• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
energie verde

CENTRU (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publiceACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL CENTRU

APEL COMPETITIV NELANSAT

 

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE APELULUI:

Scopul apelului: renovarea energetică a fondului construit regional (clădiri publice) și măsuri de sprijin ce contribuie la creșterea ponderii de surse regenerabile în consumul de energie al clădirilor din Regiune, inclusiv măsuri privind întărirea capacității administrative a autorităților publice pentru dezvoltarea de proiecte care vizează măsuri de renovare aprofundată a clădirilor

TIPURI DE SOLICITANȚI ELIGIBILI:

a) Unități Administrativ Teritoriale din Regiunea Centru (UAT județ, municipiu reședință de județ, municipiu, oraș, comună).

b) Autorități Publice Centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, autoritățile administrative autonome; instituția prefectului.

c) Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale;

d) Instituții de învățământ superior de stat din Regiunea Centru.

e) Parteneriate între entitățile de mai sus.

ALOCAREA financiară la nivel de PROGRAM/proiect

Alocarea financiară a apelului de proiecte: 54.843.529 euro

 • Valoarea eligibilă a proiectului:

            – pentru renovare moderată: minim 150.000 euro; maxim 15.000.000 euro

            – pentru renovare aprofundată: minim 250.000 euro; maxim 15.000.000 euro

 • Rata de cofinanțare:

            – pentru solicitanți unități administrativ teritoriale locale și instituții publice locale – 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

            – pentru autorități publice centrale – 15% din valoarea cheltuielilor eligibile.

NOTĂ:

O cerere de finanțare va cuprinde o singură clădire publică existentă în cadrul căreia solicitantul/ții și/sau ocupantul/ții, după caz, își desfășoară activitatea.

În cazul unei clădiri publice tip corpuri/secții/pavilioane etc., construcții individuale, amplasate în aceeași localitate și în același perimetru/parcelă/adresă (care au număr cadastral comun sau numere cadastrale alăturate), în cadrul cărora solicitantul/ții și/sau ocupantul/ții, după caz, își desfășoară activitatea, o cerere de finanțare poate cuprinde una, mai multe sau toate aceste clădiri (componente) care vor face obiectul proiectului.

 

ACȚIUNI/ACTIVITĂȚI SPRIJINITE ÎN CADRUL APELULUI:

 1. Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice în stricta corelare cu măsurile prevăzute în raportul de audit energetic: lucrări de construcții și instalații pentru reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii; lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; lucrări de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior; lucrări de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat aferente clădirii; lucrări de management energetic integrat pentru clădiri si alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului; utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări, active necorporale etc.
 2. Măsuri auxiliare/conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază precum reparații/ consolidări structurale, lucrări de refacere a unor caracteristici arhitectonice inițiale în cazul clădirilor clasate ca monument istoric/ clădiri amplasate într-o zonă de protecție a monumentelor istorice și/sau în zone construite protejate aprobate conform legii, demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție, crearea de facilități/ adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități (rampe de acces) și alte măsuri suplimentare de dezvoltare durabilă, procurarea şi montarea lifturilor în cadrul unei clădiri prevăzute din proiectare cu lifturi (care are casa liftului, dar care nu are montate lifturile respective), lucrări specifice din categoria lucrărilor necesare obținerii avizelor/autorizațiilor pentru asigurarea bunei funcționări a imobilului vizat de proiect (de exemplu, avizul ISU sau lucrări aferente cerințelor fundamentale de securitate la incendiu conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată), lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare ce nu contribuie direct la creșterea performanței energetice a clădirii/clădirilor vizate de proiect, repararea trotuarelor de protecție, lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale, instalații nespecificate la categoria de măsuri de tip I.

III. Acțiuni ce vizează întărirea capacității administrative a autorităților publice pentru dezvoltarea de proiecte care vizează ”deep renovation” pe eficiență energetică prin dezvoltarea de ghiduri și soluții de bune practici etc. și elaborarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a emisiilor de GES), conștientizarea populației, schimburi de bune practici și /sau activități de cooperare interregională și transnațională Pentru a fi eligibil proiectul, fiecare componentă (clădire) trebuie să propună lucrări de intervenții/activități din cadrul măsurilor de tip I însoțite, după caz, de lucrări de investiții/activități din cadrul măsurilor de tip II, în funcție de măsurile propuse prin auditul energetic/expertiza tehnică/ studii de specialitate în cazul monumentelor istorice.

