• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor

Comerţ – Programul de Dezvoltare şi Modernizare a Activităţilor de Comercializare a Produselor şi Serviciilor de PiaţăINACTIV 

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

Ajutor financiar nerambursabil:

• finanțare nerambursabila de maxim 250.000 lei/beneficiar;

• intensitatea finanțării nerambursabile este de maxim 90%.

Schema de minimis urmăreşte:

– întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţă;

– dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă.

Beneficiari:
Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici, care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

•    Se încadrează în categoria IMM-urilor: au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250 și o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro

•    Sunt persoane juridice (societăţi /societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi;

•    Sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice și au capital social integral privat;

•    Au cel puțin 2 ani calendaristici de la înființare la data deschiderii aplicației electronice și codul CAEN pentru care solicită finanțare este autorizat cu cel puțin 3 luni anterior datei deschiderii aplicației electronice de înscriere a planului de investiții și nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru întreprinderei unică;

•    Nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani şi nu au  asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de  asociaţi/acţionari/administratori ai altor societăţi  care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani;

•    Nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru și nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii;

Cheltuieli eligibile:

 1. Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii);
 2. Cititoare pentru cod de bare; 
 3. Cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare; 
 4. Aparate de marcat electronice fiscale; 
 5. Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale;
 6. Electro şi motostivuitoare;
 7. Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licențe), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă; 
 8. Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă); 
 9. Autoutilitare, cu excepţia  vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. 
 10. Certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor;
 11. Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting); 
 12. Instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 13. Instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii; 
 14. Participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / perfecţionare profesională;
 15. Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.);
 16. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (8000 lei);
 17. Spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii.

Pentru activităţile de implementare şi certificare a sistemelor de management, în vederea implementării şi certificării  sistemelor de management se finanţează  următoarele categorii de servicii:

a)  Cursuri de instruire pentru personalul implicat în activităţi legate de calitate/mediu/sănătatea şi securitatea ocupaţională/siguranţa alimentelor (auditor intern);

b)  Consultanţă privind întocmirea documentaţiei de implementare a sistemelor de management; 

c) Certificarea sistemului de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii   ocupaţionale/siguranţei alimentelor, simplu sau integrat.

Cheltuieli neeligibile:

Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.

Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing şi pentru activele second-hand.