fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză
CENTRU - Scale-up pentru Start-up-uri și Microîntreprinderi

CENTRU (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) – Scale-up pentru Start-up-uri și MicroîntreprinderiACTIV 

O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE PENTRU O ECONOMIE INTELIGENTĂ

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT

PROGRAMUL REGIUNEA CENTRU 2021-2027

OBIECTIV

Susținerea creșterii accelerate a microîntreprinderilor, inclusiv firme noi, în sectoarele de specializare inteligentă din regiunea Centru.

CUI SE ADRESEAZĂ

Societățile care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, inclusiv a microîntreprinderilor nou înființate și/sau start-up-uri, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare înregistrate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, din Regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu).

FINANȚARE

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil:

1. Pentru microîntreprinderi este cuprinsă între 25.000 si 200.000 euro;

2. Pentru start-up-uri este cuprinsă între 25.000 si 100.000 euro.

Intensitatea finanțării nerambursabile este de 90% din valoare eligibila a proiectului, diferența de 10% reprezintă cofinanțare asigurată din sursele proprii ale beneficiarului.

FINANȚARE

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 2.000.000 și 5.000.000 euro (alcătuită din ajutor de minimis și ajutor de stat regional).

Intensitatea finanțării nerambursabile diferă în funcție de județ, ajutor regional, respectiv de minimis astfel:

 

Ajutor regional

Ajutor

de stat

Alocare tot. / apel / jud.

Jud.

IMM

mici

IMM

mij.

 

(euro)

GJ

75%

75%

90%

69.028.810

HD

70%

60%

90%

67.552.973

DJ

75%

75%

90%

51.024.614

GL

75%

75%

90%

31.596.670

PH

75%

75%

90%

39.022.805

MS

70%

60%

90%

31.324.062

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Solicitant eligibil, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ criteriile enumerate mai jos:

1. Domeniul de activitate în care se realizează investiția:

a. Beneficiarul solicită finanțare pentru investiții în domeniile de activitate eligibile (clasele CAEN) enumerate în Anexa și numai dacă activează sau dorește să se extindă spre unul din domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027: industria auto și mecatronică; industria aeronautică; sectorul office@smart.org.ro www.smart.org.ro Birou Bucuresti SMART Str. Blanduziei nr.1 031 824 15 90 Partener Craiova NOSCE Consulting Str. Ion Maiorescu 4, Et. 5 0784 941 924 Partener Sibiu Str. Sacel Nr.8A 0723 798 793 Birou Galati SMART Str. Brailei, nr. 3 0755 457 987 agroalimentar (agrofood); silvicultură, prelucrarea lemnului și industria mobilei; industria ușoară; sectorul IT și industrii creative; sănătate; mediul construit sustenabil; turism.

b. La data lansării apelului, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC) și autorizat la sediul identificat ca loc de implementare a proiectului.

c. Investiția propusă prin proiect poate să vizeze mai multe clase CAEN, în măsura în care acestea formează, împreună, un flux de producție unitar.

2. Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare sau profit net (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau în anul 2019 (condițiile nu se aplică microîntreprinderilor înființate în anul depunerii cererii de finanțare);

3. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1 (un salariat), în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare;

4. Solicitantul NU se încadrează în situațiile de excludere prezentate mai jos, începând cu data depunerii cererii de finanțare:

a. Solicitantul sau reprezentantul său legal nu se află într-una din situațiile de mai jos începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare:
i. se află în stare de faliment/ insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură;
ii. Face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul i;
iii. Este subiectul unui ordin de recuperarea privind declararea unui ajutor de stat;
iv. Este în dificultate;
v. a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora vi. nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, cu jocuri de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
vii. nu se află în situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1039/16.07.2020, publicată în JOUE nr 227/16.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare.

b. Solicitantul se regăsește în următoarele situații:
i. în cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanțare în următoarele situații:

1. recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management pentru PR Centru și îl achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaște debitul stabilit și îl achită integral sau își exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat;
2. a contestat în instanță notificările/procesele verbale/notele de constatare a unor debite și, prin decizie a instanțelor de judecată, acestea au fost suspendate de la executare, anexând dovezi în acest sens;

ii. și-a achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local, în ultimul an calendaristic/ în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare;

iii. deține dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului.

c. Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se află într-una din situațiile de mai jos:
i. este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/ comunitare în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare selecție, contractare și implementare a proiectului;
ii. se află în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PR Centru;
iii. se află în situația de a încerca / de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau Autoritatea de Management pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PR Centru;
iv. a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
v. reprezentantul legal a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judecata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale comunităților europene.

