• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Sprijin pentru îinființare întreprinderi sociale în mediul urban

MEDIUL URBAN – Sprijin pentru înființare de Întreprinderi socialeINACTIV 

PROGRAMUL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE

*GHIDUL FINAL

Data de la care pot fi depuse proiecte în sistemul informatic: 18 AUGUST 2023, Ora 16:00  
Data de închidere a apelului de proiecte: 13 NOIEMBRIE 2023, Ora 16:00 

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale.

CUI SE ADRESEAZĂ

– Entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;
– Entități relevante, respectiv: furnizori de formare profesională autorizați publici și privați, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizații sindicale și organizații patronale, asociații profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri;
– Autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri cu toate categoriile menționate mai sus.

FINANȚARE

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 104.917.647,00 euro, din care 12.857.220,00 euro pentru teritoriile ITI (ITI Valea Jiului -Municipii, orașe și suburbii – 2.857.160,00 euro; ITI Țara Făgărașului – zone rurale – 1.428.580,00 euro; ITI Țara de Piatră – Zone de munte – 2.857.160,00 euro; ITI Delta Dunării – alte tipuri de teritorii vizate – 5.714.320,00 euro).

FINANȚARE

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 2.000.000 și 5.000.000 euro (alcătuită din ajutor de minimis și ajutor de stat regional).

Intensitatea finanțării nerambursabile diferă în funcție de județ, ajutor regional, respectiv de minimis astfel:

 

Ajutor regional

Ajutor

de stat

Alocare tot. / apel / jud.

Jud.

IMM

mici

IMM

mij.

 

(euro)

GJ

75%

75%

90%

69.028.810

HD

70%

60%

90%

67.552.973

DJ

75%

75%

90%

51.024.614

GL

75%

75%

90%

31.596.670

PH

75%

75%

90%

39.022.805

MS

70%

60%

90%

31.324.062

VALOARE MINIMĂ ȘI MAXIMĂ PE PROIECT

Un proiect depus în cadrul acestui apel poate fi implementat într-una sau mai multe din regiunile de implementare menționate mai sus.
În cazul în care un proiect vizează una din zonele din cadrul Strategiei ITI, acesta va fi implementat doar în zona respectivei strategii ITI.
Regiunea București-Ilfov este exceptată de la finanțare în cadrul prezentului apel.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 201.000,00 euro atât pentru regiunile mai puțin dezvoltate, cât și pentru regiunea dezvoltată.
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 3.000.000,00 euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate și 1.428.580,00 euro pentru proiectele care vizează o strategie ITI.

Minim 70% din bugetul proiectului va fi alocat subvențiilor pentru înființarea întreprinderilor sociale – cheltuieli care intră sub incidența ajutorului de minimis.

Maxim 30% din bugetul proiectului va fi alocat cheltuielilor implementării proiectului și nu vor fi subsumate schemei de ajutor de minimis.

Valoarea ajutorului de minimis acordat per întreprindere socială nou creată este de maxim 100.000 euro/întreprindere, pentru minim 4 locuri de muncă nou create. Indiferent de valoarea ajutorului de minimis solicitată de o întreprindere socială nou creată, este obligatoriu ca, în cadrul fiecărei întreprinderi să se înființeze minim 4 locuri de muncă.

În cadrul prezentului apel valoarea totală maximă eligibilă a unui proiect este de 3.000.000,00 euro, respectiv 1.428.580 euro pentru proiecte care vizează o strategie ITI. Nu vor fi finanțate proiecte a căror valoare a asistenței financiare nerambursabile este mai mică sau egală cu 201.000,00 euro.

Contribuția Solicitantului pentru cheltuielile care nu fac obiectul ajutorului de minimis este în conformitate cu tabelul anexat, conform Ghidului Condiții Generale, secțiunea 2.2.
Contribuția solicitantului și a partenerilor acestuia pentru suma care face obiectul ajutorului de minimis, din totalul costurilor eligibile este 0 (zero).

TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE

Acțiunile eligibile în cadrul acestui apel vor avea drept scop asigurarea sprijinului necesar pentru înființarea de întreprinderi sociale, inclusiv de întreprinderile sociale de inserție, în mediul urban. Totodată, antreprenorii din domeniul economiei sociale, din cadrul entităților nou înființate, vor putea beneficia de activități de formare profesionala și consiliere în domeniul antreprenoriatului și formare profesională în alte domenii, inclusiv în domeniul social.

