fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză
Sprijin pentru îinființare întreprinderi sociale în mediul urban

Sprijin pentru înființare de Întreprinderi sociale în mediul urbanACTIV 

PROGRAMUL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE

*GHID ÎN CONSULTARE PÂNĂ PE DATA DE 25.05.2023

Data estimată de deschidere a sistemului informatic: 10 IUNIE 2023  
Data estimată de închidere a depunerii de proiecte: 10 AUGUST 2023, Ora 16:00 

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale.

CUI SE ADRESEAZĂ

Solicitantul se încadrează în următoarele categorii:

– Entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;

– Entități relevante, respectiv: furnizori de formare profesională autorizați publici și privați, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizații sindicale și organizații patronale, asociații profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri;

– Autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri cu toate categoriile menționate mai sus.

FINANȚARE

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 104.917.647,00 euro.

Din care 12.857.220,00 euro pentru teritoriile ITI:

 • ITI Valea Jiului -Municipii, orașe și suburbii – 2.857.160,00 euro;
 • ITI Țara Făgărașului – zone rurale – 1.428.580,00 euro;
 • ITI Țara de Piatră – Zone de munte – 2.857.160,00 euro;
 • ITI Delta Dunării – alte tipuri de teritorii vizate – 5.714.320,00 euro.

FINANȚARE

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 2.000.000 și 5.000.000 euro (alcătuită din ajutor de minimis și ajutor de stat regional).

Intensitatea finanțării nerambursabile diferă în funcție de județ, ajutor regional, respectiv de minimis astfel:

 

Ajutor regional

Ajutor

de stat

Alocare tot. / apel / jud.

Jud.

IMM

mici

IMM

mij.

 

(euro)

GJ

75%

75%

90%

69.028.810

HD

70%

60%

90%

67.552.973

DJ

75%

75%

90%

51.024.614

GL

75%

75%

90%

31.596.670

PH

75%

75%

90%

39.022.805

MS

70%

60%

90%

31.324.062

VALOARE MINIMĂ ȘI MAXIMĂ PE PROIECT

În cazul în care un proiect vizează una din zonele din cadrul Strategiei ITI, acesta va fi implementat doar în zona respectivei strategii ITI.

În cadrul prezentului apel de proiecte nu vor fi finanțate proiecte a căror valoare este mai mică sau egală cu  201.000,00 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 3.000.000,00 euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate și 1.428.580,00 euro pentru proiectele care vizează o strategie ITI.

Minim 70% din bugetul proiectului va fi alocat subvențiilor pentru înființarea întreprinderilor sociale – cheltuieli care intră sub incidența ajutorului de minimis.

Maxim 30% din bugetul proiectului va fi alocat cheltuielilor implementării proiectului și nu vor fi subsumate schemei de ajutor de minimis.

Valoarea ajutorului de minimis acordat per întreprindere socială nou creată este de maxim 100.000 euro/întreprindere, pentru minim 4 locuri de muncă nou create.

Contribuția Solicitantului pentru cheltuielile care nu fac obiectul ajutorului de minimis este în conformitate cu tabelul anexat.

Contribuția solicitantului și a partenerilor acestuia pentru suma care face obiectul ajutorului de minimis, din totalul costurilor eligibile este 0 (zero).

TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE

 • Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale

În cadrul acestei etape, beneficiarul contractului de finanțare are obligația de a derula cel puțin următoarele activități:

I.1. Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului (activitate conexă)

I.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate (activitate conexă)

I.3. Derularea  programelor de formare antreprenorială  (activitate relevantă și obligatorie)

I.4. Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale (activitate relevantă)

I.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului (activitate relevantă și obligatorie)

I.6 Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri (activitate obligatorie)

I.7. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului (activitate obligatorie)

Durata de implementare etapei I este de maximum 12 luni de la data de începere a proiectului.

 • Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale.

Etapă în cadrul căreia administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale are obligația de a derula activități ce au ca scop final susținerea grupului țintă în implementarea planului de afaceri selectat în etapa I. Conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, pot fi întreprinderi sociale:

  a) societăţile cooperative care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;

  b) cooperativele de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

  c) asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

  d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată;

  e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;

  f) societăţile agricole, care funcţionează în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;

  g) cooperativele agricole care funcţionează în baza Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

  h) orice alte categorii de persoane juridice, indiferent de domeniul de activitate, care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale.

II.1. Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului (activitate obligatorie)

II.2 – Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie socială finanțate (activitate obligatorie)

Durata de implementare a etapei II este de minimum 12 luni dar nu mai mult de 18 luni de la finalizarea etapei I (semnarea contractelor de subvenție).

GRUP ȚINTĂ

Fiecare cerere de finanțare care vizează regiunile mai puțin dezvoltate va include obligatoriu următoarele ținte minime:

– număr total de participanți – 100 de persoane;

– locuri de muncă nou create 84.

