fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză
Intensificarea cresterii sustenabile a competitivitatii IMM-urilor

SUD-MUNTENIA (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman) – Intensificarea creșterii sustenabile a competitivității IMM-urilorACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL SUD-MUNTENIA 2021-2027

DATA DE DESCHIDERE A APELULUI DE PROIECTE NU A FOST STABILITA

 

CUI SE ADRESEAZĂ

Microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din Regiunea Sud-Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman) care necesită sprijin pentru activități care vor conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice, industriale și organizaționale pentru dezvoltarea de produse și servicii.

FINANȚARE

Alocarea totală a prezentului apel de proiecte este de 144.000.000,26 de euro, cu posibilitatea de supracontractare.

Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 300.000 euro. Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este:

 • 500.000 euro – dar nu mai mult de 10 ori decât cifra de afaceri netă menționată în situațiile financiare aferente anului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • 3.000.000 euro – dar nu mai mult de 10 ori decât veniturile obținute în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare din activitatea desfășurată aferentă clasei CAEN pentru care se solicită finanțare, venituri cuprinse în cifra de afaceri netă menționată în situațiile financiare, dacă aceste venituri depășesc 50.000 euro.

Intensitatea maximă a finanțării nerambursabile ce poate fi solicitată se determină în funcție de categoria de IMM și județul în care se implementează proiectul astfel:

Intensitatea maxima admisa a ajutorului de stat pentru investiții inițiale (%)

Județ

Categoria de întreprinderi

Micro întreprinderi

Mici

Mijlocii

Argeș

Dâmbovița

Giurgiu

75%

70%

60%

Călărași

Ialomița

Teleorman

75%

75%

70%

Prahova

75%

75%

75%

 

În cazul în care proiectul conține atât investiții inițiale finanțabile prin ajutor de stat regional, cât şi investiții finanțabile prin ajutor de minimis, intensitatea maximă admisă pentru finanțarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional este de 75%, cu respectarea regulilor de cumul.

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis de 200.000 de euro.

CRITERII DE ELIGIBILITATE SOLICITANȚI

Solicitanții eligibili sunt entitățile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt societăți sau societăți cooperative înregistrate în scop fiscal constituite în baza Legii 31/1990, sau în baza Legii 1/ 2005 cu modificările şi completările ulterioare;

b) se încadrează în categoria microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici sau mijlocii non agricole din mediul rural și din mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare acestora;

c) au desfășurat activitate pe o perioadă a cel puțin un an fiscal integral (companie înființată cel târziu la 01.01.2022) și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei);

d) nu au avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

e) solicită finanțare pentru unul din domeniile de activitate eligibile (la data depunerii cererii clasa CAEN vizată de proiect va fi înscrisă ca obiect de activitate la locul de implementare a proiectului);

f) dețin un drept legal asupra locului de implementare a proiectului prin drept de proprietate privată, drept de concesiune/superficie; drept de uzufruct/ folosință cu titlu gratuit/ comodat/ închiriere/locațiune (nu sunt eligibile imobilele asupra cărora există garanții reale – ex. ipotecă);

g) locul de implementare a proiectului este în Regiunea de Sud-Muntenia (un proiect se poate realiza la 2 sau mai multe locuri de implementare daca fac partea din același flux de producție);

h) au capacitatea financiară de a asigura, din surse proprii, cofinanțarea la cheltuielile eligibile, precum și cheltuielile neeligibile și resursele financiare optime a proiectului – dovada cofinanțării va fi necesară la depunerea cererii;

i) nu au obligații de plată nete neachitate în termen către bugetul de stat, respectiv bugetul local și nu au fapte înscrise în cazierul fiscal;

j) nu se încadrează în categoria ”întreprinderilor în dificultate”, nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

k) nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/ ajutor de minimis;

l) propun un proiect de investiții care:

  • presupune o investiție inițială (crearea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități, schimbare fundamentală a procesului general de producție);
  • respectă obiectivele specifice ale programului și principiile orizontale;
  • face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului;
  • asigură respectarea și conformitatea principiului ”a nu prejudicia în mod semnificativ” – DNSH;
  • asigură imunizarea la schimbările climatice.

 

CHELTUIELI ELIGIBILE

Categoriile de cheltuieli eligibile, finanțabile prin ajutorul de stat regional, în cadrul prezentului apel de proiecte sunt:

 • Cheltuieli cu lucrări de construire, extindere spații de producție/prestare de servicii;
 • Cheltuieli cu echipamente, dotări;
 • Cheltuieli cu active necorporale (investiții în brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare; investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line) – nu mai mult de 10% din valoarea eligibilă a activelor corporale;
 • Cheltuieli cu serviciile (activități specifice economiei circulare, internaționalizării, certificării și omologării, digitalizării).

Categoriile de cheltuieli eligibile finanțabile prin ajutor de minimis sunt cheltuieli sub formă de rată forfetară de 5% din costurile directe aferente investiției inițiale,  din categoriile celor de mai jos:

 • cheltuieli pentru consultanță;
 • cheltuieli cu activitățile obligatorii de comunicare și vizibilitate aferente proiectului;
 • comisioane, cote, taxe;
 • cheltuieli cu activități de internaționalizare (cheltuielile cu participarea la târguri, misiuni comerciale, expoziții în calitate de expozant: taxa de participare, închirierea stand-ului, transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegați, transportul și depozitarea mostrelor şi materialelor promoționale).

Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă, aferentă cheltuielilor eligibile.

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Solicitantul va stabili termene realiste pentru realizarea activităților, fără ca data de finalizare a proiectului să depășească 31.12.2029.

Beneficiarul va menține investiția pentru care a beneficiat de sprijin financiar pentru cel puțin 5 ani de la data plății finale.

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

Selectarea proiectelor spre contractare se face pe baza punctajului obținut în urma evaluării tehnice și financiare (prin aplicarea Grilei de evaluare tehnico-financiară).

Proiectele care obțin mai puțin de 50 puncte (prag minim de calitate) sunt respinse fiind neeligibile.

 În cazul prezentului apel de proiecte pragul de excelență/ de etapă este de:

 • etapa 1 (primele 60 de zile de la data de începere a depunerii proiectelor): 90 de puncte
 • etapa 2 (cea de-a treia lună a apelului): 85 de puncte
 • etapa 3 (cea de-a patra lună a apelului): 80 de puncte

Proiectele care ating pragul de excelență vor fi evaluate în ordine descrescătoare și propuse spre contractare în limita bugetului alocat.

Departajarea proiectelor cu același punctaj se va realiza în funcție de ordinea depunerii acestora.

*Informații stabilite în baza Ghidului Solicitantului și a anexelor aferente publicate în versiunea consultativă.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.