Activitățile specifice sprijinite în cadrul apelului sunt structurate sub forma unei scheme pentru entități ale economiei sociale, care presupune parcurgerea a 2 etape de implementare, etape obligatorii în cadrul cărora administratorul schemei de antreprenoriat va propune activitățile considerate optime pentru atingerea obiectivelor asumate în cadrul proiectului.

Administratorii de grant vor avea obligația de a asigura, ulterior finalizării perioadei de implementare a proiectului, sustenabilitatea structurilor de economie socială create, atât din punctul de vedere al funcționării acestora, cât și din punctul de vedere al menținerii locurilor de muncă asumate în cadrul acestor structuri.

Schema pentru entități ale economiei sociale – etape de implementare:

 • Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale;

În această etapă, beneficiarul contractului de finanțare are obligația de a desfășura acțiuni de sprijin pentru înfiinţarea de noi întreprinderi sociale pentru persoane care doresc să înființeze astfel de întreprinderi. Acțiunile de sprijin se referă la formare în competențe antreprenoriale și dezvoltare planuri de afaceri, tutorat/ mentorat, asistență/ consiliere, role models, programe de formare în management de proiect, programe de formare pentru administratorii schemelor de antreprenoriat etc., inclusiv prin activarea potențialului antreprenorial al unor persoane aparținând grupurilor dezavantajate, inclusiv femei.

În cadrul acestei etape, beneficiarul contractului de finanțare are obligația de a derula cel puțin următoarele activități:

I.1. Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului (activitate conexă)
I.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate (activitate conexă)

Beneficiarul contractului de finanțare va selecta cel puțin 100 de persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale în mediul urban (tineri cu vârsta de peste 30 ani),  în vederea participării la activitățile proiectului.

I.3. Derularea  programelor de formare antreprenorială  (activitate relevantă)

Este obligatoriu ca prin proiect să se organizeze programe de formare antreprenorială specifică, în conformitate cu standardele existente, într-una dintre ocupațiile specifice sectorului economiei sociale și anume: Antreprenor în economia socială, cod COR 112032 sau Manager de întreprindere socială,  cod COR 112036.

La finalizarea programului de formare antreprenorială, beneficiarul contractului de finanțare va trebui să prezinte AM/OI următoarele documente:

 • cel puțin 80% certificate de absolvire din totalul participanților la cursurile de formare pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale, recunoscute de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale;
 • planurile de afaceri elaborate individual sau în echipă de participanți în cadrul cursurilor de formare pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale.

I.4. Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale (activitate  conexă)

Complementar cu activitățile de formare antreprenorială, beneficiarul contractului de finanțare poate derula următoarele activități de sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale:
– dezvoltarea capacității și abilităților în diferite domenii relevante, ținând cont de nevoile identificate ale grupului țintă. În cadrul acestei acțiuni pot fi organizate alte activități de formare profesională (cursuri de perfecționare, specializare în domenii relevante pentru antreprenoriatul social), justificate prin certificate de absolvire/participare, care pot fi cu/fără recunoaștere MMSS (acreditate sau neacreditate MMSS).

I.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului (activitate relevantă)
Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unui juriu din care va face parte cel puțin:
– un reprezentant al sectorului economiei sociale;
– un reprezentant al mediului de afaceri local din regiunea/regiunile de implementare a/ale proiectului, cu rol/funcție decizională în entitatea din care provine;
– un reprezentant al instituțiilor financiar-bancare sau non-bancare din regiunea/regiunile de implementare a /ale proiectului.

I.6 Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri (activitate  relevantă)

Beneficiarul contractului de finanțare va derula cel puțin una dintre următoarele activități de sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale: activități de consiliere în domeniul antreprenoriatului social (inclusiv cu posibilitatea de derulare a unor vizite de studiu/schimburi de experiență/de bune practici); activități de consiliere în domeniul antreprenoriatului, inclusiv cu privire la identificarea de piețe de desfacere și altele.

*Serviciile de mai sus vor fi oferite doar persoanelor selectate în vederea implementării planurilor de afaceri, și pot fi oferite până la data înființării efective a entității juridice.

