fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză
national-granturi-dezvoltarea-tehnologiilor-digitale-avansate

Național – Granturi pentru dezvoltarea tehnologiilor digitale avansateACTIV 

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

DESCHIDEREA CERERII DE PROIECTE: ESTIMAT 15 IANUARIE 2024
ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: ESTIMAT 29 MARTIE 2024

CUI SE ADRESEAZĂ

Parteneriatelor formate din IMM-uri ce își doresc implementarea de tehnologii digitale avansate precum inteligența artificială, datele și cloud computingul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantică, internetul obiectelor, securitatea cibernetică.

FINANȚARE

Bugetul total estimat este de 1501 milioane euro, echivalent în lei, care permite semnarea a cel puțin 108 contracte de finanțare în cadrul acestui program.

Valoarea finanțării nerambursabile cumulate (ajutor de stat regional, ajutor de stat pentru cercetare și dezvoltare și ajutor de minimis) acordată pentru un proiect este de minimum 500.000 euro și maxim 3.000.000 euro.

Valoarea finanțării nerambursabile cumulate se stabilește în funcție de categoria în care se încadrează liderul de parteneriat, indiferent de categoria IMM a partenerului, astfel:

 • Microîntreprinderi – 500.000 – 600.000 euro;
 • Întreprinderi mici – 500.000 – 1.500.000 euro;
 • Întreprinderi mijlocii – 500.000 – 3.000.000 euro.

Un proiect poate cuprinde 3 măsuri de sprijin (categorii de ajutoare), astfel:

Tip măsură de sprijin

Tip

beneficiari

Procent din valoarea totalului cheltuielilor eligibile ale proiectului

ajutor de stat regional pentru investiții

Lider de parteneriat

minim 70%

ajutor de stat pentru cercetare și dezvoltare

Lider de parteneriat și Partener

maxim 30%

(activitate obligatorie pentru ambele IMM-uri)

ajutor de minimis

Lider de parteneriat

maxim 200.000 euro

* se impune o cofinanțare de minim 10%


Valoarea eligibilă aferentă liderului de parteneriat va fi de minim 70% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Pot beneficia de sprijin financiar întreprinderile care aplică sub forme asociative (parteneriate) formate din Lider de parteneriat și Partener.

Pentru eligibilitate, întreprinderile aplicante vor îndeplini cumulativ următoarele condiții:

 • sunt întreprinderi înființate cel târziu la 31.12.2021 în baza Legii nr. 31/1990 republicată, societăți cooperative înființate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, respectiv OUG nr. 6/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 • codul CAEN aferent proiectului trebuie să fi fost autorizat până la 31.12.2022 pe firmă (pentru liderul de parteneriat) și cel puțin la momentul plății ajutorului de stat la locația de implementare a proiectului (sediu social sau punct de lucru a liderului);
 • depun o solicitare de finanțare eligibilă pentru o investiție inițială în active;
 • nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul, în cei 2 ani anteriori depunerii cererii de finanțare;
 • nu au avut activitatea suspendată în 2022 și în anul depunerii cererii de finanțare; au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în 2022;
 • au capacitatea de a asigura contribuția financiară necesară pentru cofinanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, cât și pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile;
 • nu intră în categoria ”întreprinderi aflate în dificultate”;
 • nu se află în stare de insolvență, faliment, dizolvare; nu fac obiectul unui ordon de recuperare a ajutorului de stat/ajutor de minimis;
 • nu au obligații de plată neachitate în termen, către bugetul de stat și bugetul local în ultimul an calendaristic și nu au fapte înscrise în cazierul fiscal;
 • nu au legătură cu industria tutunului, a jocurilor de noroc, dezvoltare imobiliară, exploatare/ extracție combustibili fosili solizi, petrol, gaze.

Liderul de parteneriat poate depune un singur proiect, iar partenerul se poate angaja în maxim 3 proiecte.

Liderul de parteneriat nu trebuie să desfășoare activități în domeniul IT, respectiv în anul 2023 și la data depunerii proiectului nu are autorizate codurile CAEN:

  • 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator;
  • 5829 – Activităţi de editare a altor produse software;
  • 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
  • 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
  • 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
  • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
  • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • 6312 – Activități ale portalurilor web;
  • 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

Ca urmare a implementării proiectului, liderul de parteneriat se angajează să obțină cel puțin 7 indicatori DESI (criterii de intensitate digitală), respectiv:

 1. mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet în scopuri de afaceri;
 2. utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
 3. deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s;
 4. vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web;
 5. utilizează IoT;
 6. utilizează cel puțin o rețea socială (au profil, cont sau licență de utilizator);
 7. utilizează CRM;
 8. cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (SaaS, PaaS, IaaS – permite acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile -. rețele, servere, stocare, aplicații, servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii);
 9. utilizează tehnologie AI;
 10. cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;
 11. realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI1 prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Nu include comenzile scrise prin e-mail).
 12. utilizează două sau mai multe rețele sociale.

