• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor

NAȚIONAL – Ajutor de Stat pentru Construirea Instalațiilor de Reciclare a DeșeurilorACTIV 

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE 14 MAI 2024
ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE 16 AUGUST 2024

CUI SE ADRESEAZA

Operatorilor economici care au nevoie de sprijin pentru construirea de instalații de reciclare a deșeurilor colectate separat pentru a reduce impactul deșeurilor asupra mediului și a populației, pentru a reduce consumul de resurse în vederea promovării dezvoltării economice durabile în toate regiunile.

FINANȚARE

Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 220.000.000 euro, fiind estimate 26 de noi instalații de reciclare puse în funcțiune până la 30.06.2026.

Valoarea eligibilă a ajutorului de stat este de 500.000 euro – 8.400.000 euro, conform intensităților de finanțare în cadrul schemei de ajutor de stat regional stabilite prin Anexa – Intensitatea maximă a ajutorului financiar.

Beneficiarul ajutorului trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile, ceea ce limitează la maximum 75% intensitatea ajutorului de stat regional.

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Tipurile de solicitanți care pot depune cereri de finanțare sunt operatorii economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • Sunt autorizați să desfășoare cel puțin una dintre activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:
  • 3821 – tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
  • 3822 – tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;
  • 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate;
  • 3831 – demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
  • 3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase;
  • 3812 – colectarea deșeurilor periculoase
 • Demonstrează disponibilitatea imobilelor care fac obiectul investiției propuse (au calitatea de proprietar sau au dreptul de folosită asupra imobilului – superficie – pentru cel puțin 10 ani). Imobilele propuse pentru realizarea investiției trebuie să fie libere de sarcini, litigii sau revendicări și să nu fie ipotecat;
 • Dispun de sumele necesare susținerii contribuției proprii și a eventualelor cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului;
 • Nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care solicită finanțare, în 2 ani anteriori depunerii proiectului;
 • Nu sunt în dificultate, în stare de insolvență, faliment, nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate, nu au obligații de plată neachitate către bugetul de stat și bugetul local, nu au fapte înscrise în cazierul fiscal;
 • Proiectul depus îndeplinește următoarele condiții:
  • include activităţi destinate realizării de investiții inițiale în instalaţii de reciclare a deșeurilor colectate separat;
  • contribuie în procent de 40% la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei;
  • contribuie în procent de 5% la realizarea indicatorilor din domeniul digital;
  • contribuie în proporție de 100% la obiectivele de mediu;
  • respectă principiul „Do No Significant Harm” (DNSH) ;
  • include soluții de energie nerambursabilă (ex: panouri solare, fotovoltaice, etc) în limita a 5% din totalul cheltuielilor eligibile.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investiții după cum urmează:

 • realizare construcții necesare amplasării și montării utilajelor, instalațiilor și echipamentelor achiziționate, cu dotările aferente – instalații electrice, alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare (aferente doar incintei construcțiilor);
 • achiziția și montajul utilajelor, instalațiilor și echipamentelor necesare îndeplinirii obiectivelor proiectului (vehiculele specializate necesare activităților din cadrul proiectului, achiziționate în cadrul acestei măsuri, vor fi echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului);
 • activele necorporale (în cazul întreprinderilor mari costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investiției inițiale).

Taxa pe valoare adăugată (TVA) nu este eligibilă și va fi suportată integral de către beneficiarii finanțării.

Solicitanții vor prezenta dovezi care să susțină posibilitatea de a achiziționa o cantitate de deșeuri de minim 50% din capacitatea instalației, precum și documente care atestă că materia primă/ produsul finit obținut în urma procesului de reciclare va fi comercializat într-un procent de minim 50%.

Cheltuielile privind costurile generale ale lucrărilor pregătitoare, direct legate de proiectele de investiții sunt eligibile în maxim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază, dar fără a depăși plafonul de 200.000 euro.

DURATA DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a proiectului nu poate depăși data de 30.06.2026.

Perioada de durabilitatea a proiectului este de minim 5 ani pentru întreprinderile mari și de 3 ani pentru IMM (termen calculat de la efectuarea plății finale).

CRITERII DE SELECTIE/ DEPARTAJARE

Proiectele vor fi selectate pentru finanțare în ordine descrescătoare a punctajului obținut în urma analizei criteriilor de selecție incluse în Grila de verificare a criteriilor de selecție.

În situația în care două proiecte au același punctaj, departajarea se va face în ordinea depunerii cererii de finanțar.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.