• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Transformarea digitala a IMM-urilor

NORD-EST (Iași, Suceava, Bacău, Neamț. Botoșani, Vaslui) – Transformarea digitală a IMM-urilorINACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL NORD-EST

 

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 6 NOIEMBRIE 2023

ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 11 MARTIE 2024

CUI SE ADRESEAZĂ

Întreprinderilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României (Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui) înființate până la 31.01.2022 care doresc să își dezvolte capacitățile digitale și să își optimizeze procesele de afaceri prin implementarea de soluții digitale, având ca rezultat creșterea nivelului de intensitate digitală.

FINANȚARE

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil este cuprinsă între 15.000 și 100.000 de euro.

Intensitatea finanțării nerambursabile este de 90% din valoare eligibila a proiectului, diferența de 10% reprezintă cofinanțare asigurată din sursele proprii ale beneficiarului.

FINANȚARE

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 2.000.000 și 5.000.000 euro (alcătuită din ajutor de minimis și ajutor de stat regional).

Intensitatea finanțării nerambursabile diferă în funcție de județ, ajutor regional, respectiv de minimis astfel:

 

Ajutor regional

Ajutor

de stat

Alocare tot. / apel / jud.

Jud.

IMM

mici

IMM

mij.

 

(euro)

GJ

75%

75%

90%

69.028.810

HD

70%

60%

90%

67.552.973

DJ

75%

75%

90%

51.024.614

GL

75%

75%

90%

31.596.670

PH

75%

75%

90%

39.022.805

MS

70%

60%

90%

31.324.062

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • sunt IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii) non-agricole, constituite în baza Legii 31/1990, înființate cel târziu la 03.01.2022 și au sediul social în Regiunea Nord-Est;
 • nu au autorizate coduri CAEN care sunt excluse de la finanțare (conform Anexa – Lista CAEN neeligibile);
 • codul CAEN aferent pentru care se solicită finanțare trebuie înscris în domeniul de activitate, indiferent dacă reprezintă activitate principală sau secundară;
 • au desfășurat activitate cel puțin un an fiscal integral; nu au avut activitatea suspendată în anul 2022 sau în anul în curs;
 • au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul 2022;
 • nu sunt întreprinderi aflate în dificultate; nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţi; nu fac obiectul unui ordin de recuperare;
 • se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută și cheltuielile neeligibile ale proiectului;
 • nu au depășit plafonul maxim al ajutorului de minimis;
 • locul de implementare al proiectului se află în regiunea Nord-Est (pentru microîntreprinderi implementarea se va realiza doar în mediul urban, inclusiv satele aparținătoare) și este înregistrat la ONRC cel târziu la 03.01.2023;
 • valoarea activității de bază sau pachetului de activități de bază, reprezintă minim 50% din bugetul eligibil al proiectului;
 • depun un proiect care:
  • respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, accesibilitatea, egalitatea de șanse, gen și nediscriminarea;
  • respectă cerințele privind principiul DNSH;
  • este însoțit de un studiu de fezabilitate digitală.
 • investițiile propuse în cadrul proiectului, trebuie să conducă la utilizarea a cel puțin 7 indicatori de intensitate digitală DESI, din următoarele tehnologii:
  1. Mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în activitatea profesională;
  2. Apelează la servicii furnizate de către specialiști TIC (ca angajați proprii sau servicii externalizate)
  3. Conexiune internet cu viteză garantată de download de cel puțin 30 Mbps
  4. Mai mult de 20% dintre persoanele angajate folosesc dispozitive mobile cu conexiune la internet
  5. Deține un website sau o pagină de internet
  6. Deține un website cu funcții complexe
  7. Folosește o rețea de social media
  8. Plătește pentru publicitate pe internet
  9. Utilizează servicii CC (Cloud Computing) de complexitate ridicată sau cel puțin medie
  10. Emite facturi electronice care permit procesarea automată
  11. Vânzările provenite din activitatea de e-Commerce depășesc 1% din cifra de afaceri totală
  12. Vânzările web business-to-consumer (B2C) depășesc 10% din totalul vânzărilor online.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE

1.Cheltuieli directe:

a) Cheltuieli cu servicii de consultanță / analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de digitalizare de care nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului – in limita a 5% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

b) Cheltuieli cu servicii de auditare tehnică, privind verificarea corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de finanțare și obiectivele Programului Regional Nord-Est, in limita a 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

c) Cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-Commerce, IoT (Internet of Things), etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune;

d) Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi

e) Cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, configurării și implementării bazelor de date, migrării și integrării diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, implementării RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), soluții E-Commerce, mail-room-uri digitale, realitate virtuala/augmentata, tehnologii Blockchain, etc. si integrării acestora în BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;

f) Cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei;

g) Cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

h) Cheltuieli aferente instruirii de către terți a personalului (angajați ai solicitantului) care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului (angajați ai solicitantului) care va asigura mentenanța, in limita a 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

2. Cheltuieli indirecte, a căror cuantum în cadrul bugetului proiectului se va stabili prin aplicarea ratei forfetare de 7% asupra cheltuielilor directe eligibile:

a) cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare;

b) cheltuieli pentru managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului;

c) cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare a proiectului;

d) cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele, pe perioada de implementare a proiectului;

e) cheltuieli aferente serviciilor social media pe perioada implementării proiectului;

f) cheltuieli aferente achiziționării / utilizării pe perioada de implementare a proiectului, a unui nume de domeniu nou;

g) cheltuieli cu activitățile de informare și publicitate (inclusiv masurile obligatorii de informare si publicitate prevăzute în contractul de finanțare – în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala 2021-2027)

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este eligibilă dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile din cadrul proiectului și dacă nu este finanțată și din alte fonduri publice (inclusiv în ceea ce privește TVA care nu va fi solicitată la rambursare conform legislației naționale în domeniul fiscal).

 

CHELTUIELI NEELIGIBILE

 • costuri privind relocarea
 • cheltuieli privind achiziția de echipamente second-hand;
 • amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;
 • contribuția în natură;
 • cheltuieli care nu corespund particularităților/obiectivelor/activităților sprijinite prin program.

 

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a proiectului este de maxim 12 luni.

Perioada de durabilitatea a proiectului este de 3 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare.

 

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

Acest apel de proiecte este unul de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere și este condiționată de îndeplinirea simultană a următoarelor elemente:

 • preînscrierea solicitanților pe o platformă online dedicată până la 29.09.2023. Aplicanții vor fi selectați și invitați să depună cererea de finanțare în MySMIS în perioada dedicată.
 • punctajul obținut să fie de cel puțin 60 de puncte (prag minim de calitate);
 • disponibilitatea fondurilor alocate acestui apel.

Evaluarea tehnică și financiară se realizează în ordinea depunerii proiectelor.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.