• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
national-granturi-dezvoltarea-tehnologiilor-digitale-avansate

NAȚIONAL – Granturi pentru dezvoltarea tehnologiilor digitale avansateINACTIV 

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

DESCHIDEREA CERERII DE PROIECTE: 25 MARTIE 2024
ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 22 MAI 2024

CUI SE ADRESEAZĂ

Parteneriatelor formate din IMM-uri ce au ca scop dezvoltarea unor produse și/sau procese sau tehnologii nou sau substanțial îmbunătățite în domenii de tehnologii digitale avansate (inteligența artificială, datele și cloud computingul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantică, internetul obiectelor, securitate cibernetică), în scopul implementării activităților specifice, bazate pe cercetarea realizată anterior.

FINANȚARE

Bugetul total estimat este de 150 milioane euro, echivalent în lei, care permite semnarea a cel puțin 108 contracte de finanțare în cadrul acestui program.

Valoarea finanțării nerambursabile cumulate (ajutor de stat regional, ajutor de stat pentru cercetare și dezvoltare și ajutor de minimis) acordată pentru un proiect este de minimum 500.000 euro și maxim 3.000.000 euro.

Valoarea finanțării nerambursabile cumulate se stabilește în funcție de categoria în care se încadrează liderul de parteneriat, indiferent de categoria IMM a partenerului, astfel:

 • Microîntreprinderi – 500.000 – 700.000 euro;
 • Întreprinderi mici – 500.000 – 1.500.000 euro;
 • Întreprinderi mijlocii – 500.000 – 3.000.000 euro.
Se finanțează proiecte care pot beneficia de ajutor regional și ajutor de cercetare dezvoltare sau ajutor regional, ajutor pentru cercetare și dezvoltare și ajutor de minimis, astfel:
Tip măsură de sprijin Tip beneficiari Procent din valoarea totalului cheltuielilor eligibile ale proiectului
ajutor de stat regional pentru investiții Lider de parteneriat minim 70%
ajutor de stat pentru cercetare și dezvoltare Lider de parteneriat și Partener maxim 30% (activitate obligatorie pentru ambele IMM-uri)
ajutor de minimis Lider de parteneriat maxim 300.000 euro, la care se adaugă o cofinanțare de minim 10% din valoare cheltuielilor eligibile aferente ajutorului de minimis
Valoarea eligibilă aferentă liderului de parteneriat va fi de minim 70% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Pot beneficia de sprijin financiar întreprinderile  care au calitatea de IMM (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii), cu respectarea cumulativă (atât pentru lider, cât și pentru partener) a următoarelor condiții:

 • sunt înregistrate în baza Legii societăților nr. 31/ 1990, a Legii cooperației nr. 1/2005, respectiv în baza OUG 6/2011 a întreprinzătorilor debutanți;
 • au sediul social sau un punct de lucru în România, cel puțin la momentul plății;
 • sunt înființate cel târziu la 31.12.2021, nu au avut activitatea suspendată în anul depunerii și în anii 2022 și 2023 și au înregistrat profit din exploatare în 2022;
 • activitatea pentru care se solicită finanțare este autorizată la 31.12.2022 (pentru liderul de parteneriat) și cel puțin la momentul plății la locația de implementare a proiectului (sediul social, punct de lucru al liderului);
 • depun un proiect prin care se solicită ajutor de stat regional care cuprinde în mod obligatoriu o investiției inițială în active;
 • au capacitatea de a asigura contribuția financiară necesară pentru cofinanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, cât și pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile;
 • nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul, în cei 2 ani anteriori depunerii cererii de finanțare;
 • nu au obligații de plată nete neachitate către bugetul de stat și bugetul local și nu au fapte înscrise în cazierul fiscal – la data semnării contractului de finanțare;
 • nu intră în categoria ”întreprinderi aflate în dificultate”; nu se află în stare de insolvență, faliment, dizolvare; nu fac obiectul unui ordon de recuperare a ajutorului de stat/ajutor de minimis;
 • nu au legătură cu industria tutunului, a jocurilor de noroc, dezvoltare imobiliară sau financiare, exploatare/ extracție combustibili fosili solizi, petrol, gaze.

Liderul de parteneriat poate depune un singur proiect, iar partenerul se poate angaja în maxim 3 proiecte.