5. Solicitantul deține drepturi asupra imobilului (clădire și/sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii cererii de finanțare;

6. Solicitantul va trebui să dovedească că poate să asigure caracterul durabil al investiției;

7. Pentru proiectele care propun lucrări de construcție ce se supun autorizării, imobilul care face obiectul proiectului trebuie să nu fie afectat de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului;

8. Solicitantului are capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie; finanțarea tuturor costurilor, inclusiv costurile neeligibile, dar necesare, aferente proiectului; resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile; cheltuielile de funcționare și întreținere aferente proiectului, pe toată durata de durabilitate a contractului de finanțare.

CHELTUIELI ELIGIBILE

 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului: amenajarea terenului; amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială; cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament);
 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților obiectivului de investiții;
 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică: studii; obținerea de avize, acorduri și autorizații; proiectare și inginerie; servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare, a planului de afaceri și anexelor acestora, servicii de consultanță în managementul proiectului, servicii de consultanță la elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziții publice; asistență tehnică (pentru proiectele care implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile detaliate sunt eligibile în limita a 7% din valoarea eligibilă a investiției de bază iar pentru proiectele care nu implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile detaliate sunt eligibile în limita a 5% din valoarea eligibilă a investiției de bază);
 4. Cheltuieli pentru investiția de bază:
  • Construcții și instalații ce cuprind cheltuielile aferente activităților de construire/extindere/modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului stabilit prin proiect;
  • Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale;
  • Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice și a celor incluse în instalațiile funcționale, achiziționarea de instalații/ echipamente specific e în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală;
  • Dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale fără montaj, alte mijloace fixe): cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe; cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului;
  • Active necorporale: cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, cheltuieli cu realizarea instrumentelor de comercializare on-line in valoare maximă de 15% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.
 5. Alte cheltuieli aferente investiției de bază/infrastructurii:
  • Organizarea de șantier: lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier; cheltuieli conexe organizării de șantier;
  • Comisioane, cote și taxe după caz: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții; taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare.
  • Cheltuieli diverse și neprevăzute doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile prevăzute la capitolul construcții și instalații din bugetul proiectului.
 6. Cheltuieli de informare și publicitate (plafon de cheltuială maximă – 7500 Ron fără TVA).
 7. Cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern (plafon de cheltuială maximă – 5000 Ron/trimestru fără TVA aferente activităților ce pot fi auditate în trimestrul respectiv).
 8. Cheltuieli pentru instruirea angajaților care trebuie să vizeze dezvoltarea competențelor și abilităților menționate în activitățile de bază specifice instruirii angajaților (maxim 25% din investiția în echipamente, fără a depăși 6000 de euro/proiect)

CHELTUIELI NEELIGIBILE

În cadrul prezentului apel următoarele tipuri de cheltuieli sunt considerate neeligibile:

 1. achiziționarea de terenuri și imobile;
 2. valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile și valoarea TVA deductibilă aferentă cheltuielilor eligibile;
 3. achiziția de echipamente si dotări second-hand;
 4. cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”;
 5. amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;
 6. cheltuieli destinate relocării;
 7. dotări din categoria obiectelor de inventar;
 8. cheltuielile privind costurile operaționale, de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect;
 9. cheltuielile privind costuri administrative;
 10. cheltuielile de personal, cu excepția celor prevăzute în mod expres în cadrul costului unitar privind instruirea personalului;
 11. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rată și dobânzi aferente creditelor;
 12. contribuția în natură;
 13. cheltuielile cu amortizarea;
 14. cheltuielile cu leasingul;
 15. cheltuieli angajate de către beneficiar și plătite înainte de data de 01.01.2021;
 16. cheltuieli care nu respectă pragurile stabilite prin ghid de finanțare al prezentului apel;
 17. cheltuieli efectuate peste plafoanele stabilite prin ghidul de finanțare sau, dacă este cazul, valoarea maximă a costurilor simplificate;
 18. cheltuieli aferente operațiunilor finalizate fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul programului, indiferent dacă au fost efectuate sau nu toate plățile aferente;
 19. alte cheltuieli excluse de la finanțare prin prezentul ghid al solicitantului, în aplicarea prevederilor HG 873 2022, art. 2 alin. (1) lit. f), corespunzător specificului programului și particularităților operațiunilor:
  • cheltuieli aferente dezvoltării, modernizării, extinderii structurilor de cazare turistică de orice tip;
  • cheltuieli aferente înființării de noi structuri de cazare turistică de orice tip;
  • cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic;
  • cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția celor aferente proiectării și asistenței tehnice.

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare după semnarea contractului de finanțare nu poate să depășească 24 de luni, pentru proiectele fără lucrări de construcții, și 36 de luni, pentru proiectele care prevăd lucrări de construcții.

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

Apel de tip competitiv, cu termen limita de depunere, în limita fondurilor disponibile acestui apel de proiecte.

Prag de calitate minim 50 de puncte.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.