• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
liceu

NAȚIONAL – PNRR – Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexeINACTIV 

PLANUL NAȚIONAL DE REDERESARE ȘI REZILIENȚĂ

COMPONENTA 15: EDUCAȚIE

DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE

DATA ÎNCEPERE DEPUNERE DE PROIECTE: 19.12.2022
DATA ÎNCHIDERII APELULUI: 19.03.2023 ora 23:59

 

SCOPUL INVESTIȚIEI:

Scopul apelului este acela ca prin intermediul autorităților administrației publice locale din România, unitățile de învățământ preuniversitar de stat acreditate, inclusiv liceele cu filieră vocațională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic și pedagogic, cluburile, cluburile sportive și palatele copiilor, prin intermediul universităților de stat pentru unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică și care sunt înființate în cadrul acestora, precum și prin intermediul statelor majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă pentru unitățile de învățământ preuniversitar din cadrul acestora, vor fi dotate cu echipamente TIC, mobilier și materiale educaționale și sportive, prin finanțare PNRR.

DURATA PROIECTULUI ȘI CALENDARUL DE DERULARE A PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII:

30 septembrie 2024: Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ- Cel puțin 5 200 de școli cu noi resurse tehnologice pentru laboratoarele informatice.

30 decembrie 2024: Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ- Cel puțin 3 600 de școli cu infrastructură și echipamente tehnologice noi.

30 iunie 2024: Asigurarea dotărilor sălilor de clasă și a laboratoarelor/atelierelor școlare din sistemul preuniversitar – 75 000 de săli de clasă preuniversitare vor fi echipate.

30 iunie 2024: Asigurarea dotărilor sălilor de clasă și a laboratoarelor/atelierelor școlare din sistemul preuniversitar -10 000 de laboratoare pentru științe/robotică/matematică etc. vor fi echipate.

30 septembrie 2023: Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (IPT) – 909 unități de învățământ profesional și tehnic vor fi dotate cu infrastructuri și instrumente digitale pentru predare.

30 septembrie 2023: Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic, inclusiv al unităților de formare duală, cu excepția celor cu profil agricol, în funcție de specializarea lor și de nevoile lor concrete precum și cu echipamente digitale (simulatoare) – 909 unități de învățământ profesional și tehnic dotate cu laboratoare de practică funcționale.

ALOCAREA financiară la nivel de PROGRAM/proiect:

Sprijinul financiar acordat prin intermediul granturilor pentru dotarea sălilor de clasă, a laboratoarelor și a laboratoarelor informatice, are următoarea configurație:

 

 • SUBCOMPONENTA I – DIGITALIZAREA MEDIILOR DE ÎNVĂȚARE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Pentru această subcomponentă, valoarea totală alocată este de 377.360.200 euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR, repartizați pe fiecare investiție, astfel:

⇒ Dotări echipamente digitale – în valoare de 361.000.200 euro, fără TVA,: de exemplu: table interactive în fiecare sală de clasă precum și alte tipuri de echipamente diverse care susțin învățarea virtuală, laboratoare de informatică în fiecare școală etc.;

⇒ Dotări laboratoare informatică în licee și școli profesionale, în valoare de 16.360.000 euro, fără TVA.

 • SUBCOMPONENTA II – INFRASTRUCTURĂ ȘCOLARĂ

Pentru această subcomponentă, valoarea totală alocată este de 600.000.000 euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR. repartizate astfel:

⇒ Dotări mobilier – în valoare de 300.000.000 euro, fără TVA (minimum 75.000 de săli de clasă);

⇒ Dotări laboratoare – în valoare de 300.000.000 euro, fără TVA (minimum 10.000 de laboratoare).

 • SUBCOMPONENTA III – DOTAREA CU ECHIPAMENTE, INCLUSIV DIGITALE A ATELIERELOR DE PRACTICĂ DIN REȚEAUA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC

Pentru această subcomponentă, valoarea totală alocată este de 90, 9 mil euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR

Ținta asumată de România pentru Investiția 14 este următoarea: ⇒ 909 unități de învățământ IPT dotate cu laboratoare de practică funcționale

INVESTIȚIA

TIP ACHIZIȚIE

COST UNITAR MAXIM/TIP INVESTIȚIE (euro, fără TVA)

I9 si I13

Echipamente pentru laboratoare de informatică din unități de învățământ de nivel primar, gimnazial și liceal/unitate conexă – cost unitar/laborator informatică/unitate de învățământ de nivel primar, gimnazial, liceal/unitate de învățământ conexă