Pentru cererile de finanțare care vizează teritoriile ITI vor fi incluse obligatoriu următoarele ținte minime:

– număr total de participanți – 50 de persoane;

– locuri de muncă nou create 40.

Structura grupului țintă:

– persoane care doresc să înființeze o întreprindere socială în mediul urban (tineri cu vârsta de peste 30 de ani), cu domiciliul/reședința în regiunea mai puțin dezvoltată de implementare a proiectului sau, după caz, într-una din zonele vizate de strategiile ITI.

CHELTUIELI ELIGIBILE

A. CHELTUIELI ELIGIBILE DIRECTE CARE NU INTRĂ SUB INCIDENȚA AJUTORULUI DE MINIMIS

 1. CHELTUIELI AFERENTE MANAGEMENTULUI DE PROIECT

– Pentru Liderul de proiect: pentru manager de proiect, responsabil financiar și operațional, responsabil achiziții publice și asistent manager;

– Pentru Partener: coordonator de proiect din partea partenerului, responsabil financiar și operațional, responsabil achiziții publice și asistent manager.

 1. CHELTUIELI SALARIALE – cheltuieli cu salariile personalului implicat în implementarea proiectului, altele decât cele de management de proiect.
 2. CHELTUIELI CU DEPLASAREA – pentru personal propriu, experți și grup țintă.
 3. CHELTUIELI CU SERVICII:

            – Cheltuieli pentru consultanță și expertiză;

            – Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare.

 1. CHELTUIELI CU TAXE/ABONAMENTE/COTIZAȚII/ACORDORI/AUTORIZAȚII NECESARE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI.
 2. CHELTUIELI CU ACHIZIȚIA DE ACTIVE FIXE CORPORALE (altele decât imobile și terenuri), OBIECTE DE INVENTAR, MATERII PRIME ȘI MATERIALE, INCLUSIV MATERIALE CONSUMABILE.
 3. CHELTUIELI CU HRANA: pentru participanți grup țintă și alți participanți la activitățile proiectului.
 4. CHELTUIELI CU ÎNCHIRIEREA, ALTELE DECÂT CELE PREVĂZUTE LA CHELTUIELILE GENERALE DE ADMINISTRAȚIE : închirierea de spații aferente derulării activităților care conduc către rezultate și indicatori: evenimente, workshop-uri, training-uri, formare profesională, servicii etc./ închirierea de spații aferente derulării activităților proiectului.
 5. CHELTUIELI DE LEASING – fără achiziție pentru echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile.
 6. CHELTUIELI SUB FORMĂ DE BAREM STANDARD PENTRU COSTURILE UNITARE:

            – Cost unitar programe de formare cu recunoaștere națională (inițiere/specializare/perfecționare) – nestabilit în cadrul acestui ghid. Va fi definitivat în ghidul final.

 1. CHELTUIELI DE TIP FEDR (cu excepția construcțiilor, terenurilor, achiziția imobilelor)

B. CHELTUIELI ELIGIBILE DIRECTE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA AJUTORULUI DE MINIMIS

 1. Taxe pentru înființarea de întreprinderi sociale.
 2. Cheltuieli salariale pentru personalul nou angajat, inclusiv venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/cooptați și contribuțiile sociale aferente acestora.
 3. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor sprijinite. (transport, cazare, diurnă, taxe și asigurări de călătorie, asigurări medicale pe perioada deplasării).
 4. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate.
 5. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor.
 6. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri.
 7. Cheltuieli de leasing fără achiziție.
 8. Utilități aferente funcționării întreprinderilor.
 9. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderii.
 10. Servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport aferente funcționării întreprinderilor.
 11. Arhivarea de documente.
 12. Cheltuieli financiare și juridice.
 13. Cheltuieli de conectare la rețele informatice.
 14. Cheltuieli de informare și publicitate.
 15. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderii (prelucrarea de date, achiziționarea de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante în format tipărit și/sau electronic, concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare, cheltuieli aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare).

PLAFOANE DE CHELTUIELI

 • Valoarea cheltuielilor de tip FEDR directe nu trebuie să depășească procentul de 15% din valoarea cheltuielilor directe eligibile aferente proiectului.

 • Cheltuielile indirecte vor fi decontate ca rată forfetară fixă de 15% din costurile directe cu personalul, per proiect.

REGULI PRIVIND PARTENERIATUL

Prezentul apel de proiecte poate fi implementat cu solicitant unic sau în parteneriat cu unul sau mai mulți parteneri.

CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA TEMELE SECUNDARE

 • Contribuția la competențe și locuri de muncă verzi și la economie verde – ponderea minimă – 1%

 • Contribuția proiectului la investiții în întreprinderi mici și mijlocii – ponderea minimă – 53%

 • Contribuția proiectului la principiul nediscriminării – ponderea minimă – 3%

LOCUL DE IMPLEMENTARE

Apelul este dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate: Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, Sud-Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest și Centru.

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a unui proiect este de maximum 30 de luni.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.