fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză
Intensificarea creșterii sustenabile a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderilor mici

SUD-MUNTENIA (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman) – Intensificarea creșterii sustenabile a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderilor miciACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL SUD-MUNTENIA 2021-2027

DATA DE DESCHIDERE A APELULUI DE PROIECTE NU A FOST STABILITA

 

CUI SE ADRESEAZĂ

Microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia a României (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman) care necesită sprijin pentru activități care vor conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice, industriale și organizaționale pentru dezvoltarea de produse și servicii.

FINANȚARE

Alocarea totală a prezentului apel de proiecte este de 47.058.823,62 de euro, cu posibilitatea de supracontractare.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile aferentă cererii de finanțare este de minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro.

Ajutorul financiar nerambursabil solicitat reprezintă maxim 90% din valoarea eligibilă a proiectului, iar cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

CRITERII DE ELIGIBILITATE SOLICITANȚI

Solicitanții eligibili sunt entitățile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt societăți sau societăți cooperative constituite în baza Legii 31/1990, sau în baza Legii 1/ 2005 cu modificările şi completările ulterioare;

b) au desfășurat activitate pe o perioadă a cel puțin un an fiscal integral (companie înființată cel târziu la 01.01.2022) și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare și în cel anterior;

c) se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau a întreprinderilor mici non agricole din mediul rural și din mediul urban înregistrate în Regiunea Sud-Muntenia;

d) solicită finanțare pentru unul din domeniile de activitate eligibile (la data depunerii cererii clasa CAEN vizată de proiect va fi înscrisă ca obiect de activitate);

e) locul de implementare a proiectului este în Regiunea de Sud-Muntenia (un proiect se poate realiza la 2 sau mai multe locuri de implementare daca fac partea din același flux de producție);

f) deține drepturi asupra imobilului, terenului și/sau clădii care fac obiectul proiectului prin drept de proprietate privată, drept de concesiune/superficie; drept de uzufruct/ folosință cu titlu gratuit/ comodat/ închiriere/locațiune (nu sunt eligibile imobilele asupra cărora există garanții reale – ex. ipotecă);

g) are capacitatea financiară de a asigura, din surse proprii, cofinanțarea la cheltuielile eligibile, precum și cheltuielile neeligibile și costurile de funcționare și întreținere a investiției – dovada cofinanțării va fi necesară la depunerea cererii;

h) nu au obligații de plată nete neachitate în termen către bugetul de stat, respectiv bugetul local și nu au fapte înscrise în cazierul fiscal;

i) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

j) nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/ ajutor de minimis;

k) propun un proiect de investiții care:

  • respectă obiectivele specifice ale programului și principiile orizontale;
  • face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului;
  • asigură imunizarea la schimbările climatice;
  • asigură respectarea și conformitatea principiului ”a nu prejudicia în mod semnificativ” – DNSH;
  • presupune creșterea cifrei de afaceri anuală față de anul anterior.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Se acordă sprijin pentru investiții care includ una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

CAP. 1 Cheltuieli pentru obținerea şi amenajarea terenului

1.2 Amenajarea terenului

1.3  Amenajări pentru protecția mediului şi aducerea la starea inițială

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament)

CAP. 2  Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

CAP.3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică

3.6. Organizarea procedurilor de achiziție   

3.7. Consultanță  (pentru managementul de proiect, elaborarea cererii de finanțare; audit financiar);

CAP. 4  Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1. Construcții şi instalaţii

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care necesită montaj

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care nu necesită montaj şi echipamente de transport

4.5. Dotări – mijloace fixe încadrate în subgrupele 2.1, 2.2, clasa 2.3.6, sau grupa 3 conform HG 2139/ 2004

 4.6. Active necorporale – brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare; realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului, pentru crearea unui magazin virtual;

CAP. 5 Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de șantier

5.1.1 Lucrări de construcții şi instalaţii aferente organizării de șantier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.2. Comisioane, cote si taxe

            5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile cuprinse la subcapitolele 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.)

             5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate

CAP. 6  Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1 Pregătirea personalului de exploatare

6.2 probe tehnologice și teste.

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Solicitantul va stabili termene realiste pentru realizarea activităților, fără ca data de finalizare a proiectului să depășească 31.12.2029.

Beneficiarul va menține investiția pentru care a beneficiat de sprijin financiar pentru cel puțin 5 ani de la data plății finale.

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

Selectarea proiectelor spre contractare se face pe baza punctajului obținut în urma evaluării tehnice și financiare (prin aplicarea Grilei de evaluare tehnico-financiară).

Proiectele care obțin mai puțin de 50 puncte (prag minim de calitate) sunt respinse fiind neeligibile.

 În cazul prezentului apel de proiecte pragul de excelență/ de etapă este de:

 • etapa 1 (primele 60 de zile de la data de începere a depunerii proiectelor): 90 de puncte
 • etapa 2 (cea de-a treia lună a apelului): 85 de puncte
 • etapa 3 (cea de-a patra lună a apelului): 80 de puncte

Proiectele care ating pragul de excelență vor fi evaluate în ordine descrescătoare și propuse spre contractare în limita bugetului alocat.

Departajarea proiectelor cu același punctaj se va realiza în funcție de ordinea depunerii acestora.

*Informații stabilite în baza Ghidului Solicitantului și a anexelor aferente publicate în versiunea consultativă.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.