• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
NAȚIONAL - Investiții în sectorul zootehnic

NAȚIONAL – Investiții în sectorul zootehnicACTIV 

PLANUL NAȚIONAL STRATEGIC PAC 2023-2027

INTERVENȚII FEADR

DR-16 -INVESTIȚII ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC

DATA DE ÎNCEPERE A DEPUNERII DE PROIECTE: IULIE 2023 (CALENDAR ESTIMATIV)

BENEFICIARI

 • fermieri, cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative care deservesc interesele membrilor fermieri;
 • grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.

FINANȚARE

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 2.000.000 și 5.000.000 euro (alcătuită din ajutor de minimis și ajutor de stat regional).

Intensitatea finanțării nerambursabile diferă în funcție de județ, ajutor regional, respectiv de minimis astfel:

 

Ajutor regional

Ajutor

de stat

Alocare tot. / apel / jud.

Jud.

IMM

mici

IMM

mij.

 

(euro)

GJ

75%

75%

90%

69.028.810

HD

70%

60%

90%

67.552.973

DJ

75%

75%

90%

51.024.614

GL

75%

75%

90%

31.596.670

PH

75%

75%

90%

39.022.805

MS

70%

60%

90%

31.324.062

Obiective specifice PAC

Consolidarea orientării către piață și sporirea competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și digitalizare.

Contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, inclusiv prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și prin îmbunătățirea sechestrării carbonului, precum și prin promovarea energiei sustenabile.

Obiectiv transversal al modernizării sectorului prin stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestor măsuri.

Descrierea domeniului de aplicare teritorial

Intervenția se aplică pe întreg teritoriul țării.

 

Acțiuni eligibile

1. INVESTIȚIILE CORPORALE

 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea adăposturilor de animale, inclusiv a facilităților necesare pregătirii și/sau distribuirii hranei animalelor din exploatație, a căilor de acces, utilităților și racordărilor necesare exploatațiilor zootehnice;
 • Dotarea cu utilaje agricole inclusiv remorci și semiremorci tehnologice specializate pentru activitatea agricolă, inclusiv utilajele agricole necesare asigurării bazei furajere;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă;
 • Înființarea și/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, pentru culturile furajere, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea (inclusiv dotarea) spațiilor/unităților/punctelor de sacrificare a animalelor din cadrul fermei;
 • Investiții în instalații și/sau echipamente pentru gestionarea/utilizarea dejecțiilor de origine animală;
 • Investiții necesare reproducției (ex stații de incubare, facilități de recoltare, testare și conservare material seminal etc);
 • Investiții de producerea și utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.), ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu fără ca solicitantul să fie prosumator;
 • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES (componentă secundară a proiectului), legate de:

– îmbunătățirea eficienței energetice a construcțiilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul intervenției;

– achiziționarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;

-Investiții în economia circulară precum:

a) producerea și utilizarea energiei regenerabile din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;

b) obținerea de fertilizanți organici din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;

 • Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale.

2. INVESTIȚII ÎN ACTIVE NECORPORALE

 • Organizarea și implementarea sistemelor de management a calității și de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
 • Marketingul produselor obținute, etc.

 

Cheltuieli neeligibile specifice

 • Achiziția de terenuri și clădiri;
 • Achiziția de animale;
 • Construcția și modernizarea locuinței;
 • Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale;
 • Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole;
 • Cheltuielile pentru care organizațiile de producători au aplicat PO aferent FEGA;
 • Achizițiile de mijloace de transport pentru bunuri/mărfuri, nespecializate pentru activitatea agricolă vizată în proiect;
 • Achizițiile de mijloace de transport persoane/pentru uz personal;
 • Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: spații administrative, săli de ședințe, spații de cazare, etc.;

VALOAREA AJUTORULUI NERAMBURSABIL

Valoarea sprijinului public va fi de maximum:  
 • 2.000.000 euro/proiect – pentru proiectele de investiții de modernizare;
 • 300.000 euro/proiect – pentru proiectele care își propun exclusiv simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole;
Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect: 65 %; Forma de sprijin: grant; Tipul de plata: rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar;

Condiții eligibilitate

 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei exploatații agricole cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;
 • Investiția trebuie să respecte toate standardele obligatorii în vigoare;
 • În cazul proiectelor care propun procesare/depozitare/condiționare minimum 50% din produsele agricole care sunt supuse procesării/depozitării/condiționării trebuie să provină din exploatația proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative);
 • În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei utilizate pentru culturile furajere, acestea sunt eligibile doar dacă îndeplinesc condițiile specificate în art. 74 din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021, iar la nivelul proiectului, este demonstrat faptul că:

a) în urma evaluării ex-ante, investiţia asigură posibile economii de apă de minimum 10%;

și

b) în cazul în care investiţia afectează corpuri de apă subterană sau de suprafaţă care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, este realizată o reducere efectivă a utilizării apei de minimum 50% din posibilele economii stabilite la punctul a) sau în conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competentă (dacă este cazul), care să contribuie la atingerea stării bune a acelor corpuri de apă.

 

Alte angajamente:

 • Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.

 

Principii privind selecția proiectelor

În cadrul intervenției vor fi prioritizate proiecte care promovează formele asociative, dezvoltarea structurilor agricole în mod echilibrat prin consolidarea exploataților de dimensiuni medii, tehnologiile și tehnicile de producție moderne cu impact redus asupra mediului și eficientizarea utilizării resurselor naturale, acțiuni în scopul gestionării corespunzătoare a riscurilor de la nivelul exploatației, precum și maturitatea solicitantului.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.