FIECARE LABORATOR DE INFORMATICĂ va cuprinde:

a) o tablă interactivă + suport

b) un sistem desktop cu monitor sau sistem all-in-one sau laptop

c) un sistem sunet

d) o multifuncțională

e) o cameră videoconferință

f) un router wifi

g) alte dispozitive și echipamente tehnologice adaptate nevoilor identificate la nivelul fiecărei unități de învățământ, utilizate în scop didactic și care să asigure desfășurarea optimă a procesului educațional

18.000

I9

Echipamente pentru laboratoare de informatică din unități de învățământ de nivel preșcolar (grădinițe) – cost unitar/laborator/nivel preșcolar

13.280

I9

Echipamente TIC pentru organizarea în mediul virtual pentru unități de învățământ preuniversitar- cost unitar sala clasa/unitate de învățământ/unitate conexă

FIECARE SALĂ DE CLASĂ cuprinde:

a) o tablă interactivă de min. 65 inch + suport

b) un laptop sau sistem all-in-one

c) un sistem de sunet

d) o cameră videoconferință

e) o imprimantă multifuncțională

f) un scanner documente portabil

g) alte dispozitive și echipamente tehnologice adaptate nevoilor identificate la nivelul fiecărei unități de învățământ, utilizate în scop didactic și care să asigure desfășurarea optimă a procesului educațional.

4300

I11

Mobilier pentru dotarea sălilor de clasă din unitate de învățământ preuniversitar/unitate conexă – cost unitar/sală clasă/sală de activități sportive/extracurriculare

4.000

I11

Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotare laborator școlar din unitate de învățământ preuniversitar/unitate conexă – cost unitar/unitate de învățământ

24.000

I11

Echipament digital pentru dotare laborator școlar din unitate de învățământ preuniversitar/unitate conexă – cost unitar componentă de digitalizare/laborator

6.000

I11

Mobilier speciific și materiale specifice, inclusiv echipamente digitale, pentru dotare cabinete școlare (inclusiv cabinete consiliere și asistență psihopedagogică, de sprijin, logopedice și alte terapii specifice etc), spațiu dotat cu echipamente și aparatură sportivă, precum și alte materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive

10.000

I14

Materiale și echipamente didactice pentru dotarea atelierelor de practică

66.997

I14

Echipamente digitale pentru dotarea atelierelor de practică

33.003

Autoritățile publice locale pot cofinanța investițiile din cererile de finanțare, dar cofinanțarea nu este eligibilă din PNRR și nu se va deconta din bugetul proiectului.

Analiza de nevoi prezentată în cererea de finanțare (avizată de ISJ/ISMB ) trebuie cuantificată în termeni de NUMĂR UNITĂȚI: săli de clasă/laboratoare/cabinete/alte spații din cadrul unităților de învățâmânt preuniversitar/conexe, iar valoarea maximă a bugetului proiectului se va stabili prin raportare la numărul unităților care vor fi dotate.

Avizul ISJ/ISMB trebuie să valideze sustenabilitatea nevoilor investiționale ale beneficiarilor finali, corelate cu dinamica efectivelor de elevi.

 

ACTIVITĂȚI eligibile:

În cadrul acestui apel vor fi susținute 5 tipuri majore de investiții integrate, respectiv 4 linii de finanțare distincte, respectiv:

 1. a) digitalizarea mediilor de învățare din învățământul preuniversitar, prin achiziționarea unor echipamente informatice necesare procesului didactic,
 2. b) dotarea laboratoarelor de informatică din școlile din rețeaua de educație națională de la toate ivelurile, inclusiv din palatele copiilor, cluburi și cluburi sportive, inclusiv din rețeaua de învățământ profesional și tehnic (IPT),
 3. c) dotarea cu mobilier a sălilor de clasă pentru toate nivelurile de învățământ, de la preșcolar la liceu, și a spațiilor sportive din palate ale copiilor și cluburile sportive, în situația în care acesta nu a fost schimbat în ultimii 5 ani, calendaristici, calculați de la data înregistrării în contabilitate a bunurilor până la data închiderii prezentului apel,
 4. d) echiparea cabinetelor, a cabinetelor de asistență psihopedagogică și a laboratoarelor de științe precum și înființarea unora noi, în situația în care există spații disponibile în unitatea de învățământ sau în alte tipuri de instituții eligibile în cadrul apelului (palate ale copiilor, cluburi, cluburi sportive, centre de asistență psihopedagogică)
 5. e) echiparea atelierelor de practică, inclusiv cu componente digitale specifice domeniului de calificare.