I.7. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului (activitate obligatorie)

Toate întreprinderile sprijinite trebuie să finalizeze procedurile legale de înființare a întreprinderii sociale, până cel târziu în luna a 12 de implementare a proiectului.

Cerințe minime obligatorii pentru a considera încheiată etapa I:

– îmbunătățirea competențelor în domeniul antreprenorial (atestată prin obținerea certificatului de absolvire) a cel puțin 80% din persoanele care intenționează să înființeze o întreprindere socială, cu respectarea indicatorilor propuși în cererea de finanțare, justificate prin prezentarea către AM, respectiv OI responsabil, a certificatelor de absolvire emise de ANC;
– elaborarea planurilor de afaceri, individual sau în echipă de participanți în cadrul cursurilor de formare pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale;
– minimum 21 de planuri de afaceri selectate, în cazul proiectelor care vizează o regiune/ mai multe regiuni de dezvoltare și minim 10 de planuri de afaceri selectate, în cazul proiectelor care vizează un teritoriu ITI.
– semnarea contractelor de subvenție.

NB: Durata de implementare etapei I este de maximum 12 luni de la data de începere a proiectului.

 • Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale.

Aceasta reprezintă etapa în cadrul căreia administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale are obligația de a derula activități ce au ca scop final susținerea grupului țintă în implementarea planului de afaceri selectat în etapa I. Conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, pot fi întreprinderi sociale:

a) societăţile cooperative care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;
b) cooperativele de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
c) asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată;
e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
f) societăţile agricole, care funcţionează în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
g) cooperativele agricole care funcţionează în baza Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
h) orice alte categorii de persoane juridice, indiferent de domeniul de activitate, care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale.

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială, în conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială. Persoanele juridice de drept privat, prevăzute mai sus, pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că: acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii; alocă minimum 90% din profitul/excedentul realizat scopului social şi rezervei statutare; se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale; aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi și administratori asigurând niveluri de salarizare/remunerare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Beneficiarul se va asigura de faptul că fiecare întreprindere de economie socială finanțată dobândește un atestat de întreprindere socială în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenție cu aceasta.

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze numărul minim de persoane pe care s-a obligat sa le angajeze, in cadrul întreprinderilor nou înființate, dar nu mai puțin de 4 persoane, corespunzător a 4 locuri de muncă înființate, cu normă de lucru de cel puțin 4 ore/zi, pe perioadă nedeterminată.

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze în cadrul întreprinderilor nou înființate numărul minim de persoane pe care s-a obligat să le angajeze, la cel târziu 4 luni de la semnarea contractului de subvenție. În situația în care termenul de angajare (4 luni de la semnarea contractului de subvenție) nu este respectat, se va aplica o corecție financiară, după cum urmează:

– 25% din valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maxim 1 lună;
– 50% din valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maxim 2 luni;
– 75% din valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maxim 3 luni;
– 100% din valoarea ajutorului financiar aferent planului de afaceri pentru o întârziere mai mare de 3 luni.

Locurile de muncă vor fi menținute ocupate până la finalul etapei a II-a de implementare si minim 6 luni dupa finalizarea implementării proiectului.

II.1. Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului (activitate  relevantă)

Întreprinderile sociale nou înființate vor asigura o cofinanțare de minim 10% din valoarea sprijinului financiar acordat (cofinanțarea proprie poate fi asigurată  exclusiv în bani).

Ajutorul de minimis se va putea acorda în maximum trei tranșe, luând în considerare  prevederile planurilor de afaceri depuse de către persoanele din grupul țintă. Prima tranșă va reprezenta maximum 50% din valoarea totală a finanțării nerambursabile solicitate de către întreprinderea socială.

Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi (inclusiv Persoane Fizice Autorizate, Persoane Fizice Independente, Întreprinderi Individuale, Întreprinderi Familiale etc.), la data semnării contractului de subvenție.

II.2 – Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie socială finanțate (activitate obligatorie)

Durata de implementare a etapei II este de minimum 12 luni dar nu mai mult de 18 luni de la finalizarea etapei I (semnarea contractelor de subvenție).

În situația în care o întreprindere nou creată îți încetează activitatea, pe durata implementării proiectului, în perioada de minim 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, se va aplica o corecție financiară de 100%.

Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul celor 18 luni de funcționare obligatorie, pe durata implementării proiectului.