Liderul de parteneriat nu trebuie să desfășoare activități în domeniul IT, respectiv nu trebuie să aibă autorizate în anul 2023 și la data depunerii proiectului codurile CAEN:

 • 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator;
 • 5829 – Activităţi de editare a altor produse software;
 • 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
 • 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
 • 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
 • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 6312 – Activități ale portalurilor web;
 • 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

Ca urmare a implementării proiectului, liderul de parteneriat se angajează să obțină cel puțin 7 indicatori DESI (criterii de intensitate digitală), respectiv să devină o întreprindere:

 1. în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri;
 2. care utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
 3. care deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s;
 4. în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web (raportat la data depunerii);
 5. utilizează IoT;
 6. utilizează cel puțin o rețea socială (au profil, cont sau licență de utilizator);
 7. utilizează CRM;
 8. cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (SaaS, PaaS, IaaS – permite acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile -. rețele, servere, stocare, aplicații, servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii)
 9. utilizează tehnologie AI;
 10. cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;
 11. realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI (Electronic Data Interchange) prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Nu include comenzile scrise prin e-mail).
 12. utilizează două sau mai multe rețele sociale (se va lua în considerare un singur criteriu dintre criteriile 12 și 6).

CHELTUIELI ELIGIBILE

În cadrul acestui apel de proiecte se finanțează următoarele tipuri de cheltuieli:

A. Cheltuieli eligibile pentru ajutorul de stat regional:

 • active corporale și necorporale conform planului/ analizei de business realizată de partener pentru liderul de parteneriat (hardware pentru calculul de înaltă performanță și cuantică, echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice integrate cu soluții digitale, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation, proiectarea producția și integrarea sistemelor în domeniul microelectronicii);
 • tehnologii blockchain (ce favorizează industria de producție și lanțul de aprovizionare prin automatizare, planificarea resurselor întreprinderii, schimb eficient de date), IoT și IIoT, Big Data, Cloud computing și inteligență artificială;
 • active corporale și necorporale pentru securitatea cibernetică – cheltuială obligatorie – minim 5% din valoarea proiectului;
 • achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
 • achiziția de date și cloud computing (cu condiția ca aceste achiziții să poate fi încadrate la imobilizări necorporale).

B. Cheltuieli eligibile pentru ajutorul de stat pentru cercetare și dezvoltare (obligatorii):

 • costurile cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiectul de cercetare și dezvoltare;
 • costurile instrumentelor și ale echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului de cercetare și dezvoltare și pe durata perioadei de implementare;
 • costuri asociate studiilor de fezabilitate;
 • costurile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, precum și costurile aferente serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiectul de cercetare și dezvoltare.

C. Cheltuieli aferente ajutorului de minimis

 • cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA, ERP, CRM, pentru sisteme IoT și AI, tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP, acolo unde este cazul
 • cheltuieli aferente accesului la bănci de date, servicii de cloud (achiziții de servicii de cloud computing (SaaS, PaaS și IaaS) și de stocare a datelor, biblioteci sau alte servicii conexe, pe perioada de implementare a proiectului.
 • cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele;
 • cheltuieli privind serviciile pentru validarea ideii/soluției (diagnostic pentru o afacere pentru a se accesa și implementa soluțiile tehnice inovative potrivite);
 • cheltuieli cu serviciile de consiliere pentru obținerea, protejarea şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială; activități de omologare, certificare și standardizare a produselor/serviciilor/ proceselor;
 • cheltuieli privind achiziția de active necorporale: licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii precum și active necorporale achiziționate din surse externe în condiții de concurență deplină pentru activități de inovare: cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare.

D. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile.

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, poate fi prelungită în situații excepționale, dar fără a depăși data de 31.12.2026.

Perioada de durabilitatea a proiectului este de 3 ani din momentul finalizării implementării proiectului, perioadă în care se asigură continuarea efectelor proiectului și valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanțare.

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

Acordarea finanțării se face pe criterii competitive și de selecție pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minim 50 de puncte, în limita bugetului disponibil.

Selectarea unui proiect este condiționată de îndeplinirea simultană a următoarelor elemente:

 • Punctajul obținut să fie de cel puțin 50 de puncte (punctaj minim de calitate), format din minim 25 puncte pentru criteriile economico-financiare (A.+B.) și minim 25 puncte pentru calitatea proiectului (C.+D.).
 • Proiectele care vor obține minimum 25 puncte pentru criteriile economico-financiare (A.+B.) vor intra în etapa de evaluare calitativă.

La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rentabilitatea activității operaționale a liderului pentru exercițiul financiar 2022.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.