fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză
Granturi pentru dezvoltarea tehnologiilor avansate

Național – Granturi pentru dezvoltarea tehnologiilor digitale avansateACTIV 

PNRR M1. SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT ÎN CONTEXTUL DIGITALIZĂRII IMM-URILOR

PERIOADA ESTIMATĂ PENTRU DEPUNERE PROIECTE: 03.07.2023 – 15.09.2023

CUI SE ADRESEAZĂ

Parteneriatelor formate din IMM-uri ce își doresc implementarea de tehnologii digitale avansate precum inteligența artificială, datele și cloud computingul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantică, internetul obiectelor, securitatea cibernetică. Apelul de proiecte contribuie la dezvoltarea de instrumente cu accent pe contribuția la schimbările climatice și tranziția digitală, creșterea capacității de inovare a sistemului CDI pentru crearea de sinergii cercetare–mediu de afaceri, precum și dezvoltarea premiselor necesare pentru reformarea sustenabilă.

FINANȚARE

Valoarea finanțării nerambursabile (ajutor de stat) acordată proiectului de tehnologii digitale avansate se va stabili în funcție de categoria în care se încadrează liderul de proiect, astfel:

 • Microîntreprinderi – maxim 500.000 euro;
 • Întreprinderi mici – maxim 1.500.000 euro;
 • Întreprinderi mijlocii –maxim 3.000.000 euro.

Ajutorul de stat acordat proiectului nu poate depăși de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2022 a liderului de parteneriat.

Intensitatea maximă a ajutorului de stat este stabilită conform ponderilor stabilite prin Anexa Intensitatea maxima a ajutorului financiar. Diferența de la valoarea finanțată până la valoarea totală a proiectului este contribuția beneficiarului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Pot beneficia de ajutor de stat întreprinderile care aplică sub forme asociative (parteneriate) formate din lider și partener.

Pentru eligibilitate, întreprinderile aplicante vor îndeplini cumulativ următoarele condiții:

 • Sunt întreprinderi înființate cel târziu la 31.12.2021 în baza Legii nr. 31/1990 republicată, societăți cooperative înființate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, respectiv OUG nr. 6/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 • Liderul de proiect activează într-un domeniu de activitate non-IT, iar partenerul activează în cel puțin unul din următoarele coduri CAEN:
  • 5829 – Activităţi de editare a altor produse software;
  • 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
  • 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
  • 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
  • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
  • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
  • 6312 – Activități ale portalurilor web;
  • 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
  • 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
  • 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie.
 • Codul CAEN aferent proiectului trebuie să fi fost autorizat până la 31.12.2022 pentru locația de implementare a proiectului (sediu social sau punct de lucru al liderului de proiect); liderul de proiect trebuie să fi desfășurat în 2022 activitate aferentă codului CAEN pentru care depune proiectul;
 • Nu au avut activitatea suspendată în 2022 și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în 2022;
 • Nu intră în categoria ”întreprinderi aflate în dificultate”;
 • Nu au obligații de plată neachitate în termen, către bugetul de stat și bugetul local în ultimul an calendaristic și nu au fapte înscrise în cazierul fiscal;
 • Nu au legătură cu industria tutunului, a jocurilor de noroc, dezvoltare imobiliară, exploatare/ extracție combustibili fosili solizi, petrol, gaze;
 • La finalul implementării proiectului liderul de proiect va obține indicatori DESI (criterii de intensitate digitală), respectiv:
  1. mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet în scopuri de afaceri;
  2. utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
  3. deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s;
  4. vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web;
  5. utilizează IoT;
  6. utilizează cel puțin o rețea socială (au profil, cont sau licență de utilizator);
  7. utilizează CRM;
  8. cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (SaaS, PaaS, IaaS – permite acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile -. rețele, servere, stocare, aplicații, servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii)
  9. utilizează tehnologie AI;
  10. cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;
  11. realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI1 prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Nu include comenzile scrise prin e-mail).
  12. utilizează două sau mai multe rețele sociale.

În realizarea indicatorilor DESI se va ține cont de tipul întreprinderii astfel:

  • microîntreprinderi –minim 7 criterii;
  • întreprinderi mici – minim 8 criterii;
  • întreprinderi mijlocii – minim 9 criterii.

Înlocuirea/ retragerea liderului/partenerului nu este permisă.

CHELTUIELI ELIGIBILE

În cadrul acestui apel de proiecte se finanțează următoarele tipuri de activități:

A. Ajutoarele regionale pentru investiții inițiale regionale (cheltuieli aferente liderului și partenerului de minim 75% din valoarea eligibilă a proiectului):

a. cheltuieli privind active corporale și necorporale
b. tehnologii blockchain (ce favorizează industria de producție și lanțul de aprovizionare prin automatizare, planificarea resurselor întreprinderii, schimb eficient de date, IoT (internetul obiectelor), Big Data, Cloud computing, IIoT (internetul industrial al obiectelor) și inteligență artificială);
c. active corporale și necorporale pentru securitatea cibernetică (în procent de minim 5% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 13,33%) – cheltuială obligatorie;
d. achiziția de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;

B. Ajutoarele pentru proiecte de cercetare industrială, dezvoltare experimentală și inovare (cheltuieli aferente partenerului de maxim 25% din valoarea eligibilă a proiectului):

a. costurile cu personalul angajat în proiect: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar (maxim 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului);
b. costurile instrumentelor și ale echipamentelor;
c. costurile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, precum și costurile aferente serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiect.

C. Sustenabilitate proiect

Bugetul aferent partenerului va fi de maxim 25% din valoarea totală a proiectului și poate cuprinde atât cheltuieli aferente cercetării și dezvoltării cât și cheltuieli aferente investițiilor regionale.

CHELTUIELI NEELIGIBILE

 • Alte cheltuieli care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile descrise mai sus;
 • Cheltuielile privind costuri administrative;
 • Echipamente second-hand;
 • Cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;
 • Contribuția în natură;
 • Amortizarea;
 • Achiziții în regim de leasing;
 • Achiziția de terenuri;
 • Cheltuielile cu activitățile obligatorii de informare și publicitate – obligatorii.

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, poate fi prelungită în situații excepționale cu maxim 4 luni, fără a depăși data de 31.12.2025.

Perioada de durabilitatea a proiectului este de 5 ani din momentul finalizării implementării proiectului.

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rentabilitatea activității operaționale a liderului pentru anul 2022.

Acordarea finanțării se face pe criterii competitive și de selecție pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minim 60 de puncte, în limita bugetului disponibil.

*Informații elaborate în baza Ghidului specific în forma draft/ consultare publică.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.