CONDIȚII SPECIFICE:

 • Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului de energie primară situată în intervalul 30% – 60% pentru proiectele de renovare energetică moderată, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare energetică aprofundată, în comparație cu starea de pre-renovare și proiectul se încadrează în cel puțin un document strategic relevant
 • Clădirea vizată prin proiect a fost construită până la sfârșitul anului 2000, este independentă structural și are cu o suprafață utilă totală mai mare de 250 m², nu este încadrată, prin raport de expertiză tehnică, în clasa I sau în clasa II de risc seismic, și nu se află în execuție lucrări de intervenție în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice ale construcției existente, nu are caracter rezidențial, nu este utilizată ca lăcaș de cult/pentru alte activități cu caracter religios, nu este o construcție cu caracter provizoriu prevăzută a fi utilizată pe o perioadă de până la 2 ani, nu este clădire industrială, nu este atelier sau clădire din domeniul agricol și nu este utilizată/ destinată a fi utilizată mai puțin de 4 luni pe an.
 • Imobilul ce face obiectul proiectului îndeplinește cumulativ, începând cu data depunerii cererii de finanţare, următoarele condiții:

Nu este afectat de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului, respectiv:

– nu este afectat de limite ale dreptului deținut de solicitant care sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului.

– nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică a terenului si infrastructurii imobilului, având ca obiect contestarea dreptului invocat de solicitant pentru realizarea proiectului în conformitate cu criteriul de eligibilitate aferent.

– nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

– este liber de sarcini și interdicții în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parțial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului pe care solicitantul îl deține în scopul implementării proiectului.

– este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului

 • Clădirea (componenta) propusă prin prezenta cerere de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de pentru aceleași tip de activități (cu excepția lucrărilor de întreținere și reparații) realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment/element de infrastructura şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR:

Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2029

LOCUL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTELOR:

Infrastructura, obiect al investițiilor realizate prin proiect, trebuie să fie situată în localități din Regiunea Centru, România (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), mediul urban și rural.

 

INDICATORI DE PROIECT URMĂRIȚI:

Pentru monitorizarea efectelor sprijinului primit prin PI 3.B din PR Centru, la nivelul fiecărui proiect vor fi evidențiați următorii indicatori:

 • Consumul anual de energie primară (kWh/m2 an)
 • Consum anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an)
 • Arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (m2)
 • Nivel de emisii de gaze cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an)

NOTĂ

Calculul indicatorilor se va face pe baza certificatelor de performanță energetică (EPC). Aceștia vor fi preluați în cererea de finanțare, centralizat, la nivel de proiect. Centralizarea la nivel de cerere de finanțare a indicatorilor de proiect exprimați în kWh/m2an și respectiv kgCO2/m2an se realizează prin utilizarea mediei aritmetice ponderate (având în vedere suprafața desfășurată a clădirii).

 

CHELTUIELI ELIGIBILE:

CAP. 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1. Amenajarea terenului: demolări, demontări, dezafectări, defrişări, colectare, sortare și transport la depozitele autorizate al deșeurilor rezultate, sistematizări pe verticală, accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă, descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejare în timpul execuției obiectivului de investiții (în cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice sau din Repertoriul arheologic național), lucrări pentru pregătirea amplasamentului.

1.2 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială: cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu: plantare de copaci, reamenajare spatii verzi, lucrări/acțiuni pentru protecția mediului.

1.3 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri reţele de utilităţi din amplasament)

CAP. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții. Cheltuieli aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum și cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, alte utilități.

CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (cu exceptia subapitolului Consultanță) sunt eligibile cumulat, în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finanțate în cadrul capitolul 4 „Cheltuieli pentru investiția de bază” și detaliate după cum urmează:

3.1. Studii: cheltuielile pentru studii de teren: geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie; raport privind impactul asupra mediului; studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției

3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii. – obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; – obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare; – obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie; – obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă; – întocmirea documentaţiei cadastrale, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea imobilului în cartea funciară; – obţinerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului; – obţinerea avizului de protecție civilă/PSI; – avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu; – alte avize, acorduri şi autorizaţii.

3.3. Proiectare şi inginerie. – expertizare tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică; – certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor (inclusiv certificat de performantaţă energetică a clădirii la finalizarea lucrărilor); – documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și deviz general; – proiect tehnic, detalii de execuţie; – verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție; – documentaţii tehnice necesare în vederea obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției); -cheltuieli necesare pentru actualizarea documentațiilor tehnice pentru introducerea de masuri de imunizarea la schimbări.

3.4. Consultanţă. După caz, pentru:

a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finantare

b) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului;

c) serviciile de consultanță la elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziții publice.

