• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
drumuri judeţene din regiunea Sud-Muntenia

SUD-MUNTENIA (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman) – Investiții în reabilitarea, modernizarea, extinderea reţelei de drumuri judeţeneACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL SUD-MUNTENIA 2021-2027

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 1 FEBRUARIE 2024
ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 31 DECEMBRIE 2024

 

Pragul de calitate este de 50 de puncte

 • Data și ora de începere a depunerii de proiecte:
 • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte:

 

TIPURI DE SOLICITANȚI ELIGIBILI:

 1. a) Unități Administrativ Teritoriale (UAT) din regiunea Sud-Muntenia (Județ)
 2. b) Parteneriatele între UAT din regiunea Sud Muntenia:Județ (e)/ Municipiu (ii)/Oraș(e)/Comună(e) – inclusiv în cazul variantelor ocolitoare cu statut de frum județean și/sau Județ – Județ (două sau mai multe).

VALOAREA MINIMĂ ȘI MAXIMĂ ELIGIBILĂ/NERAMBURSABILĂ A UNUI PROIECT

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 10.000.000 euro

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 65.000.000 euro

Contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile este de 2%

Finanțarea nerambursabilă este de 98%

ACȚIUNI SPRIJINITE ÎN CADRUL APELULUI:

 1. Investiții (reabilitare, modernizare, extindere) în reţeaua de drumuri judeţene care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T de bază și extinsă, precum și măsuri pentru reducerea impacturilor semnificative asupra IVA și realizarea conectivităţii coridoarelor ecologice (doar acolo unde este relevant), realizarea/amenajarea/extinderea de piste de biciclete și dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi de-a lungul drumurilor județene, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme (de ex. realizarea de perdele forestiere, etc).
 2. Investiții (reabilitare, modernizare, extindere) pentru descongestionarea și fluidizarea traficului prin intervenții asupra infrastructurii rutiere de drumuri judeţene care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T de bază și extinsă, inclusiv în zona urbană (poduri, pasaje, noduri rutiere, extinderi la 4 benzi, variante ocolitoare cu statut de drum județean, etc).

Drumurile publice pot fi prevăzute cu staţii amenajate în afara fluxului circulaţiei, pentru oprirea mijloacelor de transport în comun. Pentru toate acțiunile indicative de mai sus, se va finanța și infrastructura edilitară necesară, ca activitate auxiliară a proiectelor vizate.

De asemenea, pentru toate acțiunile indicative de mai sus se va finanța și realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru participanții la trafic, drept activități conexe ale proiectelor vizate. Măsurile orientative enumerate mai jos se vor aplica în funcție de specificul și necesitatea fiecărui drum județean:

 • amenajări de tip intersecție giratorie pentru intersecțiile la nivel;
 • introducerea sectoarelor de drum de 2+1 benzi de circulaţie (unde este cazul);
 • parapeți de siguranță, acostament;
 • pasarele pietonale;
 • sisteme de management al traficului;
 • iluminarea drumului public pe timp de noapte, în special în intersecții și în zonele cu activitate pietonală, precum și a trecerilor pentru pietoni;
 • materiale retro-reflectorizante pentru a asigura vizibilitatea;
 • marcaje rezonatoare, orizontale și verticale;
 • limitatoare de viteză în localități rurale pe drumuri cu o singură bandă;
 • trotuare și alveole (unde este cazul);
 • benzi dedicate pentru viraje la stânga (unde este cazul), etc.
 • staţii amenajate în afara fluxului circulaţiei, pentru oprirea mijloacelor de transport în comun.

NOTĂ: Investițiile prevăzute la litera b) precum și investițiile destinate siguranței rutiere pentru participanții la trafic nu vor fi proiecte de sine stătătoare ci vor constitui doar părți integrante ale investițiilor prevăzute la litera a).

 

TIPURI DE PROIECTE:

1. Proiect privind un drum județean

Proiectul trebuie să prevadă acțiuni pentru un drum județean continuu sau tronson de drum județean cu același indicativ continuu sau pentru unul sau mai multe tronsoane intercalate cu segmente modernizate deja sau în curs de modernizare.

2.Proiect privind un traseu intrajudețean (în interiorul unui județ)

3.Proiect/proiecte privind un traseu interjudețean (pe parcursul a două sau mai multe județe)

Proiectul trebuie să prevadă acțiuni de reabilitare, modernizare, extindere a:
• unui (or) drum(uri) județene, sau
• unui(or) tronsoan(e)/segment(e) de drum județean, sau
• mai multor DJ sau tronsoane de DJ.

 

CHELTUIELI ELIGIBILE:

A. COSTURI DIRECTE

 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.

Obţinerea terenului. Cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri/ exproprieri  în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului la data contractării.

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achizitia de clădiri.

