• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Sprijin IMM-uri

VEST (Arad, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș) – Granturi pentru Microîntreprinderi – Apel ProducțieINACTIV 

PR VEST. Apelul 1 – Sprijin pentru microîntreprinderile din domenii de activitate aferente producției*

DESCHIDEREA CERERII DE PROIECTE: ESTIMAT AUGUST 2023

OBIECTIVUL INVESTIȚIEI

Obiectivul apelului de proiecte este îmbunătățirea productivității microîntreprinderilor din Regiunea Vest prin creșterea capacităților de producție, susținerea inovării și utilizarea principiilor economiei circulare.

VALOAREA AJUTORULUI DE MINIMIS

Valoarea maximă a ajutorului de minimis este cuprinsă între:

 • 30.000 euro60.000 euro
  • pentru microîntreprinderile care au obținut venituri aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare mai mici de 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul fiscal anterior depunerii proiectului, sau nu au obținut deloc venituri din activități aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare fiind o activitate nouă la nivelul companiei
 • 30.000 euro 200.000 euro
  • pentru microîntreprinderile care au obținut venituri aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul fiscal anterior depunerii proiectului

Ajutorul de minimis reprezintă:

 • 83% din totalul cheltuielilor eligibile pentru microîntreprinderile cu sediul social în Regiunea Vest și locația de implementare în Arad, la care se adaugă 17% cofinanțare;
 • 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru microîntreprinderile cu sediul social în Regiunea Vest și locația de implementare în Hunedoara sau Caraș-Severin, la care se adaugă 10% cofinanțare;
 • 76% din totalul cheltuielilor eligibile pentru microîntreprinderile cu sediul social în Regiunea Vest și locația de implementare în Timiș, la care se adaugă 24% cofinanțare.

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE INVESTIȚII

Perioada de implementare a proiectului este de maxim 14 luni și poate fi prelungită în situații excepționale cu maxim 7 luni, fără a depăși data de 31.12.2029.

Perioada de durabilitatea a proiectului este de 3 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare.

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi eligibil, solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. solicitantul de finanțare, inclusiv întreprinderile legate, se încadrează în categoria microîntreprinderiloratât la data depunerii cererii de finanțare, cât și la data semnării contractului de finanțare;
 2. este societate înființată în baza Legii 31/1990, sau societate cooperativă constituită în baza Legii 1/2005, inclusiv SRL-D;
 3. sediul social este situat în Regiunea Vest și locația de implementare se află în mediul urban sau în stațiunile turistice atestate din Regiunea Vest;
 4. numărul mediu de angajați din 2022 este de cel puțin 1;
 5. își asumă creșterea și menținerea numărului mediu de locuri de muncă prin crearea, la finalizarea implementării proiectului, a cel puțin 1 loc de muncă nou legat de activitate finanțată;
 6. a fost înființat cel târziu la 12.2021;
 7. a înregistrat profit din exploatare (>0) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 8. are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție la locația de implementare a proiectului,

sau

în cazul în care investiția presupune înființarea unui nou punct de lucru codul CAEN:

 • este autorizat la sediul social/ punctele de lucru existente/la terți,
 • este înscris în actul constitutiv;
 1. prezintă un Raport de expertiză contabilă pentru demonstrarea înregistrării de venituri din activități desfășurate pe codul CAEN eligibil pentru care se solicită finanțare;
 2. are drept legal asupra locației de implementare a proiectului care îi conferă dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare (drept de proprietate/ concesiune/ superficie/ uzufruct/ comodat/închiriere), iar terenul și/sau clădirea nu face obiectul unor litigii sau revendicări;
 3. nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în 2022 și nu a avut activitatea suspendată în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;
 4. nu are obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;
 5. proiectul depus respectă condițiile de calitate impuse de program precum:
  • conține o componentă de dezvoltare durabilă în valoare de minim 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
  • finanțarea nerambursabilă solicitată nu depășește cu mai mult de patru ori valoarea cifrei de afaceri realizată în exercițiul financiar din 2022;
  • proiectul conduce la o creștere sau o menținere a productivității muncii în anul 3 de durabilitate, comparativ cu exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare;
  • proiectul conduce la o creștere sau o menținere a ratei de profitabilitate în anul 3 de durabilitate, comparativ cu exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare;
  • proiectul introduce inovații în materie de produs sau proces;
  • respectă criteriile DNSH și prezintă Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului emisă de autoritatea de mediu.

Nu sunt eligibile:

 • Întreprinderile mici, mijlocii și mari;
 • Microîntreprinderile care au sediul social în altă regiune, chiar dacă locul de implementare propus este în Regiunea Vest;
 • Microîntreprinderile care realizează condiții artificiale de eligibilitate:
  • Schimbări în structura acționariatului și/ sau la nivelul administratorilor după data publicării ghidului de program;
  • Modificări de sediu social prin stabilirea acestuia în Regiunea Vest după data publicării ghidului de program.

 

CHELTUIELI ELIGIBILE:

  •  
 • Construirea/modernizarea/extinderea spațiilor de producție, de tip construcție industrială, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI – costul eligibil pentru construcții este de 600 euro/mp cu TVA inclus în cazul proiectelor care necesită Autorizație de construire
 • Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică;
 • Instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile – utilizate strict pentru investiția finanțată – în procent maxim de 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului (stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, stații sortare – reciclare deșeuri);
 • Active necorporale: procese manageriale, de producție, programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale – eligibile în limita a maxim 15% din valoarea totală eligibile a investiției;
 • Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea, națională și/sau internațională, la târguri, misiuni comerciale, expoziții în calitate de expozant – eligibile în limita a maxim 10% din valoarea eligibilă a investiției – rezultate cu cel puțin un contract comercial încheiat;
 • Activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice – în limita maximă a 5% din valoarea totală a investiției;
 • Costuri indirecte (comisioane, cote, taxe, credit, cheltuieli de informare și publicitate, consultanță/managementul de proiect) – maxim 5% din valoarea eligibila a costurilor directe.

 

Valoarea totală eligibilă a mijloacelor fixe, inclusiv valoarea instalațiilor/echipamentelor specifice în scopul obținerii unei economii de energie este de minim 60% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

 

*Informații elaborate în baza Ghidului specific în forma draft/ consultare publică.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.