• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
scoala online

SUD-MUNTENIA (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman) – Sprijin acordat învățământului primar și secundar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluziune în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și onlineACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL SUD-MUNTENIA 2021-2027

SPRIJIN ACORDAT ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI SECUNDAR PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI EGAL LA SERVICII DE CALITATE ȘI INCLUZIUNE ÎN EDUCAȚIE, INCLUSIV PRIN PROMOVAREA REZILIENȚEI PENTRU EDUCAȚIA ȘI FORMAREA LA DISTANȚĂ ȘI ONLINE

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 19 IUNIE 2024
ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 19 DECEMBRIE 2024

În cadrul prezentului apel de proiecte este stabilit un prag de calitate de 50 puncte și un prag de excelență de minim 70 de puncte

 • Data și ora de începere a depunerii de proiecte:
 • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte:

 

TIPURI DE SOLICITANȚI ELIGIBILI:

a) Unităţi administrativ-teritoriale din regiunea Sud-Muntenia, din mediul rural și urban.

b) Instituții ale administraţiei publice locale, din regiunea Sud-Muntenia, din mediul rural si urban, aflate în subordinea sau coordonarea autorităţii publice locale, desprinse din aparatul Primăriei, cu bugetul aprobat prin hotărâre de consiliu local și care derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică.

c) Forme asociative între entitățile menționate de mai sus.

VALOAREA MINIMĂ ȘI MAXIMĂ ELIGIBILĂ/NERAMBURSABILĂ A UNUI PROIECT

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 100.000 euro

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 4.000.000 euro

Cunatumul cofinanțării acordate:

Contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile este de 2%

Finanțarea nerambursabilă este de 98%.

Alocarea totală pe apelul de proiecte este de 31.660.060,62 euro

ACȚIUNI SPRIJINITE ÎN CADRUL APELULUI:

A. Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii educaţionale publice și a campusurilor școlare pentru învățământul general obligatoriu public (învățământul primar și secundar, inclusiv asigurarea de spații pentru Programul Școală după Școală (SDS), liceal, centre de excelență, palatele și cluburile copiilor, etc.).

 • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii educaţionale publice pentru învătământul primar și secundar;
 • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea/ dotarea campusurilor școlare pentru învătământul primar și secundar;
 • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea/ dotarea centrelor de excelență pentru învătământul primar și secundar;
 • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea/ dotarea palatelor și cluburile copiilor pentru învătământul primar și secundar.

B. Construirea/reabilitarea/modernizarea/consolidarea/extinderea și dotarea infrastructurii sportive și de artă asociate unităților de învățământ publice, inclusiv a centrelor de pregătire sportivă stabilite pe lângă școli sau instituții de învățământ publice.

 • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea și dotarea infrastructurii sportive asociate unităților de învățământ publice;
 • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea și dotarea infrastructurii de artă asociate unităților de învățământ publice;
 • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea și dotarea infrastructurii centrelor de pregătire sportivă stabilite pe lângă școli sau instituții de învățământ publice.

C. Achiziționarea de autobuze/ microbuze școlare pentru școlile din mediul rural, din localități greu accesibile și care se confruntă cu un declin al populației școlare.

D. Activitățile conexe de tip FSE+ menite să prevină segregarea școlară, care sunt favorabile incluziunii în educație, în special pentru elevii ce provin din grupurile marginalizate pe criterii de etnie, dizabilități și cerințe educaționale speciale. Exemple de astfel de activități pot fi: ateliere de lucru cu profesori, elevi și părinți în scopul de a schimba atitudinea socială privind grupurile marginalizate, acțiuni de instruire pentru profesori și mediatori pentru dezvoltarea abilităţilor de a promova diversitatea şi incluziunea copiilor marginalizaţi, inclusiv a copiilor de etnie romă.

Investițiile prevăzute în cadrul apelului de proiecte vizează:

 • învățământul primar, respectiv clasa pregătitoare și clasele I-IV;
 • învățământul gimnazial, respectiv clasele V-VIII;
 • învățământul liceal, respectiv clasele IX-XII/XIII, cu următoarele filiere: teoretică, vocaţională.