GRUP ȚINTĂ:

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiect grupul țintă este reprezentat de elevii și cadrele didactice din unitățile de învățământ preuniversitar și unitățile de unități conexe eligibile

TIPURI DE CHELTUIELI ELIGIBILE

 1. ECHIPAMENTE DIGITALE

(Investiția include și achiziționarea de echipamente TIC pentru clase (cum ar fi de exemplu proiectoare, sisteme de înregistrare video, sisteme de sunet, camere video și echipamente audio pentru înregistrarea lecțiilor, scanner planetar de carte, unitate de stocare (tip NAS) – pentru documentele scanate, cu sisteme de securitate, grade diferite de utilizatori, echipamente cu softuri pentru arhivarea resurselor digitale de predare) și acoperă echipamentele de infrastructură subiacente (cum ar fi electroinstalațiile, rețelele LAN și wi-fi) necesare pentru utilizarea echipamentelor didactice digitale.)

 1. MOBILIER

(Mobilier adaptat nevoilor de organizare a spațiilor de învățământ și vârstei elevilor, conform OME nr 4142, 4143, 4143/2022 de dotare minimală a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților unități conexe)

III. MATERIALE DIDACTICE

(Produse specifice pentru dotare cabinet de asistență psihopedagogică, ⇒ Echipamente, materiale audio-video, ⇒ Materiale grafice sau în format digital, ⇒ Truse și echipamente didactice, cum ar fi, de exemplu: truse geometrice, jocuri didactice, etc., ⇒ Materiale didactice, consumabile necesare in procesul didactic, ⇒ Aparate, echipamente, truse de laborator, echipamente, instrumente muzicale,

⇒ Echipamente, instalații, aparatură sportivă, materiale didactice pentru desfășurarea activităților extracurriculare și sportive în clasă sau in afara salii de clasă, ⇒ Soft-uri cu rol educațional/didactic, de dezvoltare a materialelor educaționale digitale, Softuri preinstalate/funcționalitate ITP, ⇒ saltea senzorială, tavă cu nisip kinetic, turbină logopedică, trusă logopedică, spatule pentru logopedie (sunt de unică folosință), seturi litere și cifre de diferite dimensiuni și texturi, șabloane litere, cifre și forme geometrice, jetoane cu imagini, jocuri pentru dezvoltarea psihomotorie, jocuri pentru stimularea limbajului, matematică, relaționare, puzzle-uri, jocuri pentru dezvoltare Psihomotorie, ⇒ teste de evaluare logopedică (dislalie, tulburări de ritm și fluență, tulburări din spectrul autist, tulburări de scris-citit, întârzieri în dezvoltarea limbajului), ⇒ teste de personalitate, temperament, inteligență, aptitudini, proiective,tehnologii asertive etc.)

 1. DOTARI ATELIERE PARCTICĂ

(Aparate, truse și echipamente, ⇒ Aparate, truse de laborator, echipamente,⇒ Instrumente optice,

⇒ Aparate, instrumente pentru aplicații de teren; ⇒ Echipamente digitale pentru atelierele de practică adaptate domeniului de calificare)

 1. PUBLICITATE ȘI INFORMARE

CHELTUIELI NEELIGIBILE:

– cheltuieli cu achiziția de echipamente/bunuri second-hand, ⇒ cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziții, ⇒ valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile, ⇒ cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor, ⇒ contribuția în natură, ⇒ amortizarea, ⇒ amenzi, penalități cheltuieli de judecată, ⇒ taxa de timbru verde, ⇒ cheltuieli de mentenanța a echipamentelor, ⇒ cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar, ⇒ dobânzi debitoare, ⇒ costurile pentru operarea investiției în perioada de sustenabilitate a proiectului, ⇒ sumele rezultate din diferențele de curs valutar, ⇒ costuri de amortizare, ⇒ cheltuielile efectuate cu achizițiile în regim de leasing, ⇒ orice alte cheltuieli considerate necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului și care nu fac parte din lista de cheltuieli eligibile sunt considerate cheltuieli neeligibile, iar solicitantul se obligă să le suporte din fonduri proprii .

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.