• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
investitii tehnologii forestiere

MEDIUL RURAL – Investiții în tehnologii forestiereACTIV 

PLANUL NAȚIONAL STRATEGIC PAC 2023-2027

DR24 – INVESTIȚII ÎN TEHNOLOGII FORESTIERE CARE ÎMBUNĂTĂȚESC REZILIENȚA ȘI  VALOAREA DE MEDIU A ECOSISTEMELOR FORESTIERE*

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE ESTE ESTIMATĂ PENTRU LUNA IUNIE 2024  

CUI SE ADRESEAZĂ

Operatorilor economici și ocoalelor silvice care necesită ajutor financiar pentru investiții în tehnologii forestiere pentru gestionarea durabilă a fondului forestier național, respectiv atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, inclusiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și îmbunătățirea sechestrării carbonului, promovarea energiei sustenabile, precum și promovarea gestionării eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul.

FINANȚARE

Bugetul total alocat acestei investiții este de 86.641.134 euro, sumă angajată până la 31 decembrie 2029.

Intensitatea ajutorului financiar nerambursabil este de 65% din totalul costurilor eligibile, reprezentând:

 • maxim 500.000 euro în cazul operatorilor economici
 • maxim 250.000 euro în cazul ocoalelor silvice.

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Solicitanții/ beneficiarii schemei sunt:

a) operatorii economici atestați și reatestați pentru activitatea de exploatare forestieră de către comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră prevăzută la art. 62 alin.(2) din Legea 46/2008 – Codul silvic, cu excepția operatorilor economici din structura Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. Aceștia vor demonstra, la momentul depunerii, că au efectuat lucrări de exploatări forestiere în ultimul an pentru cel puțin 30% din capacitatea atestată.

b) ocoalele silvice de regim autorizate de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, denumiți în cadrul schemei ocoale silvice care au în administrare și/ sau asigură servicii silvice cel puțin/pentru cel puțin 2.000 de ha de teren forestier pentru care este/sunt în vigoare un amenajament/amenajamente silvice. Amenajamentul se consideră a fi în vigoare începând cu data avizării procesului-verbal al conferinței a II-a de amenajare.

Operatorii economici, așa cum sunt precizați la art. a), vor respecta următoarele condiții:

 • nu sunt întreprinderi aflate în dificultate;
 • nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei;
 • nu înregistrează debite la bugetul general consolidat sau, în cazul în care înregistrează debite, nu au o eșalonare la plată valabilă;
 • nu sunt înregistrați cu debite, inclusiv dobânzi și majorări de întârziere, în registrul debitorilor AFIR sau APIA, atât pentru programul SAPARD, cât și pentru programele de dezvoltare rurală 2007 – 2013 și 2014-2020 sau PS 2023-2027;
 • nu au înscrieri de natură economico-financiară în cazierul judiciar.

CHELTUIELI ELIGIBILE

În cazul operatorilor economici sunt eligibile următoarele costuri:

 • achiziția de echipamente și utilaje noi pentru colectarea și sortarea, încărcarea, manipularea lemnului în șantierele de exploatare,
 • achiziția de utilaje noi pentru tocarea lemnului,
 • achiziția sau utilizarea unor programe informatice pentru gestionarea echipamentelor și utilajelor achiziționate prin schemă și/sau gestionarea proceselor de exploatare forestieră, transport și depozitare a materialului lemnos,
 • costuri generale ale proiectului – maximum 3% din totalul cheltuielilor eligibile.

În cazul ocoalelor silvice sunt eligibile următoarele costuri:

 • achiziția de echipamente noi pentru efectuarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor,
 • achiziția de utilaje noi pentru tocarea lemnului,
 • achiziția de echipamente de management al riscului, respectiv pentru monitorizarea și prevenirea incendiilor și monitorizarea, prevenirea și combaterea bolilor și insectelor dăunătoare și echipamente pentru monitorizarea managementului forestier,
 • costuri generale ale proiectului – maximum 3% din totalul cheltuielilor eligibile.

 

Achiziția de echipamente de tipul funicularelor este eligibilă numai pentru solicitanții care au efectuat lucrări de exploatări forestiere în anul premergător depunerii aplicației de accesare a schemei pentru cel puțin 10% din capacitatea atestată în județe în care zona de munte reprezintă cel puțin 30%.

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Durata de execuție a contractului de finanțare este cuprinsă între 2 și maxim 3 ani de la data semnării contractului de finanțare, până la cel târziu 31.12.2029

Durata de monitorizare a proiectului aferenta Contractului  este de 5 ani de la data efectuării ultimei plăți. Pe această perioadă se va menține în funcțiune investiția realizată şi se va demonstra utilitatea acesteia conform descrierilor formulate și a angajamentelor asumate prin cererea de finanțare și contractul de finanțare.

CRITERII DE SELECȚIE / DEPARTAJARE

Se estimează publicarea acestora odată cu ghidul solicitantului.

Criteriile de selecție vor avea în vedere următoarele principii:

a) principiul mărimii – se vor prioritiza:

 • ocoalele silvice cu suprafața cea mai mare
 • operatorii economici cu capacitatea de exploatare atestată cea mai mare și care în ultimul an au efectuat lucrări de exploatare care au atins un procent cât mai mare din capacitatea atestată;

b) principiul funcției de protecție – se vor prioritiza:

 • în cazul operatorilor economici, proiectele pentru care valoarea destinată achiziționării de instalații de colectare prin cablu (funiculare) reprezintă cel puțin 30% din valoarea totală a proiectului
 • în cazul ocoalelor silvice, proiectele pentru care valoarea destinată achiziționării de echipamente pentru managementul riscului sau pentru monitorizarea managementului forestier sau de utilaje pentru tocarea lemnului reprezintă cel puțin 10% din valoarea totală a proiectului;

c) principiul proprietății – se vor prioritiza:

 • operatorii economici din categoria formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră prevăzute la art. 26 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare,
 • ocoalele silvice care au în administrare sau asigură servicii silvice pentru o suprafață cât mai mare aflată în proprietatea formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră prevăzute la art. 26 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.

 

*Informații stabilite în baza documentelor publicate în versiunea consultativă

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.