Cele 2 etape se pot suprapune parțial, în sensul că administratorul de schemă pentru entități ale economiei sociale poate începe implementarea etapei a II-a pentru segmentul de grup țintă care a beneficiat de toate activitățile etapei I. În situația în care administratorul de schemă de antreprenoriat va organiza etapizat concursul de planuri de afaceri, se va asigura că divizarea acestuia nu generează nicio discriminare în efectuarea selecției.

GRUP ȚINTĂ

Grupul țintă este format din:
persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, tineri cu vârsta de peste 30 de ani* șomeri, șomeri de lungă durată, persoane din grupuri dezavantajate pe piața muncii, persoane inactive.

* Conform Legii tinerilor nr. 350/2006, prin tineri se înțeleg cetățenii cu vârsta până în 35 de ani.

Fiecare cerere de finanțare care vizează regiunile mai puțin dezvoltate va include obligatoriu următoarele ținte minime:

– Persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale în mediul urban: Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, tineri cu vârsta de peste 30 de ani, șomeri, șomeri de lungă durată, persoane din grupuri dezavantajate pe piața muncii, persoane inactive – regiune mai puțin dezvoltată – 100 de persoane;teritoriu ITI – 50 persoane.

INDICATORI

INDICATORI DE REALIZARE REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE:

Descriere indicator

Punctaj

Valoarea asumată a indicatorului Număr total de participanți (EECO01) este egală cu 100 persoane

0

Valoarea asumată a indicatorului Număr total de participanți (EECO01) este cuprinsă între 101 și 120 persoane

1

Valoarea asumată a indicatorului Număr total de participanți (EECO01) este cuprinsă între 121 și 130 persoane

2

Valoarea asumată a indicatorului Număr total de participanți (EECO01) este mai mare de 130 persoane

3

Descriere indicator

Punctaj

Valoarea asumată a indicatorului Locuri de muncă nou create (5SO06) este egală cu 84 locuri de muncă nou create

0

Valoarea asumată a indicatorului Locuri de muncă nou create (5SO06) este cuprinsă între 88 și 100 locuri de muncă nou create

1

Valoarea asumată a indicatorului Locuri de muncă nou create (5SO06) este cuprinsă între 104 și 116 locuri de muncă nou create

2

Valoarea asumată a indicatorului Locuri de muncă nou create (5SO06) este cuprinsă între 120 și 132 locuri de muncă nou create

3

Valoarea asumată a indicatorului Număr total de participanți (EECO01) este mai mare sau egală cu 136 persoane

4

INDICATORI DE REALIZARE Teritoriile ITI:

Descriere indicator

Punctaj

Valoarea asumată a indicatorului Număr total de participanți (EECO01) este egală cu 50 persoane

0

Valoarea asumată a indicatorului Număr total de participanți (EECO01) este cuprinsă între 51 și 65 persoane

1

Valoarea asumată a indicatorului Număr total de participanți (EECO01) este cuprinsă între 66 și 75 persoane

2

Valoarea asumată a indicatorului Număr total de participanți (EECO01) este mai mare de 75 persoane

3

Descriere indicator

Punctaj

Valoarea asumată a indicatorului Locuri de muncă nou create (5SO06) este egală cu 40 locuri de muncă nou create

0

Valoarea asumată a indicatorului Locuri de muncă nou create (5SO06) este cuprinsă între 44 și 52 locuri de muncă nou create

1

Valoarea asumată a indicatorului Locuri de muncă nou create (5SO06) este cuprinsă între 56 și 64 locuri de muncă nou create

2

Valoarea asumată a indicatorului Locuri de muncă nou create (5SO06) este cuprinsă între 68 și 76 locuri de muncă nou create

3

Valoarea asumată a indicatorului Număr total de participanți (EECO01) este mai mare sau egală cu 80 persoane

4

INDICATORI DE REZULTAT REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE:

Descriere indicator

Punctaj

Valoarea asumată a indicatorului de rezultat Participanți care au finalizat formarea cu certificat/care au participat la schimb de bune practici/instruiri (5SR01) este de 80% din indicatorul de realizare Număr de participanți (EECO01).

0

Valoarea asumată a indicatorului de rezultat Participanți care au finalizat formarea cu certificat/care au participat la schimb de bune practici/instruiri (5SR01) este cuprinsă între 80,01% și 85% din indicatorul de realizare Număr de participanți (EECO01).

