• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Intensificarea cresterii sustenabile a competitivitatii IMM-urilor

SUD-MUNTENIA (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman) – Intensificarea creșterii sustenabile a competitivității IMM-urilorACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL SUD-MUNTENIA

DATA DE DESCHIDERE A APELULUI DE PROIECTE: 30.04.2024
DATA DE  ÎNCHIDERE A APELULUI DE PROIECTE: 31.07.2024

 

CUI SE ADRESEAZĂ

Microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din Regiunea Sud-Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman) care necesită sprijin pentru activități care vor conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice, industriale și organizaționale pentru dezvoltarea de produse și servicii.

FINANȚARE

Alocarea totală a prezentului apel de proiecte este de 144.000.000 de euro.

Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 300.000 euro.

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este de:

 • 500.000 euro,dar nu mai mult de 10 ori decât cifra de afaceri netă menționată în situațiile financiare aferente anului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, indiferent de clasa CAEN din care au fost obținute veniturile;
 • 3.000.000 euro, dar nu mai mult de 10 ori decât veniturile obținute în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare din activitatea desfășurată aferentă clasei CAEN pentru care solicită finanțare, venituri cuprinse în cifra de afaceri netă menționată în situațiile financiare, dacă aceste venituri depășesc 50.000 euro.

Intensitatea maximă a finanțării nerambursabile ce poate fi solicitată se determină în funcție de categoria de IMM și județul în care se implementează proiectul astfel:

Intensitatea maxima admisa a ajutorului de stat pentru investiții inițiale (%)

Județ

Categoria de întreprinderi

Micro întreprinderi

Mici

Mijlocii

Argeș

Dâmbovița

Giurgiu

70%

70%

60%

Călărași

Ialomița

Teleorman

75%

75%

70%

Prahova

75%

75%

75%

 

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente, cu respectarea valorii maxime nerambursabile de 200.000 de euro.

CRITERII DE ELIGIBILITATE SOLICITANȚI

Solicitanții eligibili sunt entitățile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt societăți sau societăți cooperative înregistrate în scop fiscal constituite în baza Legii 31/1990, sau în baza Legii 1/ 2005 cu modificările şi completările ulterioare;

b) se încadrează în categoria microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici sau mijlocii non agricole din mediul rural și din mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare acestora;

c) au desfășurat activitate pe o perioadă a cel puțin un an fiscal integral și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei);

d) nu au avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

e) au codul CAEN eligibil autorizat la locul de implementare a proiectului. În cazul înființării unui punct de lucru nou, codul CAEN se va autoriza la locul de implementare până la finalul etapei de implementare;

f) dețin un drept legal asupra locului de implementare a proiectului prin drept de proprietate privată, drept de concesiune/superficie; drept de uzufruct/ folosință cu titlu gratuit/ comodat/ închiriere/locațiune (nu sunt eligibile imobilele asupra cărora există garanții reale – ex. ipotecă);

g) locul de implementare a proiectului este în Regiunea de Sud-Muntenia (un proiect se poate realiza la 2 sau mai multe locuri de implementare daca fac partea din același flux operațional);

h) au capacitatea financiară de a asigura, din surse proprii, cofinanțarea la cheltuielile eligibile, precum și cheltuielile neeligibile și resursele financiare optime a proiectului – dovada cofinanțării va fi necesară în etapa de contractare;

i) nu au obligații de plată nete neachitate în termen către bugetul de stat, respectiv bugetul local și nu au fapte înscrise în cazierul fiscal;

j) nu se încadrează în categoria ”întreprinderilor în dificultate”, nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

k) nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/ ajutor de minimis;

l) propun un proiect de investiții care:

  • presupune o investiție inițială (crearea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități, schimbare fundamentală a procesului general de producție);
  • respectă principiile privind egalitatea de șanse, gen, nediscriminare, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități și dezvoltarea durabilă;
  • face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului;
  • asigură respectarea și conformitatea principiului ”a nu prejudicia în mod semnificativ” – DNSH;
  • asigură imunizarea la schimbările climatice.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Categoriile de cheltuieli eligibile, finanțabile prin ajutorul de stat regional, în cadrul prezentului apel de proiecte sunt:

 • Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului: Amenajarea terenului; Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială; Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților;
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;
 • Cheltuieli pentru investiția de bază:
  • Construcții şi instalaţii;
  • Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale;
  • Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care necesită montaj;
  • Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care nu necesită montaj şi echipamente de transport;
  • Dotări;
  • Active necorporale – maxim 10% din valoarea eligibilă a proiectului şi este opțională includerea acestora în proiect.
 • Alte cheltuieli: Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier; Cheltuieli conexe organizării de șantier; Cheltuieli diverse și neprevăzute;
 • Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste: Pregătirea personalului de exploatare – instruirea personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și cel care va asigura mentenanță; Probe tehnologice și teste.

 

Categoriile de cheltuieli eligibile, finanțabile prin ajutor de minimis, sunt sub formă de rată forfetară de 5% din costurile directe aferente investiției inițiale, respectiv:

 • cheltuieli pentru consultanță privind documentația tehnico-economică aferentă proiectului de investiții (organizarea procedurilor de achiziție, managementul de proiect pentru obiectivul de investiții inclusiv pentru întocmirea rapoartelor de expertiză contabilă, audit financiar);
 • cheltuieli cu activitățile obligatorii de comunicare și vizibilitate aferente proiectului;
 • comisioane, cote, taxe aferente proiectului;
 • cheltuieli cu activități de internaționalizare (cheltuielile cu participarea la târguri, misiuni comerciale, expoziții în calitate de expozant: taxa de participare, închirierea stand-ului, transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegați, transportul și depozitarea mostrelor și materialelor promoționale, cheltuieli pentru adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare).

Sunt eligibile instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă, aferentă cheltuielilor eligibile.

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Solicitantul va stabili termene realiste pentru realizarea activităților, fără ca data de finalizare a proiectului să depășească 30.09.2029.

Beneficiarul va menține investiția pentru care a beneficiat de sprijin financiar pentru cel puțin 5 ani de la data plății finale.

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

Selectarea proiectelor spre contractare se face pe baza punctajului obținut în urma evaluării tehnice și financiare (prin aplicarea Grilei de evaluare tehnico-financiară).

Proiectele care obțin mai puțin de 50 puncte (prag minim de calitate) sunt respinse fiind neeligibile.

 În cazul prezentului apel de proiecte pragul de excelență este stabilit astfel:

 • 90 de puncte – prima lună de depunere a proiectelor;
 • 85 de puncte – cea de-a doua lună a apelului.

Proiectele care ating pragul de excelență vor fi evaluate în ordine descrescătoare și propuse spre contractare în limita bugetului alocat.

Departajarea se realizează în funcție de punctajul obținut pentru următoarele criterii din grila evaluare tehnică și financiară, în următoarea ordine:

 1. Criteriul 1 – Contribuția proiectului la realizarea Obiectivului Specific RSO 1.3 aferent Priorității 1 din Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027
 2. Criteriul 3 – Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului
 3. Criteriul 2 – Capacitatea financiară și operațională a solicitantului
 4. Criteriul 4 – Respectarea principiilor privind nediscriminarea, accesibilitatea și dezvoltarea durabilă
 5. Criteriul 8 – Sediul social al solicitantului
 6. Criteriul 7 – Locul de implementare a proiectului conform densității IMM la 1000 de locuitori
 7. Criteriul 9 – Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte surse de finanțare în ultimii 3 ani fiscali, înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare.
 8. Criteriul 6 – Contribuția proiectului la reziliență în fața schimbărilor climatice.
 9. Criteriul 5 – Contribuția proiectului la neutralitatea climatică

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.