• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
NAȚIONAL - Programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii

NAȚIONAL – Program de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlociiINACTIV 

Programul de accelerare a dezvoltării Întreprinderilor mici și mijlocii

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 21 DECEMBRIE 2023
ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 4 IANUARIE 2024

CUI SE ADRESEAZĂ

Microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din sectoarele de știință, construcții, turism, IT, sau cele referitoare la sănătatea umană care sunt înființate de către persoane fizice până la data de 31.12.2019, inclusiv și care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate.

FINANȚARE

Bugetul alocat pentru anul bugetar 2023 este de 54.115.000 lei și vizează acordarea de ajutor de minimis unui număr de aproximativ 108 de beneficiari.

Alocația financiară nerambursabilă este de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 500.000 lei din valoarea unui credit de investiții contractat la instituția de credit parteneră. Valoarea creditului de investiții solicitat prin program pentru cheltuieli eligibile este de minimum 250.000 lei.

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Sunt societăți care îndeplinesc cumulativ, la data înscrierii în program, următoarele criterii de eligibilitate:

a. sunt înregistrate conform Legii 31/1990, sau în baza Legii 1/2005, sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României 6/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b. sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii;
c. sunt înființate cel târziu la 31.12.2019;
d. mențin sau suplimentează numărul de angajați existenți la data depunerii documentației de decont pentru o perioadă de minim 6 luni de la data efectivă a plății;
e. contractează un credit de investiții la una dintre băncile partenere;
f. au capital social integral privat;
g. asociații sau acționarii care dețin mai multe societăți nu pot aplica decât cu o singură societate;
h. activitatea pentru care solicită finanțare este autorizată la ONRC cu cel puțin 12 luni înainte de data înscrierii in program. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
i. nu au datorii la bugetul general consolidat;
j. nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică,
k. nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
l. nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis.

Sunt eligibile societăţile care desfăşoară activităţi autorizate  pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

 • 41 Construcții de clădiri   
 • 63 Activități de servicii informatice
 • 74 Alte activități profesionale, științifice și tehnice
 • 79 Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare și asistență turistică
 • 86 Activități referitoare la sănătatea umană

Întreprinderile pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată pe perioada 2023-2027.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 • echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor fixe (grupele 2.1 – echipamente tehnologice, 2.2 aparate și instalații de măsurare, control și reglare și 2.3 – mijloace de transport din HG 2139/ 2004). În funcție de tipul beneficiarului, valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe este de 2.500 lei cu TVA (pentru neplătitorii de TVA) și de 2.500 lei fără TVA (pentru plătitorii de TVA);
 • echipamente/tehnologii/soluții/sisteme specifice pentru eficientizarea energetică a activității pentru care solicită finanțare (ex: generatoare de energie, boilere industriale de înaltă eficiență, compresoare de aer, pompe, sisteme de ventilație, sisteme de încălzire/răcire, arzătoare industriale, schimbătoare de căldură industriale, surse neîntreruptibile de energie UPS, cazane/centrale în condensare pe gaz, sisteme de cogenerare și trigenerare, sisteme de măsurare și monitorizare a utilităților, sisteme de panouri fotovoltaice, mini-eoliene, inclusiv lucrări de eficientizare energetică a spațiilor de producție aflate în proprietatea aplicantului);
 • tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc. de colectare, reciclare, reutilizare a deșeurilor industriale;
 • site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete;
 • autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G;
 • achiziționarea de spații de lucru și spații de producție – pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție;
 • garanțiile acordate și comisioanele aplicate de instituțiile financiare nebancare creditelor de investiții contractate în cadrul programului;
 • două plăcuțe informative obligatorii, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei.

CHELTUIELI NEELIGIBILE

 • cheltuielile privind avizele sau alte taxe, inclusiv TVA, ambalarea, transportul echipamentelor/ utilajelor și punerea în funcțiune a utilajelor / echipamentelor;
 • active în sistem leasing, second-hand sau care fac obiectul unei duble finanțări.

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Termenul maxim de implementare a proiectului este de 12 luni de la data semnării contractului de credit și AFN, dar nu mai târziu de 10.11.2024.

MECANISMUL DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR

 1. Cererile tip de acord de principiu la creditare și finanțare vor fi înregistrate de către aplicanți prin intermediul unui formular electronic ce va fi disponibil pe site-ul MEAT timp de 5 zile lucrătoare, cu posibilitatea prelungirii până la epuizarea bugetului alocat măsurii de sprijin;
 2. Pe toată perioada de înscriere, pe site-ul MEAT va fi afișată, transparent și în timp real, lista aplicaților în ordinea transmiterii formularelor, iar la finalul perioadei de înscriere, în maxim 1 zi lucrătoare, MEAT va afișa o listă finală a cererilor înregistrate, în ordinea înscrierii, evidențiind înscrierile în limita bugetului alocat programului, precum și cele aflate în lista de așteptare;
 3. MEAT va posta pe site-ul instituției un anunț prin care vor fi înștiințați aplicanții ce urmează, în termen de 10 zile lucrătoare, să se prezinte la banca parteneră pentru care au optat în formularul de înscriere, cu documentația necesară etapei de pre verificare a bancabilității solicitată de instituția de credit;
 4. Finanțatorul va verifica din punct de vedere administrativ și al eligibilității aplicaților;
 5. În funcție de rezultatele comunicate, băncile vor încheia contractele de credit și AFN în maxim 30 de zile de la emiterea notificărilor de principiu la finanțare;
 6. După efectuarea cheltuielilor aferente investiției de către beneficiar, banca parteneră va transmite decontul, însoțit de documentele aferente, către MEAT/AIMM, în vederea verificării acestuia.

CRITERII DE SELECȚIE

Accesul la finanțare în cadrul programului se va realiza în baza principiului ”primul venit – primul servit”.