fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză
INVESTALIM

NAȚIONAL – Programul de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIMACTIV 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE ȘI SUSȚINERE A INDUSTRIEI ALIMENTARE INVESTALIM*

DATA DE DESCHIDERE A APELULUI DE PROIECTE NU A FOST STABILITĂ
DURATA DE DEPUNERE: SE VOR REALIZA SESIUNI DE 30 DE ZILE CALENDARISTICE

CUI SE ADRESEAZĂ

Procedura de implementare se aplică întreprinderilor care realizează investiții inițiale în sectorul industriei alimentare.

FINANȚARE

Bugetul maxim al schemei este de 2.921 milioane lei, iar bugetul mediu anual al schemei este de 730,25 milioane lei. Numărul total estimat al întreprinderilor beneficiare este de 140.

Intensitatea maximă a ajutorului, atât pentru întreprinderile mari, câr și pentru cele mici și mijlocii nu pot depăși 70% din costurile eligibile ale proiectului de investiție. În maxim 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare, beneficiarii vor prezenta dovada contribuției financiare de cel puțin 25% din costurile eligibile ale proiectului.

FINANȚARE

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 2.000.000 și 5.000.000 euro (alcătuită din ajutor de minimis și ajutor de stat regional).

Intensitatea finanțării nerambursabile diferă în funcție de județ, ajutor regional, respectiv de minimis astfel:

 

Ajutor regional

Ajutor

de stat

Alocare tot. / apel / jud.

Jud.

IMM

mici

IMM

mij.

 

(euro)

GJ

75%

75%

90%

69.028.810

HD

70%

60%

90%

67.552.973

DJ

75%

75%

90%

51.024.614

GL

75%

75%

90%

31.596.670

PH

75%

75%

90%

39.022.805

MS

70%

60%

90%

31.324.062

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Pot beneficia de ajutor de stat în baza întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:

 1. sunt înregistrate potrivit Legii 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
 2. realizează o investiție inițială (investiție legată de înființarea unei noi unități, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse sau servicii care nu au fost fabricate anterior în unitate, o schimbare fundamentală a procesului general de producție), în unul dintre sectoarele:
  • 1011 – Prelucrarea si conservarea cărnii
  • 1012 – Prelucrarea si conservarea cârnii de pasare
  • 1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
  • 1020 – Prelucrarea si conservarea peștelui, crustaceelor si moluștelor
  • 1031 – Prelucrarea si conservarea cartofilor
  • 1032 – Fabricarea sucurilor de fructe si legume
  • 1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
  • 1041 – Fabricarea uleiurilor si grăsimilor
  • 1051 – Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor
  • 1061 – Fabricarea produselor de morărit
  • 1071 – Fabricarea pâinii; a prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie
  • 1081 – Fabricarea zahărului
 3. nu intră în categoria ”întreprinderilor în dificultate”;
 4. nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
 5. nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis;
 6. nu au efectuat o relocare în ultimii doi ani către unitate în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutor și nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției;
 7. nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare.

Întreprinderile în activitate (care desfășoară activitate economică de mai mult de 3 ani fiscali consecutivi) pot beneficia de ajutor de stat dacă îndeplinesc cumulativ criteriile prevăzute la pct. 1- 7 de mai sus, precum și următoarele criterii de eligibilitate:

 • au rentabilitatea cifrei de afaceri > 0 (zero) în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate;
 • au capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.

Întreprinderile nou-înființate (înființată în anul înregistrării cererii de finanțare sau care a desfășurat activitate economică dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii) pot beneficia de ajutor dacă îndeplinesc cumulativ criteriile prevăzute la punctele 1-7, precum și:

 • au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100 mii lei;
 • nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, care desfășoară sau au desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.

Investițiile realizate de beneficiari în cadrul programului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

 • să fie considerate investiții inițiale;
 • să aibă o valoare totală, fără TVA, de minim 2.500 mii de lei;
 • să își demonstreze eficiența economică și viabilitate pe perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia;
 • să demonstreze îndeplinirea criteriilor referitoare la efectul stimulativ al ajutorului de stat.

Întreprinderile mari vor demonstra că, în lipsa ajutorului proiectul nu ar fi fost realizat / nu ar fi fost profitabil, sau că ajutorul financiar conduce la o creștere substanțială a domeniului de aplicare al activității.

 • să genereze contribuții la dezvoltarea regională, prin plata de taxe și impozite la bugetul consolidat al statului și la bugetele locale, pentru perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia;
 • să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea și a altor investiții conexe și dezvoltarea furnizorilor locali de produse și servicii.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 • active corporale asociate investiției inițiale reprezentate de construcții de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcții și/sau instalații tehnice, mașini și echipamente;
 • active necorporale asociate investiției care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Activele corporale și necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

 • activele achiziționate trebuie să fie noi, cu excepția celor pentru IMM-uri și pentru achiziționarea unei unități. Costurile legate de închirierea de active corporale pot fi luate în considerare în următoarele situații:
  • în cazul terenurilor și clădirilor, contractul de închiriere trebuie să continue cel puțin timp de cinci ani de la data preconizată de finalizare a investiției pentru întreprinderile mari și cel puțin timp de trei ani în cazul IMM-urilor;
  • în cazul închirierii de instalații sau de utilaje, contractul trebuie să fie unul de leasing financiar și trebuie să conțină obligația ca beneficiarul ajutorului să achiziționeze activul la data la care expiră contractul.
 • În cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari pentru o schimbare fundamentală a procesului de producție, costurile eligibile trebuie să depășească amortizarea efectuată în cursul ultimelor 3 exerciții financiare pentru activele legate de activitatea care trebuie modernizată. În cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari sau IMM-urilor pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precedă începerea lucrărilor.

Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la 50% din costurile totale eligibile ale investiției inițiale. Pentru IMM-uri, costurile activelor necorporale sunt eligibile 100%.

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Întreprinderile au obligația demarării investiției pentru care au solicitat finanțare în termen de 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare, cu respectarea calendarului asumat în documentația anexată cererii, sub sancțiunea revocării acordului de finanțare.

Întreprinderea are obligația de a menține în stare de funcționare investiția inițială realizată pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la finalizarea acesteia.

CRITERII DE SELECȚIE/DEPARTAJARE

Lista întreprinderilor beneficiare va fi întocmită în baza punctajului obținut conform criteriilor de evaluare.

* Informații stabilite în baza OUG 65/30.06.2023 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026 și în urma Procedurii de implementare a Programului publicată pe 21.08.2023 în dezbatere publică.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.