1

Valoarea asumată a indicatorului de rezultat Participanți care au finalizat formarea cu certificat/care au participat la schimb de bune practici/instruiri (5SR01) este cuprinsă între 85,10% și 90% din indicatorul de realizare Număr de participanți (EECO01).

2

Valoarea asumată a indicatorului de rezultat Participanți care au finalizat formarea cu certificat/care au participat la schimb de bune practici/instruiri (5SR01) este mai mare de 90% din indicatorul de realizare Număr de participanți (EECO01).

3

DESCRIERE INDICATORI

EECO01 – Număr total de participanți – participanți care sunt asistați în programe de dezvoltare competențe antreprenoriale și prin activități de mentorat și dezvoltare planuri de afaceri. Acest indicator echivalează cu  valoarea grupului țintă al proiectului (Persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale în mediul urban: persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, tineri cu vârsta peste 30 de ani, șomeri, șomeri de lungă durată, persoane din grupuri dezavantajate pe piața muncii, persoane inactive).

5SO06 – „Locuri de muncă nou createreprezintă numărul locurilor de muncă nou create pentru creșterea oportunităților de ocupare în cadrul întreprinderilor sociale înființate prin proiect.  Este obligatoriu ca în cazul întreprinderilor sociale înființate printr-un proiect implementat in regiunile mai puțin  dezvoltate, sa fie angajate în cadrul întreprinderilor sociale înființate în cadrul proiectului minimum 84 de persoane (pentru regiunile mai puțin dezvoltate) și minim 40 de persoane (pentru teritoriile ITI) având unul din următoarele statute pe piața muncii: Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri, șomeri de lungă durată, persoane din grupuri dezavantajate pe piața muncii, persoane inactive.

5SR01 – „Participanți care au finalizat formarea cu certificat/care au participat la schimb de bune practici/instruiri“ – sunt persoanele din grupul țintă care au beneficiat de programe de pregătire ca urmare a sprijinului direct din FSE+ și care au finalizat procesele de formare cu un certificat de absolvire cursuri de pregătire în domeniul de antreprenoriat.

Beneficiarii de ajutor de minimis au obligația de a asigura, pentru o perioada de minim 6 luni ulterior finalizării perioadei de implementare a proiectului, sustenabilitatea structurilor de economie socială create, atât din punctul de vedere al funcționării acestora, cât și din punctul de vedere al menținerii locurilor de muncă asumate în cadrul acestor structuri.

REGULI CU PRIVIRE LA AJUTORUL DE MINIMIS

Pentru înființarea de întreprinderi sociale valoarea sprijinului financiar acordat va fi de maxim 100.000,00 euro/întreprindere. Pentru fiecare întreprindere socială înființată în cadrul proiectului, persoana din grupul țintă care înființează întreprinderea socială trebuie să asigure o cofinanțare proprie de minim 10% din valoarea sprijinului financiar primit. Aceasta nu va fi inclusă în bugetul proiectului și poate fi asigurată atât în bani cât și în natură.

CHELTUIELI ELIGIBILE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIRECTE CARE NU INTRĂ SUB INCIDENȚA AJUTORULUI DE MINIMIS

 1. CHELTUIELI AFERENTE MANAGEMENTULUI DE PROIECT .

Pentru Liderul de proiect : pentru manager de proiect, responsabil financiar și operațional, responsabil achiziții publice și asistent manager

Pentru Partener: coordonator de proiect din partea partenerului, responsabil financiar și operațional, responsabil achiziții publice și asistent manager.

 1. CHELTUIELI SALARIALE – cheltuieli cu salariile personalului implicat în implementarea proiectului, altele decât cele de management de proiect.

                        – Onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experții proprii/cooptați.

 1. CHELTUIELI CU DEPLASAREA – pentru personal propriu, experți și grup țintă.
 2. CHELTUIELI CU SERVICII :

            – Cheltuieli pentru consultanță și expertiză

            – Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare.

