fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză
Digitalizare IMM

GRANTURI PENTRU DIGITALIZAREA IMM-URILORACTIV 

Planul național de redresare și reziliență schema de minimis în contextul digitalizării IMM-urilor

LANSAREA APELULUI DE PROIECTE: INFORMAȚIE NECOMUNICATĂ

OBIECTIVUL INVESTIȚIEI

Sprijinirea digitalizării IMM-urilor în vederea creșterii competitivității, prin inovarea acestor întreprinderi și facilitarea a noi formule de lucru. Programul de investiții vine ca o soluție la una dintre provocările companiilor: presiunea de a-și adapta modelele de afaceri la actualitățile digitale.

VALOAREA STABILITĂ PENTRU APELUL DE PROIECTE

Valoarea totală alocată pentru ajutorul de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 347,50 milioane euro. Este anticipat un număr de 5492 de beneficiari.

Ajutorul de minimis reprezintă:

 • 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru întreprinderile mici și cele mijlocii (10% cofinanțare);
 • 100% totalul cheltuielilor eligibile pentru microîntreprinderi.

VALOAREA MAXIMĂ A AJUTORULUI

Valoarea maximă a ajutorului de minimis este cuprinsă între:

 • 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprinderi;
 • 20.000 și 50.000 euro pentru întreprinderi mici;
 • 20.000 și 100.000 euro pentru întreprinderi mijlocii

Selectarea unui proiect pentru finanțare se realizează pe criterii competitive și este condiționată de îndeplinirea simultană a următoarelor elemente:

 • punctajul obținut să fie de cel puțin 50 de puncte în baza grilei de evaluare
 • disponibilitatea fondurilor alocate acestui apel.

 

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE INVESTIȚII

Implementarea investiției va fi finalizată până pe 30 iunie 2025.

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • sunt întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi, atât la data depunerii solicitării, cât și la data semnării contractului de finanțare;
 • sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;
 • nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
 • au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută;
 • nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare; nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscene;
 • nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);
 • nu desfăşoară activităţi de jocuri de noroc;
 • nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară, financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.
 • nu desfășoară activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor;
 • nu sunt întreprinderi aflate în dificultate; nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţi; nu fac obiectul unui ordin de recuperare;
 • nu au depășit plafonul maxim al ajutorului de minimis;
 • se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 criterii de intensitate digitală (DESI), respectiv:
  1. mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet în scopuri de afaceri;
  2. utilizarea unui pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
  3. viteza maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s;
  4. vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web;
  5. utilizarea IoT;
  6. utilizarea de rețele sociale;
  7. utilizarea CRM;
  8. cumpărarea de servicii cloud computing sofisticate sau intermediare;
  9. utilizarea tehnologiei de AI;
  10. cumpărarea de servicii de cloud computing utilizate pe internet;
  11. vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări;
  12. utilizarea a două sau mai multe rețele sociale.
 • nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară, financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare;

Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31.12.2021 pe întreprindere, nu pe locația/ locațiile de implementare.

ATENȚIE!

Nu sunt eligibile întreprinderile care au desfășurat, conform certificatului constatator ONRC, în ultimul an fiscal activităţi autorizate în următoarele clase CAEN:

 • 5829 – Activități de editare a altor produse software;
 • 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
 • 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
 • 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
 • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 6312 – Activități ale portalurilor web;
 • 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
 • 7211 – Cercetare-dezvoltare in biotehnologie;
 • 7219 – Cercetare-dezvoltare in alte științe naturale si inginerie.

 

CHELTUIELI ELIGIBILE:

a) achiziționarea de servicii de consultanță pentru elaborarea proiectului;

b) managementul proiectului;

c) servicii de consultanta/analiza pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;

d)achiziționarea de hardware TIC¹ precum laptop, desktop, UPS, router, telefon mobil, tabletă, smart board, etc, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale² și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain³ etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune;

e) realizarea rețelei LAN/WiFi;

f) achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor/licențelor software, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM⁴ (Customer Relationship Management), pentru sisteme IoT⁵ (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence⁶), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;

g) achiziționarea unui website de prezentare a companiei;

h) achiziționarea/închirierea pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;

i) servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

j) servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;

k) servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;

l) servicii de auditare tehnică (IT și DNSH);

m) cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată).

Cheltuielile prevăzute la lit. a), b), c) și l) nu pot depăși 10% din valoarea proiectului.

Cheltuielile cu activitățile obligatorii de informare și publicitate vor fi suportate de beneficiar.

Beneficiarii care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor.

 

CHELTUIELI NEELIGIBILE:

 • sumele care vor depăși pragurile menționate mai sus și valoarea TVA aferentă, fiind suportate din bugetul beneficiarului;
 • alte cheltuieli care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile de mai sus;
 • cheltuielile privind costuri administrative;
 • echipamente second-hand;
 • cheltuielile de personal;
 • cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;
 • contribuția în natură;
 • amortizarea;
 • achiziții în regim de leasing;
 • achiziția de terenuri.

¹ precum laptop, desktop, UPS, router, telefon mobil, tabletă, smart board, etc

² precum benzi rulante, senzori, PLC, sisteme de monitorizare, platforme de automatizare utilaje, sisteme de acționare a motoarelor, Human Machine Interface, brațe motorizate/ programabile, etc

³ registre de date descentralizate, partajate în mod securizat; cu serviciile cloud blockchain, datele tranzacționale din mai multe surse pot fi colectate, integrate și partajate cu ușurință

⁴ metodologie de management care plasează clientul în centrul activității de afaceri, în baza unei utilizări intensive a tehnologiilor informaționale pentru a colecta, integra, procesa și analiza informațiile legate de clienți

⁵ dispozitive sau sisteme interconectate numite dispozitive „inteligente” sau sisteme „inteligente” care colectează și fac schimb de date și care pot fi monitorizate sau controlate de la distanță prin Internet, prin software pe orice fel de computere, smartphone-uri sau prin interfețe precum comenzi montate pe perete

⁶ sisteme care utilizează tehnologii precum: explorarea și analizarea unor cantități mari de date text nestructurate, viziune computerizată, recunoașterea vorbirii, generarea limbajului natural, învățarea automată, învățarea profundă pentru a culege și/sau utiliza date pentru a prezice, recomanda sau decide, cu diferite niveluri de autonomie, cea mai bună acțiune pentru atingerea unor obiective specifice

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.