• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Digitalizarea producției și distribuției de film

NAȚIONAL – Digitalizarea producției și distribuției de filmINACTIV 

SPRIJINIREA INIȚIATIVELOR CULTURALE DE ACCELERARE A DIGITALIZĂRII PRODUCȚIEI ȘI DISTRIBUȚIEI DE FILME, INCLUSIV DE FILME CINEMATOGRAFICE

PNRR – PILONUL IV – COEZIUNE SOCIALĂ TERITORIALĂ – C11 TURISM ȘI CULTURĂ – INVESTITIA 7 ACCELERAREA DIGITALIZĂRII PRODUCȚIEI ȘI DISTRIBUȚIEI DE FILME 

 

ETAPĂ DEPUNERE PROIECTE: 24 APRILIE 2024  – 24 MAI 2024

CUI SE ADRESEAZĂ

Acest apel se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, precum și alte persoane juridice de tip întreprindere, inclusiv organizații neguvernamentale și întreprinderi mari, care au ca obiect de activitate:

CAEN 5911 – Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

CAEN 5913 – Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune.

FINANȚARE

Bugetul total al apelului este de  5.000.000 euro (24.884.000 lei)

Se previzionează finanțarea a 40 de entități, cu posibilitatea suplimentării pentru încă 10 entități.

Sumele solicitate vor fi alocate sub formă de ajutor de minimis. Intensitatea ajutorului de minimis este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără a depăși sprijinul financiar maxim nerambursabil de 100.000 Euro/proiect/Solicitant.

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. Valoarea cumulată a veniturilor realizate din activități economice (în cazul solicitanților de tip asociație/fundație)/cifrei de afaceri în perioada 2020-2022, reprezintă cel puțin 15% din valoarea totală a proiectului propus.
 2. Au finalizat producția sau distribuția cel puțin a unui film care a fost pus la dispoziția publicului în ultimii 6 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte, astfel:

2.1 În cazul producătorilor de film:

– trebuie să reiasă, indubitabil calitatea solicitantului de producător de film;

– trebuie să justifice prin documente data și dovada punerii filmului la dispoziția publicului;

– fimul trebuie să fi fost realizat în nume propriu (NU constituie dovezi ale calității de producător/producției filmului: contractele pentru prestarea de servicii sau realizarea de producție executivă)

– filmul trebuie să fi fost pus la dispoziția publicului în ultimii 6 ani față de data lansării apelului de proiecte (NU conduc la îndeplinirea criteriului următoarele situații: exploatarea filmului pe rețele de socializare și/sau canale nelistate  YouTube, Vimeo, etc. Punerea la dispoziţia publicului a filmului trebui probată în mod indubitabil prin: link-uri funcționale către/pentru filmul produs, capturi de ecran de pe generic, descrierea de pe site-uri de specialitate (IMDB, Cinemagia etc), articole și comunicate de presă, afișe, cronici și recenzii etc);

– solicitantul de tip societate trebuie să facă dovada autorizării, conform legii, la sediu/punct de lucru/terți, după caz a codului CAEN 5911, atât pentru întreaga perioadă cuprinsă între data inițierii producției filmului/filmelor și data depunerii dosarului de finanțare în cadrul prezentului apel, cât și la data încheierii contractului de finanțare;

– solicitantul de tip asociație/fundație trebuie să facă dovada, conform documentelor statutare că are scopul și/sau obiectivele în sectorul  producției de film, atât pentru întreaga perioadă cuprinsă între data inițierii producției filmului/filmelor și data depunerii dosarului de finanțare în cadrul prezentului apel, cât și la data încheierii contractului de finanțare. Solicitantul trebuie să fie înscris în Registrul Cinematografiei cel târziu la momentul semnării contractului de finanțare;

2.2 În cazul distribuitorilor de film:

– solicitantul trebuie să fie înscris în Registrul Cinematografiei atât la momentul depunerii dosarului de finanțare, cât și la momentul distribuirii filmului/filmelor prezentate în cererea de finanțare;

–  calitatea de distribuitor a solicitantului, respectiv distribuirea filmului de către solicitant se probează cu documente justificative (contracte între distribuitor și producător, contracte între distribuitor și exploatant/difuzor). Punerea la dispoziţia publicului a filmului trebui probată în mod indubitabil prin: link-uri funcționale către/pentru filmul produs, capturi de ecran de pe generic, descrierea de pe site-uri de specialitate (IMDB, Cinemagia etc), articole și comunicate de presă, afișe, cronici și recenzii etc.;

