• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare si balneoclimatice

NAȚIONAL – Modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare si balneoclimaticeACTIV 

Modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare si balneoclimatice

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: SEPTEMBRIE 2023 (ESTIMARE)

CUI SE ADRESEAZĂ

Operatorilor economici care activează în stațiunile balneare și balneoclimatice înființați  și care solicita sprijin pentru a realiza investiții în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement, în vederea diversificării ofertei și creșterii calității serviciilor turistice și conexe din aceste destinații, precum și pentru acoperirea cheltuielilor aferente formării profesionale a personalului angajat în domeniul HoReCa.

FINANȚARE

Valoarea totală a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de minimis în anul 2023 este de 15.000.000 lei, fiind estimați 15 beneficiari.

Sprijinul financiar de maxim 200.000 euro poate reprezenta cel mult 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Sunt operatori economici care îndeplinesc cumulativ, la data înscrierii în program, următoarele criterii de eligibilitate:

a. sunt înregistrați conform Legii 31/1990, sau în baza Legii 1/2005, a Legii 219/ 2015, a OUG 6/2011, a OUG 44/2008 cu modificările şi completările  ulterioare;

b. sunt înregistrați la Oficiul Național al Registrului Comerțului, au sediul social sau unul dintre punctele de lucru și desfășoară activitatea/activitățile pentru care solicită finanțare pe teritoriul localităților și arealelor care dispun de factori naturali de cură, prevăzute de HG 1.016/2011, cu modificările și completările ulterioare;

c. sunt întreprinderi mici sau mijlocii;

d. au autorizat, cu cel puțin un an înainte, la punctul de lucru pentru care solicită finanțare unul din codurile CAEN eligibile: 5610, 5630; 5510, 5520, 5530, 5590; 8690, 9329; 9001, 9002, 9003, 9004, 9101, 9102, 9103, 9104; 9311, 9312, 9313, 9319; 7721, 9321;

e. dețin clasificare în domeniul de autorități ca structuri de primire turistică cu funcțiuni de alimentație, de cazare turistică, în domeniul sănătății, după caz;

f. au înregistrat profit operațional din activitatea curentă/ operațională, respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare;

g. mențin până la finalizarea perioadei contractuale activitatea pentru care au primit finanțare și un număr mediu anual de angajați cel puțin egal cu numărul de angajați de la depunerea cererii de finanțare;

h. dețin un drept asupra imobilului/terenului, respectiv proprietate, concesiune sau închiriere pe termen lung, valabilă pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finanțare;

i. fac dovada deținerii surselor de cofinanțare a proiectului, respectiv diferența dintre valoarea totală a proiectului și valoarea grantului de finanțare, sub formă de majorare de capital subscris și vărsat, împrumut din partea acționarilor sau a altor întreprinderi asociate, credit bancar (necesar la depunere);

j. nu au depășit plafonul de minimis de 200.000,00 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive la nivel de întreprindere unică,

k. nu au datorii la bugetul general consolidat;

l. nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

m. nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 • extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport al factorilor naturali de cură pe care respectivele societăți comerciale le dețin;
 • construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale, sportive și de agrement din stațiunile balneare și balneoclimatice;
  • cheltuieli pentru amenajarea terenului: cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor (demolări, demontări, dezafectări, defrișări, etc); cheltuieli de mediu (lucrări și acțiuni de protecție a mediului)
  • cheltuieli cu racordarea la utilități
  • cheltuieli pentru investiția de bază: construcții și instalații; dotări, utilaje, echipamente tehnologice, utilaje, mobilier, echipamente informatice, de natura mijloacelor fixe; instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care se solicită finanțare;
  • organizare de șantier
 • achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare:
  • cheltuieli cu achiziționarea de echipamente, mobilier și aparatură medicală, de natura mijloacelor fixe;
  • cheltuielile din categoria obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe (au valoarea sub 2.500 de lei și durata de utilizare este mai mare de 1 an.
 • formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deținute de beneficiar în domeniul HORECA:
  • programe de calificare/perfecționare/ specializare pentru: cameristă hotel, guvernantă de hotel/etaj, recepționer de hotel, șef de recepție hotel, director de hotel, administrator pensiune turistică, ajutor de bucătar, bucătar, bucătar-șef, bucătar specialist/vegetarian/dietetician, ospătar (chelner), șef de sală restaurant, barman, director de restaurant, cofetar, patiser
  • se poate finanța maximum un program de formare profesională (calificare/perfecționare/
  • specializare) pe angajat, în limita a maximum 5.000 de lei/ angajat. Programele de formare profesională ar trebui să fie autorizate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Termenul maxim de implementare a proiectului este de maxim 18 luni de la data semnării contractului de finanțare.

Perioada de monitorizare pentru acest program este de 2 ani, calculată de la data finalizării perioadei de implementare (depunerea cererii de finanțare).

 

CRITERII DE SELECȚIE / DEPARTAJARE

Verificarea solicitărilor și contractarea acestora se va realiza în ordinea numărului de înregistrare și în limita bugetului aprobat.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.