Pentru aceste cheltuieli se va aplica opțiunea de costuri simplificate sub formă de rată forfetară.

3.5. Asistenţă tehnică. După caz, pentru: a) asistenta tehnică din partea proiectantului (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului); b) pe perioada de execuție a lucrărilor; c) pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții; d) dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat.

CAP. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1 Lucrările de construcții și instalații includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază

4.2 Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, dotări, active necorporale)

4.3. Construcții, instalații și dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu sau fără montaj, dotări, active necorporale) aferente măsurilor conexe/auxiliare, care nu conduc la creșterea eficienței energetice.

CAP. 5 Alte cheltuieli

5.1. Organizare de șantier – 5.1.1. Lucrări de construcții şi instalații aferente organizării de șantier

Cheltuieli aferente realizării unor construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli de desființare a organizării de şantier: vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din șantier, platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundații pentru macarale, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces, branșamente/racorduri la utilităţi, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu, cheltuieli pentru desfiinţarea organizării de şantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier. Se cuprind cheltuielile pentru: – obţinerea autorizaţiei de construire/ desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier; – taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie; – întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale; – contractele de asistenţă cu poliţia rutieră; – contractele temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă și cu unităţile de salubrizare; – taxă depozit ecologic, taxe locale, chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public; – închirieri de vestiare/barăci/containere/ grupuri sanitare; – cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții/intervenții, operațiune care constituie obligația executanților; – costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor, paza șantierului.

5.2. Comisioane, cote si taxe. După caz: –  cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată; – cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; – cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor; – taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare.

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute. Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției, în limita a 10%.

CAP. 6 CheltuieliIe de informare si publicitate

Pentru aceste cheltuieli se va aplica opțiunea de costuri simplificate sub formă de rată forfetară.

CAP. 7 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern.

Pentru aceste cheltuieli se va aplica opțiunea de costuri simplificate sub formă de rată forfetară.

CAP.8. Cheltuielile soft în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului. Acest capitol cuprinde cheltuieli aferente activităților ce vizează întărirea capacității administrative a autorităților publice pentru dezvoltarea de proiecte care vizează ”deep renovation” pe eficiență energetică prin instruiri, schimburi de bune practici, inclusiv cheltuieli cu întocmirea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a emisiilor de CO2) etc.

 

CHELTUIELI NEELIGIBILE:

a) – Cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii), într-o clădire tip centrală termică, deținută de solicitant, amplasată în același perimetru/parcelă/adresă a solicitantului, clădire care are o suprafață totală utilă cel mult egală cu 250 mp, care deservește clădirea/clădirile eligibile obiect al proiectului;

b) cheltuielile aferente investiției, de tipul celor descrise în Activități tip I – Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice, într-un alt corp anexă existent (grup sanitar, cantină, magazie, depozit aferent centralei termice etc.), care are o suprafață totală utilă cel mult egală cu 250 mp, care deservește clădirea/clădirile principală/e, deținut/e de solicitant, amplasat în același perimetru/parcelă/adresă a solicitantului;

c) cheltuieli privind repararea/înlocuirea cazanului și/sau a arzătorului din centrala termică proprie a clădirii;

d) cheltuielile pentru construirea de clădiri noi care adăpostesc centrale termice, ca urmare a cerințelor ISU (privind măsurile de prevenire a incendiilor la exploatarea instalațiilor de încălzire locală și centralizată),

e) construirea, procurarea şi montarea lifturilor în exteriorul unei clădiri în cazuri neargumentate tehnic/ funcțional/arhitectural;

f) cheltuielile prevăzute la art. 10 din HG. nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul European de dezvoltare regională, Fondul social European Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;

g) dobânzi pentru împrumuturi;

h) achiziționarea de terenuri și imobile;

i) valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile și valoarea TVA deductibilă aferentă cheltuielilor eligibile;

j) achiziția de echipamente si dotări second-hand;

k) cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004; l) amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj; m) cheltuieli efectuate peste plafoanele stabilite prin apel;

n) dotări din categoria obiectelor de inventar; o) cheltuieli soft efectuate anterior semnării contractului;

p) cheltuielile privind costurile operaționale, de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect;

r) cheltuielile privind costuri administrative;

s) cheltuielile de personal; ș) cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rată și dobânzi aferente creditelor;

t) contribuția în natură;

ț) cheltuielile cu amortizarea;

u) cheltuielile cu leasingul;

v) cheltuieli angajate de către beneficiar şi plătite înainte de data de 01.01.2021.  

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.