– trebuie să reiasă, indubitabil calitatea solicitantului de distribuitor de film;

– trebuie să justifice prin documente data și dovada distribuirii filmului/filmelor;

– filmul/filmele trebuie să fi fost distribuit/e de solcitant în ultimii 6 ani față de data lansării prezentului apel de proiecte;

– solicitantul de tip societate trebuie să facă dovada autorizării, conform legii, la sediu/punct de lucru/terți, după caz, a Codului CAEN 5913, atât pentru întreaga perioadă cuprinsă între data inițierii distribuirii filmului/filmelor și data depunerii dosarului de finanțare în cadrul prezentului apel, cât și la data încheierii contractului de finanțare;

– solicitantul de tip asociație/fundație trebuie să facă dovada, conform documentelor statutare, că are scopul și/sau obiectivele în sectorul  distribuției de film, atât pentru întreaga perioadă cuprinsă între data inițierii distribuirii filmului/filmelor și data depunerii dosarului de finanțare în cadrul prezentului apel, cât și la data încheierii contractului de finanțare.

NU conduc la îndeplinirea criteriilor de mai sus, cu privire la experiența Solicitantului: filmele cu o durată mai mică de 10 minute, filmele cu caracter de propagandă electorală, politică sau religioasă, serialele de televiziune de tip sitcom, serialele de televiziune de tip telenovelă, bazele de imagini (stock footage), trailerele/teaserele, videoclipurile muzicale, vlogurile, podcasturile video, emisiunile și programele TV, transmisiunile live, talk-show-urile, programele demonstrative pentru diferite hobby-uri sau proiecte, programele de lifestyle, programele de tip “reality-show”, filmările cu caracter publicitar şi/sau promoțional indiferent de lungime, suport sau mediu de exploatare; filmele pregătite ca programe de publicitate sau reclame pentru expoziții; filmări ale unor evenimente, inclusiv sportive, jocuri, competiții sau spectacole de orice fel, materialele video de promovare și altele asemenea.

 1. Nu pot fi depuse proiecte în parteneriat.

CHELTUIELI ELIGIBILE

În cadrul prezentului apel de proiecte sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:

A. Cheltuieli directe

a. Cheltuieli aferente managementului de proiect (în limita a 10% din totalul cheltuielilor directe eligibile): cheltuieli cu personalul angajat aferent managementului de proiect (cheltuieli salariale); cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză aferente managementului de proiect.

b. Cheltuieli specifice:

– Cheltuieli cu personalul necesar implementării activităților specifice (cheltuieli salariale);

– Cheltuieli cu deplasarea, care vor respecta prevederile H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, ale H.G. nr. 714/2018, privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe cele ale Legii nr. 227/2015 privind Codul  fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

– Cheltuieli cu servicii, inclusiv cheltuielile aferente cursurilor de formare;

– Cheltuieli legate de achiziția de materiale consumabile și obiecte de inventar. Se va avea în vedere că obiectele de inventar sunt bunuri al căror pret unitar este mai mic de 2.500 de lei inclusiv TVA pentru neplătitorii de TVA și mai mic de  2.500 de lei fără TVA pentru plătitorii de TVA;

– Cheltuieli cu achiziția de active corporale și necorporale. Beneficiarul are obligația de a păstra activul în proprietatea sa pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada de amortizare, astfel cum este prevăzută în legislația aplicabilă.

B. Cheltuieli indirecte, care se referă la plata utilităţilor (maximum 7% din totalul cheltuielilor directe eligibile): energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale; telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi reţele de comunicaţii; plata salariilor pentru personalul administrativ (femeie de serviciu, paznic etc) sau servicii administrative, dacă există un contract încheiat (pază, curățenie, etc); chirie sediu. Cheltuielile indirecte sunt acele costuri eligibile care nu pot fi identificate de către beneficiar ca fiind direct atribuite proiectului, dar care pot fi identificate şi justificate prin sistemul contabil ca fiind angajate în legătură directă cu costurile directe eligibile atribuite proiectului. Acestea nu pot include costuri eligibile directe.

d) Toate activele și obiectele de inventar achiziționate prin proiect trebuie să fie noi.

e) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este eligibilă numai dacă aceasta nu se poate recupera (nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă). În cadrul bugetului detaliat al proiectului, TVA va fi reflectată distinct, astfel:

– În situația în care solicitantul nu este plătitor de TVA (nu recuperează TVA), cheltuiala cu TVA nerecuperabilă este eligibilă în cadrul proiectului;

– În cazul în care solicitantul poate recupera TVA, aceasta este considerată cheltuială neeligibilă în cadrul proiectului;

– În cazul în care TVA poate fi dedusă doar parțial, numai partea care nu poate fi recuperată este eligibilă.

