• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Sprijin acordat pentru implementarea programului de creștere a competitivității produselor industriale

Sprijin acordat pentru implementarea programului de creștere a competitivității produselor industrialeINACTIV 

Data de începere a depunerii de proiecte: 13.02.2023

Data de închidere a depunerii de proiecte: 24.03.2023

OBIECTIVUL INVESTIȚIEI

Este de a sprijini dezvoltarea durabilă a întreprinderilor  care activează în sectoarele industriei prelucrătoare și al recuperării materialelor, conform secțiunii C pozițiile 1310 – 3320, sau/și recuperarea materialelor, conform secțiunii E pozițiile 3831- 3832 din Clasificarea activităților din economia națională (CAEN).

VALOAREA AJUTORULUI DE MINIMIS

Valoarea maximă a ajutorului de minimis este cuprinsă între 5.000 euro – 200.000 euro.

Intensitatea maximă a ajutorului de minimis acordat în cadrul acestei scheme de finanțare este de:

1. 50% de la bugetul de stat, din cheltuielile efectuate de beneficiari, pentru următoarele activități:

a. implementarea şi certificarea sistemelor de management al calității şi/sau a sistemelor de management al mediului şi/sau schema de management de mediu şi audit – EMAS;

b. implementarea şi certificarea sistemelor de management al sănătății şi siguranței ocupaționale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de management al securității informației;

c. dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare şi etalonare existente, precum şi acreditarea acestora, după caz;

d. certificarea voluntară a produselor şi/sau obținerea etichetei ecologice pentru produse;

e. asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obținute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri publice şi aplicarea invențiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenții şi Mărci;

f. efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată;

 

2. 30% de la bugetul de stat, din cheltuielile efectuate de beneficiari, pentru următoarele activități:

g. organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor economici, în spațiile existente, de expoziții şi/sau standuri de prezentare a produselor industriale;

 

3. 45% de la bugetul de stat, din cheltuielile efectuate de beneficiari, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la pct. 1 lit. h), indiferent de beneficiar.

h. înregistrarea şi protejarea pe piața externă a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale românești.

Proiectele pot conține una sau mai multe activităţi dintre cele prevăzute la  pct.1, 2 și 3.

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE INVESTIȚII

Perioada de implementare a proiectului este de maxim 24 luni de la încheierea contractului de finanțare.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
 • sunt persoane juridice cu sediul în România, înregistrate la registrul comerțului ca societăți comerciale sau ca societăți cooperative care își desfăşoară activitatea în România;
 • au înregistrat profit din exploatare în anul 2022;
 • să realizeze produse prelucrate pentru care există piață asigurată;
 • are structura organizatorică specializată pentru implementarea proiectului (în cazul activităților menționate la 1) lit. a – c de mai sus);
 • prezintă sinteza rezultatelor cercetărilor şi, după caz, copia brevetului eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenții şi Mărci şi demonstrează avantajele aplicării industriale a acestora (pentru activitățile prevăzute la 1) lit. e de mai sus);
 • prezintă certificatul de înregistrare a mărcilor, desenelor şi a modelelor industriale de la Oficiul de Stat pentru Invenții şi Mărci şi să demonstreze avantajele înregistrării acestora pe piețele externe pentru proiectele aferente activității prevăzute la pct. 3) lit. h de mai sus;
 • nu sunt în insolvență, nu se află în dificultate, nu are datorii la bugetul de stat, bugetul local
 • în ultimii 2 ani fiscali și în anul fiscal în curs nu depășește suma de 200.000 euro ajutor de minimis;
 • deține resursele financiare pentru asigurarea cofinanțării pentru implementarea proiectului.
Beneficiarii activităților eligibile pentru acest ajutor de minimis sunt:
 • pentru activitățile menționate la pct. 1) lit. a și d – întreprinderi mari și societățile cooperative
 • pentru activitățile de la pct. 1) lit. b și e), pct. 2) lit. g și pct. 3) lit. h – microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari și societăți cooperative;
 • pentru activitățile de la pct. 1) lit. c – întreprinderile mari și societățile cooperative mari și entități din infrastructura conformității produselor industriale;
 • pentru activitățile de la pct. 1) lit. f – toate tipurile de beneficiari menționate mai sus și asociații profesionale sau patronate din ramură

