• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Programul Femeia Antreprenor

NAȚIONAL – Femeia AntreprenorACTIV 

PROGRAMUL NAȚIONAL MULTIANUAL*

DATA DE DESCHIDERE A APELULUI DE PROIECTE NU A FOST STABILITĂ

CUI SE ADRESEAZĂ

Microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii înființare și conduse de către femei, care necesită sprijin pentru îmbunătățirea performanțelor economice ale întreprinderilor, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială.

FINANȚARE

Alocarea totală a prezentului apel de proiecte este de 800.000.000 lei pentru perioada 2024-2027, din care bugetul alocat pentru anul bugetar 2024 este de 200.000.000 lei.

În urma acestuia sunt estimate 1.000 de companii beneficiare în anul 2024.

Valoarea maximă a alocației financiare nerambursabile este de 200.000 lei/ beneficiar, care reprezintă maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE SOLICITANȚI

Sunt eligibili agenții economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • sunt înregistrați conform Legii nr.31/1990 sau în baza Legii nr.1/2005 sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011, cu modificările şi completările  ulterioare;
 • se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii;
 • cel puțin unul dintre asociați este femeie şi deține cel puțin 50% din părțile sociale/acțiuni ale societății aplicante. În cazul societăților înființate în baza Legii 1/2005 condiția se consideră îndeplinită dacă majoritatea membrilor cooperatiști din Consiliul de Administrație este formată din femei;
 • depun o solicitare de finanțare pentru un singur cod CAEN eligibil în cadrul programului. Acesta este obligatoriu să fie autorizat până la momentul emiterii acordului de plată;
 • creează cel puțin două locuri de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și le mențin ocupate cel puțin 12 luni după emiterea acordului de plată;
 • asigură o cofinanțare în procent de minim 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării finanțării;
 • nu au depășit plafonul de minimis de 300.000,00 euro pe durata ultimilor 3 ani pentru o întreprindere unică;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru punctul/punctele de lucru (datoriile eșalonate conduc la neeligibilitate);
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
 • nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis.

Persoanele care au calitatea de asociați / acționari sau administratori care dețin mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.

Nu sunt eligibili operatorii economici în situația în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation ediția 2022, sau în cadrul edițiilor anterioare ale programului Femeia Manager.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Se acordă sprijin pentru investiții care includ una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

a) echipamente tehnologice – activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1 și 2.2. conform HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

b) spații de lucru, de producție sau pentru prestări servicii și comerț – pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție/ prestări servicii/ comerț;

c) mijloace de transport autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G. Autoturismele sunt eligibile în valoare de maximum 50.000 lei și 1 autoturism / beneficiar;

d) mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale – grupa nr. 3 conform HG 2139/2004;

e) salariile, utilitățile (energie electrică, apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, de producție sau pentru prestări servicii și comerț – sumă forfetară de maxim 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile; 

f) site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete, semnătura electronică;

g) cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale pentru asociatul/ acționarul/ administratorul/ angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maximum 5.000 lei/persoană;

h) taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicații neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;

i) consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării și pentru implementarea proiectului în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei;

j) două plăcuțe informative obligatorii în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile;

k) cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

DURATA DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni de la data intrării în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de 15.11.2025.

Beneficiarul va menține investiția pentru care a beneficiat de sprijin financiar pentru cel puțin 3 ani după data plății ajutorului financiar nerambursabil.

 

CRITERII DE SELECȚIE

Selectarea proiectelor spre contractare se face pe baza punctajului obținut în urma evaluării tehnice și financiare (prin aplicarea Grilei de evaluare).

Proiectele care obțin mai puțin de 50 puncte (prag minim de calitate) sunt neeligibile.

La punctaje egale va prevala:

 • punctajul obținut la criteriul aferent activității desfășurate in incubator de afaceri (secțiunea A din grilă);
 • punctajul obținut la criteriul aferent aportului propriu (secțiunea B din grilă);
 • punctajul obținut la criteriul aferent menținerii locurilor de muncă (secțiunea D din grilă);
 • punctajul obținut la criteriul aferent investiției în echipamente tehnologice (secțiunea E din grilă);
 • punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secțiunea F din grilă);
 • punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe antreprenoriale (secțiunea G din grilă);
 • punctajul obținut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (secțiunea H din grilă);
 • valoarea exactă a profitului net aferent exercițiului financiar 2022*;
 • valoarea exactă a Cifrei de Afaceri nete aferente exercițiului financiar 2022*;

*La valori identice ale profitului net și cifrei de afaceri nete la 31.12.2022, va prevala data și ora înscrierii în program.

 

 

*Informații stabilite în baza Ghidului Solicitantului și a anexelor aferente publicate în versiunea consultativă

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.