• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Digitalizare IMM

NAȚIONAL – Granturi pentru Digitalizarea IMM-urilorINACTIV 

Planul național de redresare și reziliență schema de minimis în contextul digitalizării IMM-urilor

DATA ȘI ORA DE ÎNCEPERE A DEPUNERII DE PROIECTE: 15.02.2023, ORA 10.00
DATA ȘI ORA DE ÎNCHIDERE A DEPUNERII DE PROIECTE: 30.06.2023, ORA 24:00

OBIECTIVUL INVESTIȚIEI

Este de a sprijini întreprinderile din România în vederea creșterii competitivității prin inovarea acestor întreprinderi și facilitarea unor noi formule de lucru prin activități de cercetare, dezvoltare și inovare digitală. Programul de investiții vine ca o soluție la una dintre provocările companiilor: presiunea de a-și adapta modelele de afaceri la actualitățile digitale.

VALOAREA MAXIMĂ A AJUTORULUI

Valoarea maximă a ajutorului de minimis este cuprinsă între:

 • 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprinderi;
 • 20.000 și 50.000 euro pentru întreprinderi mici;
 • 20.000 și 100.000 euro pentru întreprinderi mijlocii

Ajutorul de minimis reprezintă 90% din totalul cheltuielilor eligibile, diferența de 10% reprezintă cofinanțare asigurată din sursele beneficiarului.

Selectarea unui proiect pentru finanțare se realizează pe criterii competitive și este condiționată de îndeplinirea simultană a următoarelor elemente:

 • punctajul obținut să fie de cel puțin 50 de puncte (prag minim de calitate);
 • disponibilitatea fondurilor alocate acestui apel.

La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rentabilitatea activității operaționale în exercițiul financiar 2022. Rata rentabilității activității operaționale este calculată cu 4 zecimale.

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE INVESTIȚII

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, poate fi prelungită în situații excepționale cu maximum 6 luni, fără a  depăși data de 31.12.2025.
Perioada de durabilitatea a proiectului este de 3 ani din momentul finalizării implementării proiectului.

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • sunt întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi, atât la data depunerii solicitării, cât și la data semnării contractului de finanțare;
 • sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;
 • nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
 • au înregistrat profit din exploatare în anul 2022;
 • se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută;
 • nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare; nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscene;
 • nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);
 • nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară, financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.
 • nu desfășoară activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor;
 • nu sunt întreprinderi aflate în dificultate; nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţi; nu fac obiectul unui ordin de recuperare;
 • nu au depășit plafonul maxim al ajutorului de minimis;
 • se angajează să atingă minim 6 criterii de intensitate digitală (DESI) ca urmare a implementării proiectului (sunt asociate elementelor de cost din buget), respectiv:
  1. mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet în scopuri de afaceri (user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul);
  2. utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
  3. deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s;
  4. vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web (raportat la perioada de depunere a proiectului);
  5. utilizează IoT;
  6. utilizează cel puțin o rețea socială (au profil, cont sau licență de utilizator);
  7. utilizează CRM;
  8. cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (SaaS, PaaS, IaaS – permite acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile -. rețele, servere, stocare, aplicații, servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii)
  9. utilizează tehnologie AI;
  10. cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;
  11. realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI1 prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Nu include comenzile scrise prin e-mail).
  12. utilizează două sau mai multe rețele sociale.

Indicatorii DESI vor fi menținuți pe toata perioada de durabilitate a proiectului.

Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31.12.2021. Proiectul se poate implementa în una sau mai multe locații aflate în aceeași regiune de dezvoltare. În etapa de contractare se va face dovada autorizării codului CAEN la locația de implementare.

ATENȚIE!

Întreprinderile care, conform situațiilor financiare, au desfășurat în 2022 activități autorizate în următoarele clase CAEN:

 • 5829 – Activități de editare a altor produse software;
 • 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
 • 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
 • 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
 • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 6312 – Activități ale portalurilor web;
 • 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;

vor depune odată cu solicitarea de finanțare asumarea prezentării în etapa de contractare a proiectului, a unui raport/ adrese întocmită de un expert contabil – membru CECAR sau auditor financiar CAFR, care va certifica că firma nu a avut încasări din activitățile specifice codurilor CAEN enumerate mai sus.

 

CHELTUIELI ELIGIBILE:

 • servicii de consultanta/analiza pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;
 • achiziționarea de hardware TIC precum laptop, desktop, UPS, router, telefon mobil, tabletă, smart board, etc, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune;
 • realizarea rețelei LAN/WiFi;
 • achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor/licențelor software, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
 • achiziționarea unui website de prezentare a companiei;
 • achiziționarea/închirierea pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
 • servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 • servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
 • servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
 • cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată) – vor fi cuprinse obligatoriu cursuri IT acreditate ANC pentru persoanele din conducerea întreprinderii;
 • servicii de consultanta/analiza pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul – soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată vor face obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare și servicii de auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT). Aceste doua tipuri de servicii, cumulate, nu pot depăși 10% din valoarea proiectului.

Cheltuielile cu activitățile obligatorii de informare și publicitate vor fi suportate de beneficiar.

Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este inclusă în finanțare, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile.

Beneficiarii care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor.

CHELTUIELI NEELIGIBILE:

 • alte cheltuieli care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile de mai sus;
 • cheltuielile privind costuri administrative;
 • echipamente second-hand;
 • cheltuielile de personal;
 • cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;
 • contribuția în natură;
 • amortizarea;
 • achiziții în regim de leasing;
 • achiziția de terenuri.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.