 1. CHELTUIELI CU TAXE/ABONAMENTE/COTIZAȚII/ACORDORI/AUTORIZAȚII NECESARE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI.
 2. CHELTUIELI CU ACHIZIȚIA DE ACTIVE FIXE CORPORALE (altele decât imobile și terenuri), OBIECTE DE INVENTAR, MATERII PRIME ȘI MATERIALE, INCLUSIV MATERIALE CONSUMABILE.
 3. CHELTUIELI CU HRANA : pentru participanți grup țintă și alți participanți la activitățile proiectului.
 4. CHELTUIELI CU ÎNCHIRIEREA, ALTELE DECÂT CELE PREVĂZUTE LA CHELTUIELILE GENERALE DE ADMINISTRAȚIE : închirierea de spații aferente derulării activităților care conduc către rezultate și indicatori : evenimente, workshop-uri, training-uri, formare profesională, servicii etc./ închirierea de spații aferente derulării activităților proiectului.
 5. CHELTUIELI DE LEASING– fără achiziție pentru echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile.
 6. CHELTUIELI SUB FORMĂ DE BAREM STANDARD PENTRU COSTURILE UNITARE :

            – Cost unitar programe de formare cu recunoaștere națională (inițiere/specializare/perfecționare) – nestabilit în cadrul acestui ghid. Va fi definitivat în ghidul final.

 1. CHELTUIELI DE TIP FEDR (cu excepția construcțiilor, terenurilor, achiziția imobilelor)

CHELTUIELI ELIGIBILE DIRECTE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA AJUTORULUI DE MINIMIS

 1. Taxe pentru înființarea de întreprinderi sociale.
 2. Cheltuieli salariale pentru personalul nou angajat, inclusiv venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/cooptați și contribuțiile sociale aferente acestora.
 3. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor sprijinite. (transport, cazare, diurnă, taxe și asigurări de călătorie, asigurări medicale pe perioada deplasării).
 4. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate.
 5. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor.
 6. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri.
 7. Cheltuieli de leasing fără achiziție.
 8. Utilități aferente funcționării întreprinderilor.
 9. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderii.
 10. Servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport aferente funcționării întreprinderilor.
 11. Arhivarea de documente.
 12. Cheltuieli financiare și juridice.
 13. Cheltuieli de conectare la rețele informatice.
 14. Cheltuieli de informare și publicitate.

15. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderii (prelucrarea de date, achiziționarea de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante în format tipărit și/sau electronic, concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare, cheltuieli aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare).

PLAFOANE DE CHELTUIELI

– Valoarea cheltuielilor salariale bugetate la nivel de plan de afaceri nu poate depăși valoarea de 216.000,00 lei (216.000/12/4 = 4500 lei/lună/loc de muncă). Întreprinderile sociale înființate se pot adresa structurilor teritoriale ale ANOFM pentru a beneficia, pentru persoanele angajate în cadrul acestora, de subvențiile acordate în baza Legii 76/2002. În cazul în care o întreprindere a economiei sociale optează pentru subvențiile acordate conform legii 76/2002, atunci cheltuielile salariale NU vor fi incluse în bugetul planurilor de afaceri.

– Cheltuielile (directe și indirecte) care NU fac obiectul schemei de minimis trebuie să reprezinte maxim 30% din valoarea totală eligibil a proiectului.

– Valoarea cheltuielilor de tip FEDR directe nu trebuie să depășească procentul de 15% din valoarea cheltuielilor directe eligibile aferente proiectului.

– Cheltuielile indirecte vor fi decontate ca rată forfetară fixă de 15% din costurile directe cu personalul, per proiect.

OPȚIUNI DE COSTURI SIMPLIFICATE

Cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor vor putea fi decontate:

– pe bază de costuri reale, caz in care pentru aceste cheltuieli trebuie prezentata o justificare in cererea de finantare, iar la raportare, in sustinerea eligibilității cheltuielilor efectuate pentru implementarea proiectului, beneficiarii vor depune documente justificative suport (state de plată, facturi etc);    

– pe bază de opțiuni de costuri simplificate.        