CHELTUIELI ELIGIBILE

În cadrul acestui apel de proiecte se finanțează următoarele tipuri de activități:

A. Cheltuieli eligibile pentru ajutorul de stat regional

a. active corporale și necorporale (hardware pentru calculul de înaltă performanță și cuantică, echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice integrate cu soluții digitale, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation);
b. tehnologii blockchain (ce favorizează în principal industria de producție și lanțul de aprovizionare prin automatizare, planificarea resurselor întreprinderii, schimb eficient de date, IoT (internetul obiectelor), Big Data, Cloud computing, IIoT (internetul industrial al obiectelor) și inteligență artificială);
c. active corporale și necorporale pentru securitatea cibernetică (minim 5% din valoarea proiectului) – cheltuială obligatorie;
d. sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality

B. Cheltuieli eligibile pentru ajutorul de stat pentru cercetare și dezvoltare

a. costurile cu personalul*: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar – angajați în proiectul de cercetare și dezvoltare, atât pentru activitatea de realizare a analizei de business și analiza vulnerabilităților privind securitatea cibernetică la nivelul liderului de parteneriat, cât și pentru activitatea de dezvoltare aplicații/ soluții IT;
b. costurile instrumentelor și ale echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului de cercetare și dezvoltare și pe durata perioadei de implementare. În cazul în care aceste instrumente și echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în proiectul de cercetare și dezvoltare, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei acestui proiect, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate
c. costuri asociate studiilor de fezabilitate pot fi: costurile aferente studiilor, documentațiilor și proiectelor tehnice;
d. costurile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, precum și costurile aferente serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiectul de cercetare și dezvoltare.

C. Cheltuieli eligibile pentru ajutorul de minimis

a. achiziționare și/sau dezvoltare și/sau adaptare aplicații/licențe software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
b. cheltuieli aferente accesului la bănci de date, servicii de cloud (servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS)) și de stocare a datelor, biblioteci sau alte servicii conexe, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
c. servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele;
d. servicii pentru validarea ideii/soluției (diagnostic pentru o afacere pentru a se accesa și implementa soluțiile tehnice inovative potrivite);
e. servicii de consiliere pentru obținerea, protejarea şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială; activități de omologare, certificare și standardizare a produselor/serviciilor/ proceselor;
f. active necorporale: licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii precum și active necorporale achiziționate din surse externe în condiții de concurență deplină pentru activități de inovare: cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare.

CHELTUIELI NEELIGIBILE

 • Nu sunt eligibile echipamentele și utilajele destinate producției/prestării de servicii. Sunt eligibile doar acele active corporale integrate cu soluții digitale care să conducă la automatizarea fluxurilor tehnologice/ utilizate pentru automatizarea diferitelor procese industriale și/sau de fabricație (exemplu: roboti industriali, echipamente pentru automatizarea asamblării, sisteme de monitorizare și control al calității etc).
 • Alte cheltuieli care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile descrise mai sus;
 • Cheltuielile privind costuri administrative;
 • Echipamente second-hand; Contribuția în natură;
 • Cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor; Amenzi, penalități;
 • Amortizarea; Achiziții în regim de leasing;
 • Achiziția de terenuri, clădiri, echipamente și autovehicule sau mijloace de transport;
 • Cheltuielile cu activitățile obligatorii de informare și publicitate – obligatorii.

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, poate fi prelungită în situații excepționale cu maxim 4 luni, fără a depăși data de 31.12.2026.

Perioada de durabilitatea a proiectului este de 3 ani din momentul finalizării implementării proiectului.

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

Acordarea finanțării se face pe criterii competitive și de selecție pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minim 50 de puncte, în limita bugetului disponibil.

Selectarea unui proiect este condiționată de îndeplinirea simultană a următoarelor elemente:

 • Punctajul obținut să fie de cel puțin 50 de puncte (punctaj minim de calitate), format din minim 30 puncte pentru criteriile economico-financiare (A.+B.) și minim 20 puncte pentru calitatea proiectului (C.+D.).
 • Proiectele care vor obține minimum 30 puncte pentru criteriile economico-financiare (A.+B.) vor intra în etapa de evaluare calitativă.

La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rentabilitatea activității operaționale a liderului pentru exercițiul financiar 2022.

*Informații elaborate în baza Ghidului specific în forma draft/ consultare publică.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.