fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză
CENTRU - Investiții tehnologice in IMM-uri

CENTRU (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) – Investiții tehnologice in IMM-uriINACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL CENTRU 2021-2027

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 11 DECEMBRIE 2023
ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 12 FEBRUARIE 2024

CUI SE ADRESEAZĂ

Acest apel se adresează IMM-urilor din Regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), care au nevoie de sprijin pentru creșterea gradului de modernizare a proceselor de producție, extinderea inovării, precum și a produselor și serviciilor oferite, fiind orientat nevoii IMM de acces la cele mai noi tehnologii și de sprijin în vederea achiziționării și operaționalizării acestora

 

FINANȚARE

Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 81.016.706 euro. Din bugetul total al apelului, suma de 21.313.045 euro este alocată acțiunilor privind sprijinirea proceselor de producție ecologice și a utilizări eficiente a resurselor în IMM-uri.

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate poate fi cuprinsă între minim 250.000 euro și maxim 1.500.000 euro.

Intensitatea maximă admisă conform ratelor de cofinanțare aplicabile cheltuielilor eligibile se calculează astfel:

 Intensitatea maximă a ajutorului de stat (%)
Tip IMMAlbaBrașovCovasnaHarghitaMureșSibiu

Micro /

Mică

706060607060
Mijlocie605050506050

Pentru cheltuielile eligibile finanțate prin ajutor de minimis, în cadrul acestui apel de proiecte intensitatea ajutorului de minimis este de 100%.

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Pentru a fi eligibili, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • este o microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie constituită în baza Legii 31/1990 sau în baza Legii 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici sau mijlocii, înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2022;
 • solicită finanțare pentru un domeniu de activitate eligibil, clase CAEN (așa cum sunt enumerate în Anexa -Lista coduri CAEN eligibile) și numai dacă solicitantul activează sau dorește să se extindă spre unul din domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027;
 • la data lansării apelului de proiecte (11.12.2023) are domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție înscris în obiectul de activitate și autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului;
 • locul de implementare a proiectului este situat în localități din Regiunea Centru, România, respectiv în mediul urban sau rural în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, iar în cazul microîntreprinderilor în mediul urban;
 • a desfășurat activitate cel puțin un an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar în anul depunerii proiectului și în anul fiscal anterior; a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii sau in 2019;
 • a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3 în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (numărul mediu se va menține cel puțin 3 ani după efectuarea plății finale) sau are cel puțin 3 salariați cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată la data depunerii proiectului (se va menține cel puțin 3 ani după finalizarea investiției)
 • nu este întreprindere aflată în dificultate; nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activități; nu face obiectul unui ordin de recuperare;
 • deține drepturi asupra imobilului (clădire și/sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii cererii de finanțare (drept de proprietate privată, concesiune, superficie, uzufruct, comodat, închiriere/locațiune pentru cel puțin 3 ani de la data efectuării plății finale);
 • are capacitatea financiară de a asigura din resurse proprii cofinanțarea prevăzută, cheltuielile neeligibile ale proiectului, cheltuielile de funcționare și întreținere aferente proiectului care includ investiții în infrastructură sau investiții productive, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acestora, pe toată perioada de durabilitate a contractului de finanțare La contractare se va prezenta dovada capacității financiare (extras de cont bancar, dovada unei linii/contract de credit emise de o instituție de credit);
 • depune o solicitare de finanțare pentru o investiție inițială.

Ajutorul regional nu poate fi acordat unui beneficiar care a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanțare. De asemenea, acesta se angajează că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.

Investiția propusă prin proiect poate să vizeze mai multe clase CAEN în măsura în care acestea formează împreună un flux de producție unitar.

CHELTUIELI ELIGIBILE

În cadrul acestui apel, sunt eligibile cheltuielile pentru următoarele categorii de active și servicii:

A. Tipuri de investiții eligibile prin ajutorul de stat regional:

 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului: Amenajarea terenului; Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;
 3. Cheltuieli pentru investiția de bază: Lucrările de construcții și instalații; Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale; Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj; Dotări: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale fără montaj, dotări, inclusiv instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului, sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare; Active necorporale;
 4. Alte cheltuieli (aferente proiectelor cu lucrări): Organizare de șantier; Comisioane, cote si taxe; Cheltuieli diverse și neprevăzute;

B. Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

 1. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică: Studii; Obținere avize, acorduri, autorizații; Proiectare și inginerie; Consultanță; Asistență tehnică. Aceste cheltuieli sunt eligibile în limita a 7% din valoarea eligibilă a investiției de bază pentru proiectele care implică lucrări de construcții care se supun autorizării, iar pentru proiectele care nu implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile sunt eligibile în limita a 5% din valoarea eligibilă a investiției de bază;
 2. Cheltuielile de informare si publicitate de maxim 7500 lei fără TVA;
 3. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern eligibile în limita a 5000 lei / trimestru (fără TVA) aferente activităților ce pot fi auditate în trimestrul respectiv.
 4. Cheltuieli de instruire și cooperare teritorială: Cheltuieli de instruire a personalului nu mai mult de 100.000 lei; cheltuieli specifice privind activități transnaționale de cooperare, integrare în rețele și schimburi de bune practici referitoare la procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM.

Pentru codurile CAEN 5510, 5520, 5530 și 5590 sunt eligibile doar activitățile care NU se referă nemijlocit la cazare sau facilități de servirea mesei și băuturilor.

Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a investiției.

 

CHELTUIELI NEELIGIBILE

În cadrul prezentului apel nu sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

 • achiziționarea de terenuri și imobile
 • valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile și valoarea TVA deductibilă aferentă cheltuielilor eligibile
 • echipamente si dotări second-hand
 • autovehiculele si mijloace de transport, așa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”
 • amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;
 • cheltuieli destinate relocării
 • dotări din categoria obiectelor de inventar
 • costurile operaționale, de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect, costuri administrative, amortizarea, leasingul.

 

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a proiectului nu poate depăși 24 de luni pentru proiectele fără lucrări de construcții, și 36 de luni, pentru proiectele care prevăd lucrări de construcții, dar nu mai târziu de 31.12.2029.

Implementarea efectivă a proiectului, ceea ce înseamnă demararea activităților principale ale investitei susținute trebuie să înceapă în maxim 3 luni de la data semnării contractului de finanțare, sub sancțiunea rezilierii.

Perioada de durabilitatea a proiectului este de 3 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare.

 

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

Pot intra în etapa de contractare proiectele care se încadrează în alocarea financiară, care în urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minim 50 de puncte (prag minim de calitate).

În cazul prezentului apel de proiecte pragul de excelență/ de etapă este de:

 • etapa 1 (primele 30 de zile de la data de începere a depunerii proiectelor): 90 de puncte
 • etapa 2 (cea de-a doua lună a apelului): 80 de puncte
 • etapa 3: 50 de puncte

Departajarea proiectelor care au obținut același punctaj, în vederea încadrării în alocarea apelului de proiecte și demarării etapei de contractare, se va face în funcție de punctajele obținute la următoarele criterii, în ordinea enumerată, până la departajarea solicitanților: 1, 3, 2, 4, 5 din grila de evaluare tehnica si financiară. In cazul in care departajarea nu se poate realiza conform celor de mai sus, având in vedere punctajele obținute, departajarea se va realiza în funcție de data și ora depunerii acestora.

Acordarea a 0 puncte la oricare din subcriteriile 2.1, 2.4, 4.3, conduce la respingerea cererii de finanțare!

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.