• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Capacități noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile

MEDIUL RURAL – Capacități noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din agricultură și industrie alimentarăINACTIV 

INVESTITII ÎN NOI CAPACITĂTI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUMUL IMM-URILOR DIN SECTORUL AGRICOL ȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ

FONDUL PENTRU MODERNIZARE IN ROMANIA

PROGRAMUL CHEIE 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei

APELULUI DE PROIECTE: 20.11.2023
ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 15.02.2024

CUI SE ADRESEAZĂ

Fermierilor și procesatorilor care contribuie la obiectivele stabilite prin Pactul Ecologic European prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse solare sau eoliene în sectorul agricol, îmbunătățiri funciare și industria alimentară.

FINANȚARE

Bugetul total estimat al schemei este de 500.000.000 euro pentru perioada 2023- 2028, fiind estimat un număr de 400 de beneficiari. Bugetul mediu anual nu va depăși 150.000.000 euro.

Ajutorul se acordă în lei sub formă de ajutor de stat şi nu poate depăși 20.000.000 euro pe beneficiar, pe proiect de investiții, calculat astfel:

 • Pentru energie eoliană:
  • 1.400.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mici de 1 MW, inclusiv
  • 700.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW
 • Pentru energie solară:
  • 1.000.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mici de 1 MW, inclusiv
  • 500.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW

Ajutorul financiar nerambursabil solicitat 100% din valoarea eligibilă a proiectului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE SOLICITANȚI

Solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, respectiv sunt:

i. Întreprinderi din sectorul agricol (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF, precum și cooperativele agricole ori societățile cooperative agricole care dețin active fizice de producție și/sau procesare produse agro alimentare);

ii. Întreprinderi din sectorul industriei alimentare (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF);

iii. Organizații/federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare (OUAI/FOUAI), constituite conform Legii nr. 138/2004 privind îmbunătățirile funciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

b) Solicitanții de la punctele i. și ii. trebuie să aibă înscrise și autorizate în statul societăților și autorizate ONRC, activități din următoarele coduri: CAEN 01 – Agricultura, vânătoare și servicii anexe; cod CAEN 10 – Industria alimentară și CAEN 11 – Fabricarea băuturilor;

c) Sunt autorizați și pentru activitatea privind producerea de energie electrică, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică;

d) Nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate. Nu sunt în incapacitate de plată, stare de insolvență, faliment, lichidare. Și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale. Reprezentantul legal nu are înscrisuri în cazierul judiciar;

e) Demonstrează capacitate tehnică și financiară pentru susținerea implementării proiectului;

f) Depun un proiect care vizează:

   • realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse solare (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate;

sau

   • realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din surse eoliene (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate

Prin autoconsum se înțelege energia produsă, livrată și utilizată de către beneficiar exclusiv pentru activitatea desfășurată conform codurilor CAEN eligibile pentru schemă (COD CAEN 01, COD CAEN 10, COD CAEN 11) și care reprezintă minimum 70% din producția pe un an al centralei regenerabile finanțate.

ATENȚIE! Nu sunt eligibile proiectele care:

 • care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere energie electrică din surse solare sau eoliene
 • care nu au prevăzut un autoconsum de minim 70% din energia electrică produsă prin capacitatea nou instalată
 • propun investiții în capacități de producție de energie de surse eoliene și surse solare;
 • propun doar capacitate de stocare.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Se acordă sprijin pentru investiții care includ următoarele categorii eligibile:

 • achiziționarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție și/sau stocare a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară;
 • construcții care fac obiectul proiectului de investiție pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile (eoliană și solară);
 • cheltuielile cu montajul şi punerea în funcțiune a instalațiilor/echipamentelor pentru construirea de capacități noi de producție și/sau stocare a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară.

Costurile de operare nu sunt eligibile. Cheltuielile privind informarea, publicitatea și auditul financiar sunt obligatorii, însă acestea nu sunt eligibile

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

În cadrul fiecărei sesiuni de depunere ce va fi lansată, vor fi precizate termenele maxime până la care vor trebui finalizate investițiile, respectiv instalare, conectare la rețea, punere în funcțiune, care nu vor depăși 31.12.2028.

Monitorizarea finanțării acordate în cadrul programului, a investițiilor realizate, precum şi a respectării condițiilor contractuale se face pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în funcțiune a investiției.

Pe perioada de monitorizare se va menține în funcțiune sistemul realizat prin program exclusiv pentru activitatea desfășurată conform codurilor CAEN eligibile pentru program. Imobilul pe care se implementează proiectul nu va fi înstrăinat unei persoane juridice sau a unei entități care desfăşoară activităţi economice.

În perioada de monitorizare, pentru justificarea consumului minim anual, beneficiarul va prezenta, alături de documentele justificative, rezultatul următorului calcul:

I – C < 30% P

unde:

I = Cantitatea anuală de energie electrică injectată în rețea, având la bază ca document justificativ. Facturile emise de furnizor în cazul prosumatorilor sau procesele verbale de citire contor emise de către operatorul de distribuție in cazul instalațiilor cu Pi mai mare de 400 kW;

C = Cantitatea anuală de energie electrică consumată din rețea în baza facturilor emise de furnizor

P = Cantitatea anuală de energie electrică produsă de centrala, având la baza ca document justificativ producţia înregistrată de contorul/sistemul SCADA al centralei.

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

Solicitările de sprijin  vor fi ordonate in funcție de punctajul obținut și înscrise pe lista pentru finanțare începând de la cele cu punctajul cel mai mare, până la acoperirea bugetului alocat.

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se face în funcție de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.