Opțiuni de costuri simplificate (rate forfetare/costuri unitare/sume unitare) :

 • CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ CU RECUNOAȘTERE NAȚIONALĂ (INIȚIERE/PERFECȚIONARE SAU SPECIALIZARE) , decontarea cheltuielilor se face pe bază de cost unitar, respectiv 24,78 lei/angajat/oră programată de curs (documente solicitate la rambursare : certificat de absolvire, acte de identitate participant, declarație pe proprie răspundere a participantului la curs privind confirmarea primirii stimulentului de 5 lei/oră pe perioada derulării cursului.)
 • COSTUL UNITAR VA ACOPERI URMĂTOARELE TIPURI DE CHELTUIELI : taxe și plăți către unitățile care furnizează cursuri FPC, inclusiv taxa de curs, plata examinatorilor, precum și plata instructorilor externi care au susținut cursurile interne ; plăți efectuate pentru participanții la cursurile FPC pentru transport și cazare ; costul forței de muncă al instructorilor interni și personalului propriu al centrului de pregătire, precum și al altor persoane implicate exclusiv sau parțial în coordonarea și susținerea cursurilor FPC ; costul spațiului de pregătire, al echipamentelor și materialelor didactice, inclusiv consumabile folosite pentru cursurile de formare profesională continuă. În plus, pentru participanți, la costul unitar de 24,81 lei se adaugă 5 lei/oră reprezentând stimulentul (ajutoare, premii), pe perioada derulării cursului. *În bugetul proiectului nu vor fi cuprinse cheltuieli cu subvenții, premii, burse, pentru participarea grupului țintă la cursurile de formare profesională.

COSTUL UNITAR PENTRU CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALĂ DE INIȚIERE, PERFECȚIONARE SAU SPECIALIZARE ESTE ÎN PROCES DE APROBARE, ASTFEL ÎNCÂT CUANTUMUL ȘI/SAU COMPONENȚA ACESTUIA POT SUFERI MODIFICĂRI.

REGULI PRIVIND PARTENERIATUL

Prezentul apel de proiecte poate fi implementat cu solicitant unic sau în parteneriat cu unul sau mai mulți parteneri.

Nu vor fi selectați parteneri în scopul realizării de activități de tipul: dezvoltarea de aplicații și sisteme informatice, supervizarea activităților subcontractate de beneficiar, servicii hoteliere, furnizarea de bunuri, organizarea de evenimente etc. Acest tip de activitate fac obiectul subcontractării.

În cazul proiectelor în parteneriat activitățile de subcontractare se realizează numai de către solicitant/liderul de parteneriat. Prin excepție partenerii pot subcontracta activități/subactivități, precum: organizarea de evenimente, pachete complete conținând transport și cazare pentru participanți și pentru personal propriu, sonorizare, interpretariat, tipărituri, dar nu și activități relevante pentru care au fost selectați, în baza expertizei în domeniu.

În vederea stabilirii unui parteneriat, solicitanții publici și privați care intenționează să intre într-o relație de parteneriat vor elabora o Notă justificativă care va conține o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor și in care vor fi precizate, pentru fiecare partener in parte, rolul si responsabilitățile, contribuția și expertiza/ experiența relevantă pentru implementarea proiectului.

CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA TEMELE SECUNDARE

– Contribuția la competențe și locuri de muncă verzi și la economie verde – ponderea minimă – 1%.
– Contribuția proiectului la investiții în întreprinderi mici și mijlocii – ponderea minimă – 53%
– Contribuția proiectului la principiul nediscriminării – ponderea minimă – 3%.

LOCUL DE IMPLEMENTARE

Prezentul apel este dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate: Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, Sud-Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest și Centru.

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a unui proiect este de maximum 30 de luni.

CRITERII DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ

Criteriile de evaluare tehnică și financiară aplicabile prezentului apel de proiecte sunt:

– Relevanța – maxim 30 de puncte, minim 21 de puncte. Cererile de finanțare care obțin mai puțin de 21 de puncte la criteriul Relevanță vor fi respinse;
– Eficacitate – maxim 30 de puncte, minim 21 de puncte. Cererile de finanțare care obțin mai puțin de 21 de puncte la criteriul Eficacitate vor fi respinse;
– Eficiență –  maxim 30 de puncte, minim 21 de puncte. Cererile de finanțare care obțin mai puțin de 21 de puncte la criteriul Eficiență vor fi respinse;
– Sustenabilitate – maxim 10 puncte, minim 7 puncte. Cererile de finanțare care obțin mai puțin de 7 de puncte la criteriul Sustenabilitate vor fi respinse.

În cazul programelor cofinanțate din FSE+ pragul de calitate, sub care proiectele depuse la finanțare sunt declarate respinse, este de minim 70% din punctajul maxim care poate fi acordat.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.