• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
INVESTALIM

NAȚIONAL – Programul de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIMINACTIV 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE ȘI SUSȚINERE A INDUSTRIEI ALIMENTARE INVESTALIM*

DATA DE DESCHIDERE A APELULUI DE PROIECTE: 27 OCTOMBRIE 2023
DATA DE ÎNCHIDERE A APELULUI DE PROIECTE: 27 DECEMBRIE 2023

CUI SE ADRESEAZĂ

Schema de ajutor de stat INVESTALIM se aplică întreprinderilor nou-înființate sau întreprinderilor în activitate, atât IMM cât şi întreprinderi mari, pentru înființarea sau dezvoltarea capacităților de producție în cadrul unor investiții inițiale în sectorul industriei alimentare.

FINANȚARE

Bugetul maxim al schemei este de 2.921 mil. lei, iar bugetul mediu anual al schemei este de 730,25 mil. lei.

Intensitatea maximă a ajutorului, atât pentru întreprinderile mari, cât și pentru cele mici și mijlocii nu poate depăși 70% din costurile eligibile ale proiectului de investiție conform anexei Intensitate maximă ajutor de stat regională. În maxim 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare, beneficiarii vor prezenta dovada contribuției financiare de cel puțin 25% din costurile eligibile ale proiectului.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile, în limita intensității maxim admisibile şi a nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, astfel: valoarea totală a costurilor eligibile x intensitatea maximă.

FINANȚARE

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 2.000.000 și 5.000.000 euro (alcătuită din ajutor de minimis și ajutor de stat regional).

Intensitatea finanțării nerambursabile diferă în funcție de județ, ajutor regional, respectiv de minimis astfel:

 

Ajutor regional

Ajutor

de stat

Alocare tot. / apel / jud.

Jud.

IMM

mici

IMM

mij.

 

(euro)

GJ

75%

75%

90%

69.028.810

HD

70%

60%

90%

67.552.973

DJ

75%

75%

90%

51.024.614

GL

75%

75%

90%

31.596.670

PH

75%

75%

90%

39.022.805

MS

70%

60%

90%

31.324.062

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Pot beneficia de ajutor de stat în baza întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:

 1. sunt înregistrate potrivit Legii 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
 2. realizează o investiție inițială (investiție legată de înființarea unei noi unități, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse sau servicii care nu au fost fabricate anterior în unitate, o schimbare fundamentală a procesului general de producție), în unul dintre sectoarele:
  • 1011 – Prelucrarea si conservarea cărnii
  • 1012 – Prelucrarea si conservarea cârnii de pasare
  • 1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
  • 1020 – Prelucrarea si conservarea peștelui, crustaceelor si moluștelor
  • 1031 – Prelucrarea si conservarea cartofilor
  • 1032 – Fabricarea sucurilor de fructe si legume
  • 1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
  • 1041 – Fabricarea uleiurilor si grăsimilor
  • 1051 – Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor
  • 1061 – Fabricarea produselor de morărit
  • 1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie
  • 1081 – Fabricarea zahărului
 3. nu au efectuat o relocare în ultimii doi ani către unitate în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutor și nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției;
 4. nu intră în categoria ”întreprinderilor în dificultate”;
 5. nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
 6. nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis;
 7. nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare.

Întreprinderile beneficiare ale proiectelor derulate în cadrul DR-22 și DR-23 din cadrul PAC 2023-2027 nu sunt eligibile pentru accesarea ajutorului de stat prin prezenta schemă pentru aceeași activitate aferentă unui cod CAEN.

Întreprinderile în activitate (care desfășoară activitate economică de mai mult de 3 ani fiscali consecutivi) pot beneficia de ajutor de stat dacă îndeplinesc cumulativ criteriile prevăzute la pct. 1- 7 de mai sus, precum și următoarele criterii de eligibilitate:

 • au rentabilitatea cifrei de afaceri > 0 (zero) în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate;
 • au capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.

Întreprinderile nou-înființate (înființate în anul înregistrării cererii de finanțare sau care au desfășurat activitate economică dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii) pot beneficia de ajutor dacă îndeplinesc cumulativ criteriile prevăzute la punctele 1-7, precum și:

 • au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;
 • nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, care desfășoară sau au desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.

Investițiile realizate de beneficiari în cadrul programului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

 • să fie considerate investiții inițiale;
 • să aibă o valoare totală, fără TVA, de minim 2.500.000 lei;
 • să demonstreze eficiența economică și viabilitate pe perioada implementării de 4 ani, respectiv 5 ani de la data finalizării acesteia;
 • să demonstreze îndeplinirea criteriilor referitoare la efectul stimulativ al ajutorului de stat;
 • să genereze contribuții la dezvoltarea regională, prin plata de taxe și impozite la bugetul consolidat al statului și la bugetele locale, pentru perioada implementării investiției, respectiv 4 ani și 5 ani de la data finalizării acesteia;
 • să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea și a altor investiții conexe și dezvoltarea furnizorilor locali de produse și servicii.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Cheltuieli eligibile reprezintă costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziționării, după caz, de active corporale şi necorporale, aferente realizării investiției inițiale, astfel:

 • active corporale respectiv cheltuielile efectuate cu:
  • realizarea de construcții noi de clădiri;
  • achiziții de instalații tehnice, utilaje, mașini și echipamente noi;
  • extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare, infrastructură internă şi utilități, precum şi branșamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect.
 • active necorporale precum:
  • brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
  • înființarea unui site pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;
  • etichetarea (crearea conceptului);
  • creare de marcă înregistrată/ brand sau indicație geografică.

În cazul întreprinderilor mari costurile aferente activelor necorporale nu pot depăși 50% din totalul costurilor totale eligibile; pentru IMM-uri costurile activelor necorporale sunt eligibile 100%.

Pentru schimbarea fundamentală a procesului de producție a întreprinderilor mari, costurile eligibile trebuie să depășească amortizarea efectuată în cursul ultimelor 3 exerciții financiare pentru activele legate de activitatea care trebuie modernizată. Pentru diversificarea producției unei unități existente în cadrul întreprinderilor mari sau IMM-uri, costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar precedent începerii lucrărilor.

 

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Perioada de realizare a planului de investiții este cuprinsă între data demarării investiției până la data de 31 decembrie a anului în care se finalizează investiția, dar nu mai târziu de 31.12. 2031. Întreprinderile au obligația demarării investiției pentru care au solicitat finanțare în termen de 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare.

Întreprinderea are obligația de a menține în stare de funcționare investiția inițială realizată pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la  data efectuării ultimei plăți.

 

CRITERII DE SELECȚIE/DEPARTAJARE

Lista întreprinderilor solicitante va fi întocmită în baza punctajului obținut conform criteriilor de evaluare.

În situația în care există două sau mai multe întreprinderi care au obținut același punctaj, ordinea intrării în analiză se va realiza în funcție de valoarea contribuției la dezvoltarea regională menționată în documentație.

*  Informații stabilite în baza OUG 65/30.06.2023, HG 844/14.09.2023 și în urma Ghidului Solicitantului publicat pe 12.10.2023

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.