• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
cercetare, dezvoltare și inovare (CDI)

SUD-VEST OLTENIA (DOLJ, GORJ, MEHEDINȚI, OLT, VÂLCEA) – Stimularea cererii întreprinderilorACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: IULIE 2024 (ESTIMARE)

CUI SE ADRESEAZĂ

Societăților din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia a României (județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea) care își doresc să dezvolte capacitatea internă de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI).

FINANȚARE

Alocarea totală a prezentului apel de proiecte este de 25.550.000 euro.

În cadrul acestui program, activitățile eligibile pot fi finanțate prin ajutor pentru proiecte de cercetare și dezvoltare și ajutor de minimis, astfel:

 

Intensitatea ajutorului pentru proiecte de cercetare și dezvoltare

Intensitatea ajutorului de minimis

Mijlocie

Mică/Micro

Cercetare industrială

75%

80%

100%

Dezvoltare experimentală

50%

60%

100%

Studii de fezabilitate (pentru activități de CD)

60%

70%

100%

Valoarea totală a finanțării nerambursabile aferentă cererii de finanțare este de minim 500.000 euro și maxim 2.500.000 euro, din care ajutorul de minimis solicitat nu poate depăși 300.000 euro.

CRITERII DE ELIGIBILITATE ALE SOLICITANTILOR 

Solicitanții eligibili sunt entitățile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt societăți constituite în baza Legii 31/1990, sau societăți cooperative constituite în baza Legii 1/ 2005 care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii;

b) au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral (înființată cel târziu la 02.01.2023), nu au avut activitatea suspendată temporar în anul curent depunerii și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii;

c) au capacitatea financiară de a asigura cofinanțarea la cheltuielile eligibile, precum și cheltuielile neeligibile și costurile de funcționare și întreținere a investiției – dovada cofinanțării se va depune contractare;

d) locația de implementare a proiectului este situată în Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, în mediul urban sau în zonele urbane funcționale;

e) au domeniul de activitate cercetare-dezvoltare (clasa CAEN 72) înscris în obiectul de activitate – activitate secundară a întreprinderii – și autorizat la sediul identificat ca laborator de cercetare-dezvoltare (locul de implementare a proiectului);

f) au domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN așa cum sunt enumerate în Lista domeniilor eligibile) înscris în obiectul de activitate al companiei și autorizat la locul de implementare al proiectului;

g) aria de cercetare propusă prin proiect se concentrează pe unul din sectoarele de excelență regionale identificate în cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă;

h) dețin drept real principal asupra imobilului (teren și/ sau clădire) care face obiectul proiectului: proprietate privată, drept de concesiune, superficie, folosință, comodat, închiriere/locațiune, pentru cel puțin 3 ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului;

i) nu se află în dificultate, nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

j) nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/ ajutor de minimis;

k) nu au obligații de plată nete neachitate către bugetul de stat, respectiv bugetul local, în ultimul an calendaristic și nu au fapte înscrise în cazierul fiscal;

l) depun un proiect de investiții care:

 • respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, gen, nediscriminarea și accesibilitatea;
 • respectă principiul ”a nu prejudicia în mod semnificativ” – DNSH;
 • asigură imunizarea la schimbările climatice.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Costurile eligibile proiectelor de cercetare și dezvoltare sunt următoarele:

a. construcția de noi departamente de CD/ modernizarea și extinderea departamentelor de CD existente – laboratoare, centre – și dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare;

b. activități de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală);

   1. costurile cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect;
   2. costurile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină,
   3. costurile aferente serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiect;
   4. costuri cu achiziționarea de obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, în limita a 20% aplicată totalului costurilor eligibile incluse la litera a, b1 – b3

 

Prin ajutor de minimis pot fi finanțate următoarele costuri:

a. detașarea de personal cu înaltă calificare la un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor sau la o întreprindere mare care desfășoară activități de CDI;

b. servicii de consultanță pentru inovare referitoare la: asistenţă tehnologică; transfer tehnologic; achiziţia obţinerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale; utilizarea standardelor, etc.

c. servicii suport pentru inovare – încercări şi testări în laboratoare de specialitate; marcarea calităţii, testare şi certificare; studii de piaţă;

d. introducerea în producție şi realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu, din care pot face parte următoarele activităţi:

  • active fixe necorporale – aplicații informatice, licențe;
  • utilaje și echipamente;
  • documentația de introducere în fabricație;
  • pregătirea fabricației;
  • punerea în fabricație

e. promovarea produsului/ tehnologiei/ serviciului nou obținut, respectiv a rezultatului cercetării – dezvoltării;

f.activități de internaționalizare – participare la nivel internațional la târguri, misiuni comerciale, expoziții.

 

Taxa pe valoarea adăugată nerecuperabilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

DURATA MAXIMA DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a activităților proiectului este rezonabilă și nu  depășește data de 31 decembrie 2029, durata unui proiect fiind cuprinsă între 12-36 luni.

Beneficiarul are obligația de a menține proiectul cel puțin 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare.

CRITERII DE SELECTIE/ DEPARTAJARE

Selectarea proiectelor spre contractare se face pe baza punctajului obținut în urma evaluării tehnice și financiare (prin aplicarea Grilei de evaluare tehnico-financiară).

Pragul minim de calitate care permite acceptarea la finanțare a proiectelor este de 60 de puncte.

În cazul in care la finalul procesului de evaluare mai multe proiecte vor avea același punctaj departajarea se va face in funcție de punctajul obținut la criteriul 1.1

*Informații stabilite în baza Ghidului Solicitantului și a anexelor aferente publicate în versiunea consultativă

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.