Amenajarea terenului. Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în: demolări, demontări, dezafectări, defrişări, colectare, sortare şi transport la depozitele autorizate al deşeurilor rezultate, sistematizări pe verticală, accesuri/ drumuri/ alei/ parcări/ drenuri/ rigole/ canale de scurgere, ziduri de sprijin, drenaje, epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă, lucrări pentru pregătirea amplasamentului. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială. Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului și de aducere la starea inițială, inclusiv cheltuieli pentru realizarea de perdele forestiere/aliniamente de arbori și parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți, inclusiv realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme (de ex: provocate de schimbări climatice).

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor (devieri reţele de utilităţi din amplasament). Cheltuielile pentru asigurarea devierii/protectiei utilităților includ cheltuieli cu lucrările efectuate în structura drumului pentru asigurarea devierii utilităților publice și nu pot acoperi cheltuieli de introducere sau modernizare/inlocuire a utilităților aflate în corpul drumului.

 1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
 2. Cheltuieli pentru investiţia de bază

Construcţii şi instalaţii:
a)
Cheltuieli aferente activităților de reabilitare, modernizare, extindere în reţeaua de drumuri judeţene care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T de bază și extinsă, precum și măsuri pentru reducerea impacturilor semnificative asupra IVA și realizarea conectivităţii coridoarelor ecologice, realizarea/amenajarea/extinderea de piste de biciclete și dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi de-a lungul drumurilor județene, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme (de ex. realizarea de perdele forestiere, etc); amenajare de staţii în afara fluxului circulaţiei, pentru oprirea mijloacelor de transport în comun.
b) Cheltuieli pentru activitățile de reabilitare, modernizare, extindere pentru decongestionarea și fluidizarea traficului prin investiții în infrastructura rutieră de drumuri judeţene care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T de bază și extinsă, inclusiv în zona urbană (pasaje, noduri rutiere, extinderi la 4 benzi, variante ocolitoare, poduri, etc).
c) Cheltuieli pentru investiții destinate siguranței rutiere pentru participanții la trafic, drept activități conexe ale proiectelor vizate, ca de exemplu: – amenajări de tip intersecție giratorie pentru intersecțiile la nivel; – introducerea sectoarelor de drum de 2+1 benzi de circulaţie (unde este cazul); – parapeți de siguranță, acostament; – pasarele pietonale; – sisteme de management al traficului; – iluminarea drumului public pe timp de noapte, în special în intersecții și în zonele cu activitate pietonală, precum și a trecerilor pentru pietoni; – materiale retro-reflectorizante pentru a asigura vizibilitatea; – marcaje rezonatoare, orizontale și verticale; – limitatoare de viteză în localități rurale pe drumuri cu o singură bandă; – trotuare și alveole (unde este cazul); – benzi dedicate pentru viraje la stânga (unde este cazul), etc.
d) Cheltuieli pentru investitii in infrastructura edilitară necesară, ca activități auxiliare

Dotări. Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe, sunt  necesare implementarii proiectului şi respectă prevederile contractului de finanţare.

 1. Alte cheltuieli

Organizare de şantier.
a)
Lucrări de constructii provizorii de vestiare, barăci, spații de lucru pentru personalul din șantier, grupuri sanitare, împrejmuiri, pichete de incendiu.
b)Construiri provizorii de rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, platfome tehnologice,  reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces, branşamente/racorduri la utilităţi, amplasare panouri de prezentare.
c) Cheltuielile de desfiinţare a organizării de şantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială la terminarea executiei.

Cheltuieli conexe organizarii de santier: închirierii de vestiare/baraci/spatii de lucru pentru personalul din șantier, grupuri sanitare, obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităţi de salubrizare, taxe depozit ecologic, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor, paza santierului, chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor

Cheltuieli diverse şi neprevăzute. Se consideră eligibile dacă vor fi detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10%.

 1. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

 

B. COSTURI INDIRECTE.

Cheltuieli aferente costurilor indirecte  sunt eligibile, cumulat, în limita a  2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente costurilor directe și pot cuprinde:
a) Studii de teren. ( studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie; raport privind impactul asupra mediului; studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei (studii de trafic, audit de siguranta rutieră, documentație privind imunizarea la schimbările climatice, etc).
b) Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii.
c)
Expertiza tehnică.
d) Proiectare.
(cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare aferente obiectivului de investiţie: Tema de proiectare. Documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenții. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor. Verificarea tehnică de calitate a proiectarii. Proiect tehnic şi detalii de execuţie.
e) Organizare procedurilor de achiziție;
f) Consultanţă. Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: plata serviciilor de consultanţă pentru elaborarea cererii de finantare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia; plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei; Plata serviciilor de evaluare, efectuate de un expert ANEVAR, în vederea stabilirii valorii terenurilor achiziționate;
g) Asistenţă tehnică. Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor; verificarea calității lucrărilor, asigurată prin diriginţi de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.
h) Comisioane, cote si taxe. (cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată;
– cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor
– CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor;
– taxe pentru eliberarea certificatului de urbanism și a autorizaţiei de construire/ desfiinţare/ organizare de șantier)
i) Cheltuieli pentru comunicare și vizibilitate

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.