• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
CENTRU - Scale-up pentru Start-up-uri și Microîntreprinderi

CENTRU (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) – Scale-up pentru Start-up-uri și MicroîntreprinderiACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL CENTRU

 

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 20 FEBRUARIE 2024
ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 20 MAI 2024

CUI SE ADRESEAZĂ

Microîntreprinderilor și start-up-urilor, inclusiv firmelor nou-înființate din mediul urban al Regiunii Centru care au nevoie de sprijin pentru achiziționarea de active corporale și necorporale în vederea creșterii productivității și a capacității de producție și prestare de servicii.  

FINANȚARE

Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 27.607.118 euro.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil pentru microîntreprinderi este între 25.000 euro – 200.000 euro.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile pentru start-up-urile care nu îndeplinesc condiția privind desfășurarea activității pe o perioadă de cel puțin unui an fiscal integral este între 25.000 euro – 100.000 euro.

Ajutorul de minimis reprezintă maxim 90% din totalul cheltuielilor eligibile,  diferența de minim 10% reprezintă cofinanțare asigurată din sursele proprii ale beneficiarului

FINANȚARE

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 2.000.000 și 5.000.000 euro (alcătuită din ajutor de minimis și ajutor de stat regional).

Intensitatea finanțării nerambursabile diferă în funcție de județ, ajutor regional, respectiv de minimis astfel:

 

Ajutor regional

Ajutor

de stat

Alocare tot. / apel / jud.

Jud.

IMM

mici

IMM

mij.

 

(euro)

GJ

75%

75%

90%

69.028.810

HD

70%

60%

90%

67.552.973

DJ

75%

75%

90%

51.024.614

GL

75%

75%

90%

31.596.670

PH

75%

75%

90%

39.022.805

MS

70%

60%

90%

31.324.062

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Pentru a fi eligibili, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • este microîntreprindere, inclusiv microîntreprindere nou-înființată (înregistrează o vechime de maximum 3 ani la data depunerii proiectului) constituită în baza Legii 31/1990;
 • investiția finanțată prin proiect trebuie să fie situată în mediul urban din Regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), inclusiv localitățile rurale (sate) care fac parte dintr-o unitate administrativ teritorială urbană;
 • solicită finanțare pentru investiții în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), așa cum sunt enumerate în Anexa – Domenii eligibile și numai dacă solicitantul activează sau dorește să se extindă spre unul din domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027;
 • la data lansării apelului de proiecte (20.12.2023) are domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate și autorizat la locul de implementare a proiectului. În cazul înființării unui sediu secundar, ori activarea într-un nou domeniu de activitate, locul de implementare și sau autorizarea codului CAEN va/vor fi realizat/e până la finalizarea implementării investiției;
 • a desfășurat activitate cel puțin un an fiscal integral (condiția nu se aplică microîntreprinderilor înființate în anul depunerii sau în anul anterior depunerii) și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii sau in 2019 (nu se aplică în cazul microîntreprinderilor înființate în anul depunerii cererii de finanțare);
 • nu a avut activitatea suspendată temporar, oricând în anul curent depunerii și în anul fiscal anterior;
 • a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1 în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (numărul mediu se va menține cel puțin 3 ani după efectuarea plății finale) sau are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată (se va menține cel puțin 3 ani după finalizarea investiției);
 • nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția în ultimii 2 ani anteriori depunerii și nu va realiza acest lucru pentru o perioadă de cel puțin 2 ani după finalizarea investiției;
 • nu este întreprindere aflată în dificultate; nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţi; nu face obiectul unui ordin de recuperare;
 • deține drepturi asupra imobilului (clădire și/sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii cererii de finanțare (drept de proprietate privată, concesiune, superficie, uzufruct, comodat, închiriere/locațiune pentru cel puțin 3 ani de la data efectuării plății finale);
 • are capacitatea financiară de a asigura din resurse proprii cofinanțarea prevăzută și cheltuielile neeligibile ale proiectului;
 • nu a depășit plafonul maxim al ajutorului de minimis, respectiv 300.000 euro pe parcursul ultimilor 3 ani înaintea depunerii cererii de finanțare.

Investiția propusă prin proiect poate să vizeze mai multe clase CAEN în măsura în care acestea formează împreună un flux de producție unitar.

CHELTUIELI ELIGIBILE

1.Cheltuieli pentru amenajarea terenului:

a. Amenajarea terenului

b. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

c. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament)

2.Cheltuielile pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

3.Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică: Studii; Obținerea de avize, acorduri și autorizații; Proiectare și inginerie; Consultanță; Asistență tehnică;

4.Cheltuielile pentru investiția de bază

a. Construcții și instalaţii

b. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

c. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

d. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale fără montaj, alte mijloace fixe)

e. Active necorporale (nu mai mult de 15% din valoarea eligibile a activelor corporale)

5.Alte cheltuieli aferente investiției de bază/ infrastructurii

a. Organizare de șantier (Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier; Cheltuieli conexe organizării de șantier)

b. Comisioane, cote sit axe

c. Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.Cheltuieli de informare și publicitate (Plafon de cheltuială maximă – 7500 lei fără TVA).

7.Cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern

8.Cheltuieli pentru instruirea angajaților (maxim 25% din investiția în echipamente, dar nu mai mult de 30.000 lei/proiect)

Pentru proiectele care implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile detaliate în cadrul capitolului 3. sunt eligibile în limita a 7% din valoarea eligibilă a investiției de bază, respectiv capitolul 4.

Pentru proiectele care nu implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile detaliate în cadrul capitolului 3. sunt eligibile în limita a 5% din valoarea eligibilă a investiției de bază, respectiv capitolul 4 .

Bugetul estimat alocat activității de baza sau pachetului de activități trebuie să reprezinte minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului. Proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, o investiție în active corporale, finanțabilă prin ajutor de minimis. Investiția în active necorporale nu este obligatorie; Proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv inovative, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice ale microîntreprinderilor.

Pentru codurile CAEN 5510, 5520, 5530 și 5590 sunt eligibile doar activitățile care NU se referă nemijlocit la cazare sau facilități de servirea mesei și băuturilor.

CHELTUIELI NEELIGIBILE

 • dotări care intră în categoria obiectelor de inventar;
 • utilaje mobile non rutiere de tipul buldozere, excavatoare și alte utilaje, autopropulsate de motoare care folosesc arderea combustibililor fosili, precum si alte echipamente care folosesc pentru funcționare arderea combustibililor fosili;
 • sisteme noi / înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de combustibili fosili și achiziția de sisteme noi / înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază gaz;
 • active second-hand
 • terenuri și imobile
 • valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile și valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile care a fost sau care va fi solicitată la rambursare conform legislației naționale în domeniul fiscal;

DURATA DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a proiectului nu poate depăși 24 de luni pentru proiectele fără lucrări de construcții, și 36 de luni, pentru proiectele care prevăd lucrări de construcții, dar nu mai târziu de 31.12.2029.

Perioada de durabilitatea a proiectului este de 3 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare.

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

În cadrul acestui apel de proiecte, pragul de calitate este de minim 50 puncte.

Departajarea proiectelor care au obținut același punctaj, în vederea încadrării în alocarea apelului de proiecte, se va face în funcție de punctajele obținute la următoarele criterii, în ordinea enumerată, până la departajarea solicitanților: 1, 3, 2, 4, 5 din grila de evaluare tehnică și financiară.

In cazul in care departajarea nu se poate realiza conform celor de mai sus, având in vedere punctajele obținute, departajarea se va realiza în funcție de data și ora depunerii acestora.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.