CHELTUIELI NEELIGIBILE

În cadrul prezentului apel nu sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

 • orice cheltuieli efectuate înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanţare pentru activităţile prevăzute în proiect;
 • cheltuieli cu servicii de consultanță aferente întocmirii dosarului de finanțare;
 • costul de achiziție a echipamentelor second-hand, a bunurilor imobiliare și a terenului neconstruit;
 • dobânzi aferente datoriilor, cheltuieli aferente serviciului datoriei și penalități de întârziere;
 • cheltuieli legate de tranzacțiile financiare și de alte costuri pur financiare, cu excepția serviciilor financiare prevăzute în contractul de finanţare;
 • provizioanele pentru pierderi sau datorii viitoare;
 • pierderi din cursul de schimb valutar;
 • TVA recuperabilă;
 • costuri care sunt acoperite din alte surse;
 • amenzi, penalități și cheltuieli de judecată;
 • cheltuieli privind realizarea de lucrări de construcție;
 • sumele necesare plăţii sancţiunilor, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilităţii recuperării, dar şi sumele aferente deciziilor de recuperare comunicate de către CE pentru neregulile grave constatate ori pentru neîndeplinirea ţintelor/jaloanelor, potrivit gradului de nerealizare, după caz;
 • sumele necesare finalizării proiectului (cheltuielile angajate si plătite) după încheierea perioadei de implementare a proiectului.

INDICATORI DE PROIECT

Pentru a fi eligibil, proiectul depus trebuie să conducă, la atingerea cumulativă a 2 INDICATORI OBLIGATORII:

 1. „Număr de angajați cu competențe digitale dobândite în post-producție și editare pentru produse digitale‟ – valoare țintă minimă acceptată: 1 .

1.1. Indicatorul privind numărul de angajați cu competențe digitale dobândite în post-producție și editare pentru produse digitale se va raporta defalcat în funcţie de gen şi vârstă.

1.2. Indicatorul privind numărul de angajați cu competențe digitale dobândite în post-producție și editare pentru produse digitale – se consideră îndeplinit doar dacă angajatul/angajații cu competențe digitale dobândite în post-producție și editare pentru produse digitale este/sunt păstrați în cadrul organizației ulterior dobândirii competențelor digitale în post-producție și editare pentru produse digitale cel puțin până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

 1. „Conținut digital dezvoltat și distribuit‟ – valoare țintă minimă acceptată: 1.

2.1.  Solicitanții vor respecta definiția conținutului digital din prezentul apel, respectiv material audiovizual destinat consumului în format digital, având durata minimă de 3 minute, spre exemplu: episod pilot serial digital, film experimental, piloturi pe seriale digitale, piloturi pentru seriale transmedia, scurt metraj, material de marketing, prezentare și promovare, teasere etc .

2.2.  Solicitanții vor descrie în mod obligatoriu în Cererea de finanțare: conținutul digital dezvoltat și distribuit, menționând cel puțin: 1. tipul de conținut digital dezvoltat, 2. durata, 3.rezumatul, 4.canalul de distribuție digitală care va fi utilizat și 5. numărul minim de vizualizări propus. Nerespectarea condiției obligatorii legate de descrierea conținutului digital dezvoltat și distribuit, atrage respingerea dosarului de finanțare în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității conform Grilei de verificare a conformității administrative și a eligibilității – Anexa 2 la prezentul Ghid.

2.3. Nu conduc la îndeplinirea indicatorului: materialele care propagă defăimarea ţării şi a națiunii, a limbii române sau a poporului român, a ordinii de drept sau a principiilor constituţionale, care incită la război, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare pe criterii etnice, religioase, de sex sau orientare sexuală, la separatism teritorial; care conţin, în imagini ori în limbaj, elemente cu caracter pornografic; care prejudiciază demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi dreptul acesteia la propria imagine; care incită, direct sau indirect, la violenţă; care au caracter de propagandă electorală, politică sau religioasă

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor (între data depunerii și data preconizata de finalizare, dar nu mai târziu de 28.02.2025).

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.