• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
NAȚIONAL - Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole

NAȚIONAL – Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicoleACTIV 

PLANUL NAȚIONAL STRATEGIC PAC 2023-2027

INTERVENȚII FEADR

DR-22 -INVESTIȚII ÎN CONDIȚIONAREA, DEPOZITAREA ȘI PROCESAREA PRODUSELOR AGRICOLE ȘI POMICOLE

DATA DE ÎNCEPERE A DEPUNERII DE PROIECTE: IULIE 2023 (CALENDAR ESTIMATIV)

BENEFICIARI

1. Forme asociative cu rol economic:

– cooperative agricole și societăți cooperative, constituite în baza legislației naționale în vigoare;

– grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de MADR.

2. Alți operatori economici care se încadrează în:

– IMM-uri conform Legii nr. 346/2004 cu modificările și completările ulterioare, întreprinderi mari inclusiv fermieri care se încadrează în statutul de IMM/întreprindere mare

FINANȚARE

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 2.000.000 și 5.000.000 euro (alcătuită din ajutor de minimis și ajutor de stat regional).

Intensitatea finanțării nerambursabile diferă în funcție de județ, ajutor regional, respectiv de minimis astfel:

 

Ajutor regional

Ajutor

de stat

Alocare tot. / apel / jud.

Jud.

IMM

mici

IMM

mij.

 

(euro)

GJ

75%

75%

90%

69.028.810

HD

70%

60%

90%

67.552.973

DJ

75%

75%

90%

51.024.614

GL

75%

75%

90%

31.596.670

PH

75%

75%

90%

39.022.805

MS

70%

60%

90%

31.324.062

Obiective specifice PAC

Consolidarea orientării către piață și sporirea competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și digitalizare.

Contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, inclusiv prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și prin îmbunătățirea sechestrării carbonului, precum și prin promovarea energiei sustenabile.

Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a egalității de gen, incluzând participarea femeilor la agricultură, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei circulare și a silviculturii sustenabile.

 

Descrierea domeniului de aplicare teritorial

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării.

 

Acțiuni eligibile

A. Investiții în activități corporale:

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea infrastructurii de condiționare, depozitare și/sau procesare a produselor agricole și pomicole;
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing, ca o componentă secundară a proiectului;
 • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES, ca parte componentă secundară a proiectului de investiții, legate de:

– producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, aerotermală, geotermală, hidrotermală etc.), exclusiv pentru consum propriu, fără ca solicitantul să fie prosumator;

– îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul intervenției ;

– achiziționarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES.

 • Investiții în economia circulară, ca parte componentă secundară a proiectului de investiții, (destinate exclusiv consumului propriu), legate de:

– producerea și utilizarea energiei din valorificarea biomasei (inclusiv din deșeuri alimentare rezultate în urma procesării produselor zootehnice, vegetale și pomicole);

– prelucrarea deșeurilor alimentare destinate recuperării și a subproduselor în biocomponente, cum ar fi bioprodusele destinate consumului animal, etc;

– achiziționarea de echipamente pentru reutilizarea ambalajelor în propriul proces tehnologic.

 • Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, procesare, marketing și management, ca parte componentă secundară a proiectului, necesare pentru desfășurarea activității vizate prin proiect;
 • Îmbunătățirea controlului intern al calității, ca parte secundară a proiectului;
 • Conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare.

B. Investiții în active necorporale

 • Organizarea și implementarea sistemelor de management a calității și de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
 • Marketingul produselor obținute, etc.

 

Cheltuieli neeligibile specifice

 • Achiziția de clădiri;
 • Achiziția de terenuri;
 • Construcția și modernizarea locuinței;
 • Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a unității: birouri administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.
 • Cheltuielile aferente obținerii producției primare.
 • Cheltuielile generate de investițiile sprijinite prin Programul Sectorial viti-vinicol.
 • Cheltuieli aferente investițiilor din Programul Sectorial legume-fructe, din Programul sectorial apicol.

VALOAREA AJUTORULUI NERAMBURSABIL

Valoarea sprijinului va fi de maximum:

 • 3.000.000 euro/proiect – pentru proiectele de investiții de modernizare;
 • 10.000.000 euro/proiect – pentru proiectele de investiții de înființare care își propun cel puțin investiții de procesare pentru sectoarele legume-fructe, industria de morărit, ulei și nutrețuri combinate;
 • 7.000.000 euro/proiect – pentru toate celelalte investiții de înființare.

Condiții eligibilitate

 1. Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
 2. Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
 3. Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
 4. Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;
 5. Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole și pomicole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I.

 

Principii privind selecția proiectelor

În cadrul intervenției vor fi prioritizate investițiile care contribuie la echilibrarea deficitului balanței comerciale și a securității alimentare, proiectele care promovează obținerea de produse cu înaltă valoare adăugată, care stimulează formele asociative, maturitatea solicitantului în activitatea desfășurată în sectorul agro-alimentar, economia circulară.

De asemenea, se are în vedere promovarea acelor proiecte care vizează investiții în tehnologii moderne, cu impact redus asupra mediului.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.