• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
panouri solare Electric Up II

NAȚIONAL – Electric UPACTIV 

ELECTRIC UP II

DATA DE DESCHIDERE A APELULUI DE PROIECTE NU A FOST STABILITĂ

DURATA DE DEPUNERE: MAXIM 60 DE ZILE

CUI SE ADRESEAZĂ

Întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HoReCa care au nevoie de sprijin pentru investiții în dezvoltarea capacităților de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu scopul asigurării consumului propriu, dezvoltarea infrastructurii de transport pentru vehicule electrice și creșterea  numărului de autovehicule electrice şi hibrid plug-in înmatriculate, precum și dezvoltarea consumului de energie termică produsă din sursa de energie regenerabilă.

FINANȚARE

Alocarea totală a programului este de minim 450 milioane lei.

Finanțarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 150.000 euro/ beneficiar, reprezentând 75% din valoarea investiției. Diferența de 25% reprezintă cofinanțare din surse proprii ale beneficiarului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE SOLICITANTI

Sunt eligibili pentru a participa în cadrul programului IMM-uri și operatori economici care activează în domeniul HORECA, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) în cazul operatoriilor economici persoane juridice care activează în domeniul HoReCa și desfășoară activități sub codurile CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte activități de alimentație, 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, c.a., 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a;

b) au calitatea de proprietar/ administrator, concesionar sau locatar/ comodatar cu drept de superficie pentru imobilul pe care se implementează proiectul

c) întocmesc și prezintă o analiză energetică privind consumul actual și cel estimat pentru 12 luni consecutive sau perioada corespondentă din activitatea sezonieră, după caz; analiza energetică va fi elaborată de către un auditor energetic/manager energetic acreditat de către ME;

d) se angajează că va întocmi toată documentația tehnică necesară instalării sistemului;

e) se angajează că va instala sistemul prin instalatorul ales;

f) au deschis un cont la Trezoreria Statului alocat programului de finanțare Electric Up sau se angajează să îl deschidă cel târziu la data încheierii contractului de finanțare;

g) au îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuțiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare;

h) nu au suspendate/ restricționate activitățile economice, nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, etc;

i) nu au atins plafonul maxim al ajutorului de minimis de 300.000 euro în ultimii de 3 ani consecutivi.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

 • sistem de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 150 kWp, fiecare panou cu o putere minim instalată de minim 400 Wp. Principalele părți componente: panouri fotovoltaice, invertor, echipamente conexiuni, structura de montaj a sistemului, modul de comunicație, contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă și consumată, tablouri electrice curent continu/ curent alternativ;
 • cel puțin o stație de încărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și hibrid plug-in, cu minim 2 puncte/ prize de încărcare (2x11kW);
 • sistem de stocare a energiei produse, având o capacitate de stocare de minim 30% din valoarea energiei produse de sistemul de panouri fotovoltaice (kWh);
 • sistem electric alternativ de încălzire/ răcire, opțional, maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor cu achiziția și montarea acestuia;
 • proiectare, obținerea avizelor necesare – maxim 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
 • consultanță și management de proiect – maxim 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
 • lucrările de montaj și punere în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, a sistemului de stocare a energiei produse, a stației de reîncărcare, a sistemului electric alternativ de încălzire/răcire – maxim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului

 

Este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată (TVA) dacă aceasta este nedeductibilă.

DURATA MAXIMA DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a unui proiect se consideră primele 12 luni de la semnarea contractului de finanțare. Aceasta cuprinde termenul pentru obținerea certificatului de racordare și recepția și punerea în funcțiune a sistemului de panouri, a sistemului de stocare energie, a stației de reîncărcare și a sistemului alternativ de încălzire/ răcire.

Beneficiarul are obligația de a asigura funcționarea și durabilitatea unui proiect timp de 5 ani de la data obținerii certificatului de racordare.

CRITERII DE SELECTIE/ DEPARTAJARE

Proiectele vor fi ordonate și acceptate spre finanțare în ordinea descrescătoare a Coeficientului de performanță al proiectului CCP1.

În situația în care după aplicarea criteriului nr. 1 vor rezulta proiecte cu același punctaj, se va ține cont de puterea însumată a punctelor de reîncărcare (AC/DC) solicitate pentru instalare 2.

Dacă și după aplicarea celui de-al doilea criteriu vor rezulta proiecte cu un punctaj egal, acestea vor fi departajare în funcție de capacitatea de stocare a energiei produse 3, fiind avantajate cele cu capacitate de stocare mai mare instalarea unui sistem alternativ de încălzire/răcire 4 , valoarea proiectului de investiții 5.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.