• Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
reducere gaze cu efect de sera

SUD-MUNTENIA (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman) – Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în clădiri publiceACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL SUD-MUNTENIA 2021-2027

PROMOVAREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ PRIN INVESTIȚII ÎN CLĂDIRI PUBLICE

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 1 APRILIE 2024
ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 30 SEPTEMBRIE 2024

  • Data și ora de începere a depunerii de proiecte:
  • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte:

 

TIPURI DE SOLICITANȚI ELIGIBILI:

a) Autoritățile Publice Centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor, autorităţile administrative autonome, Instituția prefectului (OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

b) Autoritățile și instituțiile publice locale – UAT-uri comună, oraș, județ.

c) Instituții publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean, aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale.

d) Parteneriatele între entitățile de mai sus.

VALOAREA MINIMĂ ȘI MAXIMĂ ELIGIBILĂ/NERAMBURSABILĂ A UNUI PROIECT

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 100.000 euro
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 5.000.000 euro

Cunatumul cofinanțării acordate:

A. Pentru autorități și instituții publice locale:

Contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile este de 2%
Finanțarea nerambursabilă este de 98%

B. Pentru autorități publice centrale

Contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile este de 0%
Finanțarea nerambursabilă este de 100%

ACȚIUNI SPRIJINITE ÎN CADRUL APELULUI:

A. Investiții în clădirile publice, inclusiv în clădiri clasate drept monumente istorice în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv activități conexe (consolidarea în funcție de riscurile identificate, sistemele de prevenire a incendiilor, etc.) și măsuri pentru utilizarea surselor alternative de energie.

B. Întărirea capacității administrative a beneficiarilor în domeniul eficienței energetice, drept acțiune conexă, respectiv: a) îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii; b) introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz; c) utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii; d) implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior); e) înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice; f) orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.)

 

ALTE CRITERII:

Referitor la componentele proiectului

a) Perioada de construire – se finanțează doar clădirile cu anul de construcție înainte de 31.12.2000

b) Clădirea (componenta) propusă în cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare pentru aceleași lucrări de intervenție/activități aferente operațiunii care sunt realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură. Termenul de referință pentru calculul celor 5 ani este data depunerii cererii de finanțare.

c) Pentru cererile de finanțare care solicită la finanțare lucrări începute, perioada de 5 ani de mai sus se calculează de la data emiterii Ordinului de începere aferent contractului de lucrări anexat la cererea de finanțare.

d) Clădirea nu este utilizată ca lăcaș de cult sau pentru alte activități cu caracter religios.

e) Clădirea nu este o construcție cu caracter provizoriu prevăzută a fi utilizată pe o perioadă de până la 2 ani, nu este clădire industrială, nu este atelier sau clădire din domeniul agricol, clădirea publică nu este utilizată*/ destinată a fi utilizată mai puțin de 4 luni pe an.

f) Clădirea nu este din tipul clădirilor de locuit colective sau asimilate acestora, cu excepția: -penitenciarelor; – centrelor de cazare a străinilor luați în custodie publică (OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare); – căminelor aferente instituțiilor de învățământ.

g) Clădirea este independentă structural, cu o suprafaţă utilă totală mai mare de 250 m².

 

CHELTUIELI ELIGIBILE:

A. COSTURI DIRECTE

1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Obţinerea terenului. Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri/ exproprieri  în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului la data contractării. Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achizitia de clădiri.

Amenajarea terenului. Cheltuieli efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în: demolări, demontări, dezafectări, defrişări, colectare, sortare şi transport la depozitele autorizate al deşeurilor rezultate, sistematizări pe verticală, accesuri/ drumuri/ alei/ parcări/ drenuri/ rigole/ canale de scurgere, ziduri de sprijin, drenaje, epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă, lucrări pentru pregătirea amplasamentului.

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială. Cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului și de aducere la starea inițială, inclusiv cheltuieli pentru realizarea de perdele forestiere/aliniamente de arbori și parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți, inclusiv realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme (de ex: provocate de schimbări climatice).

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

3. Cheltuieli pentru investiţia de bază

Construcţii şi instalaţii: a) Cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; b) Cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei de consum; c) Cheltuieli cu lucrările ce vizează instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; d) Cheltuielile cu lucrările de instalare/reabilitare/ modernizare sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior. f) Cheltuielile cu lucrări de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului.

4. Dotări. (se includ utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu și fără montaj, dotări, active necorporale).

5. Alte cheltuieli

Organizare de şantier/ Cheltuieli conexe organizarii de santier: închirierii de vestiare/baraci/spatii de lucru pentru personalul din șantier, grupuri sanitare. / Cheltuieli diverse şi neprevăzute. Se consideră eligibile dacă vor fi detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile cuprinse la subcapitolele – Amenajare teren, – Amenajare pentru protecția mediului, – Relocare utilități, – Asigurarea utilitatilor necesare, – Cheltuieli pentru investiția de bază.

6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

B. COSTURI INDIRECTE. Cheltuieli aferente costurilor indirecte  sunt eligibile, cumulat, în limita a  3% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente costurilor directe și pot cuprinde, după cum urmează: – Studii de teren. – Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii. – Expertiza tehnică. – Proiectare. – Organizare procedurilor de achiziție Consultanţă ( plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia; plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției; serviciile de consultanță juridică/asistență juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării proceduruilor de atribuire a contractelor de achiziție publică; – Asistenţă tehnică.  Comisioane, cote si taxe (- cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată; – cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; – cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor; – taxe pentru eliberarea certificatului de urbanism și a autorizaţiei de construire/ desfiinţare/ organizare de șantier); – Cheltuieli pentru comunicare și vizibilitate.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.