CHELTUIELI ELIGIBILE:

 1. Pentru proiectele privind implementarea şi certificarea sistemului de management al calității (conformarea cu SR EN ISO 9001:2015 şi IATF 16949:2016)
 2.  
 3. Pentru proiectele privind implementarea şi certificarea sistemului de management de mediu (conformarea cu SR EN ISO 14001:2015) și
 4.  
 5. Pentru proiectele privind implementarea şi certificarea sistemelor de management al sănătății şi siguranței ocupaționale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de management al securității informației–SMSI-(conformarea cu SR ISO 45001:2018 şi SR ISO IEC 27002:2022) se finanțează
 6.  
 • Instruirea personalului în domeniu;
 • Consultanță pentru elaborarea manualului aferent și/sau a procedurilor și implementarea sistemului pe niveluri;
 • Achiziționare tehnică de calcul, hard și soft pentru urmărire;
 • Cheltuieli aferente activității de evaluare şi certificare a sistemului;
 • Efectuarea unor dotări specifice privind încadrarea întreprinderii în cerințele standardelor respective (pentru activitatea 3)
 
 1. Pentru proiectele privind schema de management şi audit EMAS conforme cu legislația europeană şi națională în domeniu, se finanțează:
 • Costurile pentru îndeplinirea cerințelor în vederea obținerii înregistrării EMAS şi de verificare şi validare a informațiilor de către verificatorii de mediu în procesul de evaluare a performanțelor de mediu ale organizației;
 • Costurile pentru obținerea înregistrării EMAS acordate de către Comitetul Consultativ EMAS.
 
 1. Pentru proiectele privind dotarea laboratorului şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare şi etalonare existente se finanțează cheltuieli privind:
 • Achiziționarea şi instalarea de instrumente, echipamente şi aparatură pentru determinări specifice produselor şi activităților realizate, inclusiv echipamente IT şi programe informatice specifice, achiziționarea de mobilier specific laboratoarelor, precum și cursuri specializate pentru utilizarea echipamentelor achiziționate;
 • Obținerea de acorduri, avize, autorizații;
 • Conformarea cu cerințele standardului SR EN ISO /IEC 17025:2018
 
 1. Pentru proiectele privind certificarea voluntară a produselor şi/sau obținerea etichetei ecologice pentru produse se finanțează:
 • Costuri legate de încercări de laborator efectuate în vederea certificării;
 • Costul produselor supuse verificării în scopul certificării;
 • Achiziționarea tehnicii de calcul necesară;
 • Testarea produselor în vederea îndeplinirii criteriilor de acordare a etichetei ecologice;
 • Consultanță pentru obținerea dreptului de utilizare a etichetei ecologice;
 • Cheltuieli legate de activitatea de evaluare şi certificare a produselor aflate în fabricație.
 
 1. Pentru proiectele privind asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obținute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri publice şi aplicarea invențiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenții şi Mărci se finanțează:
 • asimilarea de tehnologii şi produse noi, achiziţionarea de echipamente, componente/subansamble şi/sau materiale ;
 • cheltuieli de construcţii;
 • asistenţa tehnică pentru asimilarea de tehnologii şi produse noi.
 
 1. Pentru proiectele privind efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată, se finanțează:
 • activităţi de documentare şi pregătirea datelor;
 • consultanță cu firme specializate în întocmirea analizelor, dacă este cazul.
 
 1. Pentru proiectele privind organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor economici, în spațiile existente, de expoziții şi/sau standuri de prezentare a produselor industriale se finanțează:
 • pregătirea spațiului de expunere existent, organizarea şi amenajarea standurilor de prezentare;
 • prezentarea produselor: mobilier specific, videoproiector, ecran.
 
 1. Pentru proiectele privind înregistrarea şi protejarea pe piața externă a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale românești se finanțează cheltuieli legate de activitățile de înregistrare a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale românești pe diverse piețe.
  Toate cheltuielile eligibile sunt considerate fără TVA.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.