• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
proiecte de cercetare și dezvoltare și inovare

NORD-VEST (Bihor, Bistrita-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj) – Sprijin pentru domenii de specializare inteligentă (cercetare)INACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 04 MARTIE 2024
ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 31 MAI 2024

CUI SE ADRESEAZĂ

Întreprinderilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a României (Bihor, Satu Mare, Maramureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud), care necesită finanțare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare și inovare.

FINANȚARE

Alocarea totală a prezentului apel de proiecte este de 23.811.306 euro.

Valoarea totală nerambursabilă a cererii de finanțare poate de fi de minim 500.000 euro și maxim 3.000.000 euro.

Pentru proiectele depuse în cazul prezentului apel, cuantumul cofinanțării solicitantului se stabilește astfel:


A. Pentru proiectele de cercetare și dezvoltare:

Activitate

Categoria de întreprindere
Rata de cofinanțare a solicitantului din valoarea cheltuielilor eligibile (%)

mare

mijlocie

mică/ microîntreprindere

Cercetare industrială

50%

40%

30%

Dezvoltare experimentală

75%

65%

55%

Realizare de studii de fezabilitate
premergătoare activităților de cercetare dezvoltare

50%

40%

30%


B. În cazul ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor rata de cofinanțare este minim 50%.

Pentru proiectele depuse în parteneriat rata de cofinanțare se aplică fiecărui membru al parteneriatului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE SOLICITANȚI ȘI PARTENERI

Sunt entitățile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt societăți înregistrate în Regiunea Nord-Vest, constituite în baza Legii 31/199 cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii;

b) desfășoară activități de cercetare în domenii de activitate eligibile (a se verifica Lista domeniilor eligibile). Codul CAEN va fi înregistrat la locația de implementare până la data contractării proiectului;

c) au desfășurat activitate cel puțin pe parcursul unui an fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

d) au capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile și a celor neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției cel puțin până la finalul perioadei de durabilitate a proiectului;

e) în anul fiscal anterior depunerii au înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1;

f) pot demonstra dreptul (proprietate privata, drept de folosință ce provine din comodat/ închiriere/ locațiune) asupra imobilului care va face obiectul proiectului;

g) depun un proiect ce propune dezvoltarea unui rezultat al cercetării;

h) în ultimi 2 ani anteriori cererii de ajutor nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția pentru care se solicită ajutorul și nu va face acest lucru pentru cel puțin 2 ani după finalizarea investiției;

i) nu au datorii la bugetul de stat respectiv la bugetul local;

j) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

k) nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat.

Sunt eligibile parteneriate constituite între întreprinderile de punctul a), sau parteneriatele constituite între întreprinderile de la punctul a) și întreprinderi mari. Parteneriatul este constituit din lider de parteneriat (microîntreprindere, întreprindere mică/ mijlocie) și maxim 2 parteneri.

 

CHELTUIELI ELIGIBILE

Se acordă sprijin pentru investiții care includ una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 • cheltuielile cu personalul direct implicat în activitățile de CDI – corespunzător cercetării industriale/ dezvoltării experimentale – cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect
 • achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), pentru dezvoltare experimentală și pentru cercetare industrială;
 • cheltuieli aferente cercetării contractuale pentru activități de cercetare industrială și dezvoltare experimentală, a cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe;
 • servicii de consultanță și echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de cercetare industrială și dezvoltare experimentală;
 • cheltuieli pentru realizare studiului de fezabilitate pregătitor pentru cercetare industrială și dezvoltare experimentală;
 • cheltuieli cu amortizarea pentru cercetare industrială și dezvoltare experimentală (costurile instrumentelor și ale echipamentelor, clădiri);
 • cheltuieli cu obținerea, validarea și protejarea brevetelor și a altor active necorporale;
 • cheltuieli cu detașarea de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor sau de la o întreprindere mare;
 • servicii de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării;
 • echipamente, tehnologii, utilaje, precum și investiții în construirea/modernizarea spațiilor de CDI, care să deservească valorificării rezultatelor din activitățile de CDI.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nu este eligibilă, cu următoarele excepții:

 • pentru operațiunile al căror cost total este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA);
 • pentru operațiunile al căror cost total este mai mare de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA), în cazul în care TVA-ul nu se recuperează în temeiul legislației naționale privind TVA;

 

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Solicitantul va stabili în mod realist durata de desfășurare pentru fiecare activitate în funcție de specificul acesteia, însă perioada de implementare a proiectului nu poate depăși 31.12.2029.

Perioada de durabilitate  a proiectului este de 5 ani (pentru proiectele depuse în parteneriat cu întreprinderi mari), respectiv de 3 ani (pentru proiectele depuse de IMM-uri și parteneriate între acestea), calculată de la finalizarea investiției.

 

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

Selectarea proiectelor spre contractare se face pe baza punctajului obținut în urma evaluării tehnice și financiare (prin aplicarea Grilei de evaluare tehnico-financiară).

Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte (pragul minim de calitate)  vor fi respinse.

Pentru prezentul apel de proiecte se vor aplica următoarele praguri de excelentă:

 • Etapa 1 – 04.03.2024-02.05.2024 – 80 de puncte
 • Etapa 2 – 03.05.2024-16.05.2024 – 70 de puncte
 • Etapa 3 – 17.05.2024-31.05.2024 – 50 de puncte.

Departajarea proiectelor cu același punctaj se va în funcție de punctajul obținut pentru următoarele criterii/subcriterii, în ordinea de mai jos:

 • Ponderea valorii echipamentelor pentru cercetare și inovare din valoarea totală a proiectului
 • Numărul cercetătorilor care urmează să lucreze în entitatea sprijinită (ENI – echivalent cu normă întreagă)
 • Proiectul asigură îndeplinirea criteriului cost-eficiență privind inovarea de produse și/sau servicii
 • Ordinea depunerii proiectelor.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.