• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
MEDIUL RURAL - Transfer de cunoștințe

MEDIUL RURAL – Transfer de cunoștințeACTIV 

PLANUL NAȚIONAL STRATEGIC PAC 2023-2027

INTERVENȚII FEADR

DR-37 -TRANSFER DE CUNOȘTINȚE

DATA DE ÎNCEPERE A DEPUNERII DE PROIECTE: LUNA IULIE (CALENDAR ESTIMATIV)

BENEFICIARI

Entități/consorții, publice sau private care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție.

Beneficiarii finali:

 • fermieri, inclusiv cooperative și grupuri de producători, prioritizarea acestora fiind următoarea: cel puțin 50% din beneficiarii finali vor fi reprezentați de tinerii fermieri și fermierii care dețin ferme mici;
 • consilierii agricoli așa cum sunt definiți în capitolul 2.1 din cadrul PNS.

FINANȚARE

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 2.000.000 și 5.000.000 euro (alcătuită din ajutor de minimis și ajutor de stat regional).

Intensitatea finanțării nerambursabile diferă în funcție de județ, ajutor regional, respectiv de minimis astfel:

 

Ajutor regional

Ajutor

de stat

Alocare tot. / apel / jud.

Jud.

IMM

mici

IMM

mij.

 

(euro)

GJ

75%

75%

90%

69.028.810

HD

70%

60%

90%

67.552.973

DJ

75%

75%

90%

51.024.614

GL

75%

75%

90%

31.596.670

PH

75%

75%

90%

39.022.805

MS

70%

60%

90%

31.324.062

Obiective specifice PAC

 • Promovarea dezvoltării sustenabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul, inclusiv prin reducerea dependenței chimiceș
 • Obiectiv transversal al modernizării sectorului prin stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestor măsuri.

 

Descrierea domeniului de aplicare teritorial

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării.

 

Acțiuni eligibile

Toate cheltuielile prevăzute în Planul de afaceri pot fi eligibile, inclusiv costurile pentru capitalul de lucru, cadastrare, achiziționare de teren în procent maxim de 10% din valoarea sprijinului, cu respectarea legislației naționale și europene în vigoare.

 

VALOAREA AJUTORULUI NERAMBURSABIL

Alocare publică: 6.000.000 Euro

Prin procedura de achiziție publică derulată în cadrul măsurii de Asistență tehnică din PNDR 2014-2020, a fost elaborată Metodologia privind determinarea costului unitar standard, care va fi utilizat în cadrul intervenției DR 37 – Transfer de cunoștințe. Astfel, au fost determinate trei tipuri de costuri unitare standard pentru transfer de cunoștințe, respectiv:

 • Cost Unitar Standard A – față în față cu cazare, în valoare de 94 €/zi/beneficiar;
 • Cost Unitar Standard B – față în față fără cazare, în valoare de 67 €/zi/beneficiar;
 • Cost Unitar Standard C – online, în valoare de 21 €/zi/beneficiar.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi raportată la costurile eligibile per proiect și poate acoperi maximum 100% din costurile eligibile.

Forma de sprijin: grant;

Tipul de plata: costuri unitare.

Condiții eligibilitate

 • Solicitantul este entitate/consorțiu, public sau privat, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare din România;
 • Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de formare profesională;
 • Solicitantul dispune de personal cu expertiză necesară;
 • Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;
 • Solicitantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul de stat.

 

Principii privind selecția proiectelor

Finanțarea intervențiilor/ activităților care nu intră în domeniul de aplicare al articolului 42 din TFUE va face obiectul autorizării privind ajutoarele de stat în conformitate cu legislația privind ajutorul de stat aplicabilă și prevederile fișei intervenției. În acest scop, întreprinderile aflate în dificultate sau întreprinderile care se află încă sub incidența unui ordin de recuperare în urma unei decizii a Comisiei sunt excluse, cu excepțiile prevăzute în legislația aplicabilă privind ajutoarele de stat.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.