• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Tranzitie industriala

SUD-MUNTENIA (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman) – dezvoltarea competențelor în domeniile de specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat *ACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL SUD-MUNTENIA

DATA DE DESCHIDERE A APELULUI DE PROIECTE NU A FOST STABILITA

 

CUI SE ADRESEAZĂ

IMM-urilor, Universităților și organizațiilor de CDI, autorități publice și societatea civilă din Regiunea Sud-Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman) care necesită actualizarea abilităților pentru  specializare inteligentă, tranziție industrială, economie circulară, eco-inovare, antreprenoriat, competențe digitale, de inovare și specifice tranziției industriale.

FINANȚARE

Alocarea totală a prezentului apel de proiecte este de 5,882,352.95 euro.

Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 200.000 euro. Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este de 500.000 euro.

Intensitatea maximă a finanțării nerambursabile ce poate fi solicitată este de maxim 98%, astfel încât minim 2% din cheltuielile eligibile reprezintă contribuția beneficiarului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE SOLICITANȚI

Solicitanții eligibili sunt entitățile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii), universități publice și organizații publice de CDI, coordonator RIS3 (ADR Sud-Muntenia);

b) au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare a cel puțin un an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare (cel puțin începând cu 01.01.2022);

c) nu au avut activitatea suspendată temporar oricând în anul depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

d) desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din cele 8 domenii de specializare inteligentă;

e) au capacitatea financiară de a asigura, din surse proprii, cofinanțarea la cheltuielile eligibile, precum și cheltuielile neeligibile și costurile aferente asigurării sustenabilității financiare a investiției;

f) nu se încadrează în categoria ”întreprinderilor în dificultate” (în cazul IMM-urilor), nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

g) nu au obligații de plată nete neachitate în termen către bugetul de stat, respectiv bugetul local și nu au fapte înscrise în cazierul fiscal;

h) propun un proiect de investiții care:

  • presupune organizarea de programe de formare profesională a adulților în vederea dezvoltării competențelor și abilităților pentru specializare inteligentă, tranziție industrială, economie circulară, eco-inovare și antreprenoriat (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare);
  • propune un minim de 50 de persoane instruite;
  • are locația de implementare în regiunea Sud-Muntenia;
  • respectă obiectivele specifice ale programului și drepturile fundamentale;
  • asigură respectarea și conformitatea principiului ”a nu prejudicia în mod semnificativ” – DNSH.

Proiectele pot fi depuse de categoriile menționate la punctul a) în calitate de beneficiari unici (în cazul în care sunt furnizori de formare profesională) sau în parteneriat cu furnizori de formare profesională acreditați.

CHELTUIELI ELIGIBILE

În cadrul prezentului apel de proiecte sunt eligibile activitățile de dezvoltare a competențelor și abilităților pentru specializare inteligentă, tranziție industrială, economie circulară și antreprenoriat prin organizarea, derularea și finalizarea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare), în domeniile de specializare inteligentă – competențe tehnice, abilități de management, antreprenoriale, ecologice.

În acest sens categoriile de cheltuieli eligibile, finanțabile în cadrul prezentului apel de proiecte sunt:

I. Cheltuieli salariale

  1. cu personalul implicat in implementarea proiectului
  2. aferente participanților la formare: salarii pentru orele in care cursanții participă la activitatea de formare
  3. contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora

II. Cheltuieli cu deplasarea

  1. pentru echipa de implementare
  2. pentru participanți – cursanți

III. Cheltuieli cu servicii

  1. consultanță și expertiză
  2. organizarea de evenimente și cursuri de formare

IV. Cheltuieli cu taxe/ acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului

V. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile

VI. Cheltuieli cu achiziția de active necorporale

VII. Cheltuieli pentru comunicare și vizibilitate

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a proiectului este de maxim 12 luni, fără ca data de finalizare a activităților să depășească 31.12.2029.

Beneficiarul va menține domeniul de activitate pentru care a primit finanțare pentru cel puțin 5 ani de la data plății finale.

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

Selectarea proiectelor spre contractare se face pe baza punctajului obținut în urma evaluării tehnice și financiare (prin aplicarea Grilei de evaluare tehnico-financiară).

Proiectele care obțin mai puțin de 50 puncte (prag minim de calitate) sunt respinse fiind neeligibile.

 În cazul prezentului apel de proiecte pragul de excelență/ de etapă este de:

 • etapa 1 (primele 60 de zile de la data de începere a depunerii proiectelor): 80 de puncte
 • etapa 2 (cea de-a treia lună a apelului): 75 de puncte
 • etapa 3 (cea de-a patra lună a apelului): 70 de puncte

Proiectele care ating pragul de excelență vor fi evaluate în ordine descrescătoare și propuse spre contractare în limita bugetului alocat.

Departajarea proiectelor cu același punctaj se va realiza în funcție de ordinea depunerii acestora.

*Informații stabilite în baza Ghidului Solicitantului și a anexelor aferente publicate în versiunea consultativă.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.