fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză

NAȚIONAL – Ajutor de Stat pentru Construirea Instalațiilor de Reciclare a DeșeurilorACTIV 

AJUTOR DE STAT PENTRU CONSTRUIREA INSTALAȚIILOR DE RECICLARE A DEȘEURILOR*

PNRR.

C3-MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

SUBINVESTIȚIA I.1.D – CONSTRUIREA INSTALAȚIILOR DE RECICLARE A DEȘEURILOR PENTRU A ÎNDEPLINI ȚINTELE DE RECICLARE DIN PACHETUL DE ECONOMIE CIRCULARĂ

PNRR/2022/C3/I.1.D

PERIOADĂ ESTIMATĂ PENTRU DEPUNERE PROIECTE: 15.05.2023 – 05.08.2023

OBIECTIVUL INVESTIȚIEI

Obiectivul acestui program de finanțare îl reprezintă dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin investiții inițiale destinate sortării, tratării, reciclării și valorificării deșeurilor, în vederea obținerii de produse noi, materiale reciclate sau materii prime secundare.

Astfel, se vizează reducerea la minim a efectelor negative a deșeurilor asupra populației și asupra mediului, reducerea consumului de resurse primare, creșterea ratei de reciclare și îmbunătățirea calității materialelor reciclate.

* Informații elaborate în baza Ghidului specific în forma draft/ consultare publică

VALOAREA AJUTORULUI DE MINIMIS

Valoarea eligibilă a ajutorului de stat acordat unui proiect este cuprinsă între 500.000 euro – 8.400.000 euro, cu respectarea intensităților de finanțare din cadrul schemei de ajutor de stat regional stabilite prin Anexa – Intensitatea maximă a ajutorului financiar.

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE INVESTIȚII

Perioada de implementare a proiectului nu poate depăși data de 30.06.2026

Perioada de durabilitatea a proiectului este de minim 5 ani pentru întreprinderile mari și de 3 ani pentru IMM (termen calculat de la efectuarea plății finale).

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Tipurile de solicitanți care pot depune cereri de finanțare sunt operatorii economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • Sunt autorizați să desfășoare cel puțin una dintre activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:
  • 3821 – tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
  • 3822 – tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;
  • 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate;
  • 3831 – demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
  • 3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase;
  • 3812 – colectarea deșeurilor periculoase
 • Propun un proiect de investiții care:
  • respectă principiul „Do No Significant Harm” (DNSH)[1];
  • prevede realizarea de investiții inițiale în instalaţii de reciclare a deșeurilor colectate separat prin achiziții de active corporale și necorporale de ultimă generație;
  • include soluții de energie nerambursabilă (ex: panouri solare, fotovoltaice, etc) în limita a 5% din totalul cheltuielilor eligibile;
 • Se angajează să mențină investiția în regiunea beneficiară și să asigure mentenanța acesteia pe o perioadă de minim 5 ani (întreprinderile mari), respectiv 3 ani de la data ultimei plăți (IMM-urile);
 • Dispun de sumele necesare susținerii contribuției proprii, precum şi a eventualelor cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului;
 • Demonstrează disponibilitatea imobilelor care fac obiectul investiției propuse (au calitatea de proprietar sau au dreptul de folosită asupra imobilului – superficie – pentru cel puțin 10 ani). Imobilele propuse pentru realizarea investiției trebuie să fie libere de sarcini, litigii sau revendicări și să nu fie ipotecat;
 • Nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care solicită finanțare, în 2 ani anteriori depunerii proiectului;
 • Nu sunt în stare de insolvență, faliment, nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate, nu au obligații de plată neachitate către bugetul de stat și bugetul local, nu au fapte înscrise în cazierul fiscal.

[1] Contribuie la atenuarea/ adaptarea la schimbărilor climatice, la utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă, la economia circulară, precum și la prevenirea și controlul poluării aerului, apei și a solului.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investiții după cum urmează:

 • realizare construcții necesare amplasării și montării utilajelor, instalațiilor și echipamentelor achiziționate, cu dotările aferente – instalații electrice, alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare (aferente doar incintei construcțiilor);
 • achiziția și montajul utilajelor, instalațiilor și echipamentelor necesare îndeplinirii obiectivelor proiectului;
 • activele necorporale (În cazul întreprinderilor mari costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investiției inițiale).

 

În cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari pentru diversificarea unei unități existente:

 • costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precedă începerea lucrărilor.

 

În cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari pentru o schimbare fundamentală în procesul de producție:

 • toate costurile eligibile trebuie să depășească amortizarea activelor legate de activitatea care trebuie modernizată, în cursul celor trei exerciții financiare precedente.

 

Investițiile în activități de pregătire pentru reciclare și/sau activități realizate după reciclare în vederea obținerii de produse finite din materialele rezultate în procesul de reciclare nu pot depăși 10% din ajutorul financiar nerambursabil solicitat.

CHELTUIELI NEELIGIBILE:

Următoarele cheltuieli nu sunt considerate eligibile:

  • Cheltuielile cu achiziția de cap tractor sau mijloace de transport nespecializate aferente activităților prevăzute la CAEN 3811 și CAEN 3812;
  • Orice alte cheltuieli care nu fac obiectul proiectului;
  • Achizițiile cu activele corporale „second-hand”;
  • TVA.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.