Investițiile pot fi realizate atât în mediul urban cât și în mediul rural.

Unitățile de învățământ pot fi nou construite sau reabilitate/ modernizate/ consolidate/ extinse.

Sunt eligibile și acțiuni de digitalizare a procesului educațional, precum și dotarea cu echipamentele necesare.

Achiziționarea de autobuze/microbuze școlare este eligibilă doar pentru școlile din mediul rural, din localități greu accesibile, care se confruntă cu un declin al populației școlare și doar dacă proiectul pentru care se face achiziția prevede inclusiv lucrări cu autorizație de construire.

Vor fi eligibile proiectele integrate ce presupun lucrări cu autorizație de construire și dotări.

Vor fi eligibile și proiectele care au lucrări începute.

Prioritate la finanțare vor avea unitățile școlare cu cele mai mari numere totale de elevi, cu pondere ridicată a profesorilor calificați, a elevilor de clasa a VIII, a elevilor înscriși la Evaluarea Națională și apartenența unităților școlare de localitățile marginalizate (Atlaselor Comunităților Marginalizate, elaborate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei și Banca Mondială).

Finanțarea investițiilor va fi condiționată de realizarea unei autoevaluări privind segregarea școlară la nivelul unității de învățământ, însoțită dacă este cazul, de un plan de acțiune ce va conține măsuri de soluționare, propuse a fi finanțate prin proiect, în limita de flexibilitate. Autoevaluarea va fi analizată de Autoritatea de Managent în procesul de evaluare și selecție.

Investițiile prevăzute în cadrul prezentului apel de proiecte  NU vizează învățământul profesional şi tehnic, care este format din: învăţământ profesional, învăţământ liceal tehnologic, şi învăţământ postliceal.

 

CHELTUIELI ELIGIBILE:

A. COSTURI DIRECTE

1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Obţinerea terenului. Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri/ exproprieri  în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului la data contractării. Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achizitia de clădiri.

Amenajarea terenului. Cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în: demolări, demontări, dezafectări, defrişări, colectare, sortare şi transport la depozitele autorizate al deşeurilor rezultate, sistematizări pe verticală, accesuri/ drumuri/ alei/ parcări/ drenuri/ rigole/ canale de scurgere, ziduri de sprijin, drenaje, epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă, lucrări pentru pregătirea amplasamentului.

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament)

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

3. Cheltuieli pentru investiţia de bază

Construcţii şi instalaţii: Dotări. Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe, sunt  necesare implementarii proiectului şi respectă prevederile contractului de finanţare.

4. Alte cheltuieli

Organizare de şantier.

Cheltuieli diverse şi neprevăzute. Se consideră eligibile dacă vor fi detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10%.

5. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

 

B COSTURI INDIRECTE. Cheltuieli aferente costurilor indirecte  sunt eligibile, cumulat, în limita a  3% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente costurilor directe și pot cuprinde, după cum urmează: – Studii de teren. – Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii. – Expertiza tehnică. – Proiectare. – Organizare procedurilor de achiziție. Consultanţă ( plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia; plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției. plata serviciilor de evaluare, efectuate de un expert ANEVAR, în vederea stabilirii valorii terenurilor achiziționate). – Asistență tehnică. – Comisioane, cote și taxe. – Cheltuieli pentru comunicare și vizibilitate.

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

6. Cheltuielile activităților conexe de tip FSE+, inclusiv pentru măsuri de desegregare în limita maximă de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului:

 • cheltuieli pentru organizarea de ateliere de lucru cu profesori, elevi și părinți în scopul de a schimba atitudinea socială privind grupurile marginalizate,
 • cheltuieli pentru organizarea de acțiuni de instruire pentru profesori și mediatori pentru dezvoltarea abilităţilor de a promova diversitatea şi incluziunea copiilor marginalizaţi, inclusiv a copiilor de etnie romă.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.