• Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ LA NIVELUL ÎNTREPRINDERILORINACTIV 

Eficiență energetică și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor

AXA PRIORITARĂ 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor

Data și ora deschidere apel de proiecte: 13 octombrie 2022, ora 10.00
Data şi ora închidere depunere de proiecte: 24 noiembrie 2022, ora 17.00

OBIECTIV:

Principalul obiectiv urmărit este eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari, prin promovarea de acțiuni orientate spre măsuri de eficiență energetică și reducerea consumului.

BENEFICIARI ELIGIBILI:

a) IMM-urile și microîntreprinderile

b) Întreprinderile mari

Sucursalele, agențiile, reprezentanțele sau alte asemenea unități fără personalitate juridică nu pot aplica pentru finanțare în cadrul prezentului apel. Societatea care le deține poate aplica la finanțare pentru acestea, iar analiza economico-financiară se realizează aceasta.

VALOAREA MINIMĂ ȘI MAXIMĂ A FINANȚĂRII NERAMBURSABILE:

Valoarea minimă a investiției este de 50.000 euro și valoarea maximă a investiției este de 200.000 euro. 

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiții în cadrul prezentei scheme nu poate depăși 100% din valoarea eligibilă a investiției, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro sau 100.000 euro, după caz.

În cadrul acestui apel de proiecte, contribuția programului este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis..

ACȚIUNI SPRIJINITE:

  1. Investiţii în măsuri de eficienţă energetică şi de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri şi construcţiile anexe, cu excepţia clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităţilor de producţie, de servicii ale IMM-urilor şi întreprinderilor mari, prin intervenţii la anvelopa clădirii, şarpante, învelitoare, inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor şi construcţiilor anexe. De asemenea sunt permise intervenţii la sistemele de utilităţi ale clădirilor, precum şi achiziţii de echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru producerea de energie necesare clădirilor şi construcţiilor anexe.
  2. Investiţii în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obţinerea de energie din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, destinate consumului propriu de energie al IMM-urilor şi întreprinderilor mari, care se încadrează în capacitatea de producţie specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  3. Investiţii în măsuri de eficienţă energetică la nivelul unităţilor de cogenerare, trigenerare existente sau noi la momentul depunerii cererii pentru finanţare, inclusiv pentru lucrări de modernizare/reabilitare/creşterea puterilor instalate, utilizând sursele regenerabile de energie destinate consumului propriu, care se încadrează în capacitatea de producţie specifică prosumatorului.

CHELTUILELI ELIGIBILE:

I. Pentru categoria de investiție I aferent activităților finanțabile:

   i) introducerea, reabilitarea şi modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii inteligente, respectiv a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului  termic pentru încălzire şi a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare şi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, fără a fi exhaustiv, achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;

   ii) înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă;

   iii) implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie, inclusiv achiziţionarea, instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea şi monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior;

iv) activităţi care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului, fără a fi exhaustive: sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald, înlocuirea, repararea, modernizarea, montarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalaţiilor şi echipamentelor montate, lucrări de reparaţii la faţade, lucrări pentru echiparea cu staţii de încărcare pentru maşini electrice, respectiv tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereţi, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice.

II. Pentru categoria de investiție II din aferent activităților eligibile:

   i) realizarea, achiziţionarea, modernizarea de unităţi/capacităţi de cogenerare noi/existente pentru obţinerea de energie termică şi electrică în cogenerare din surse regenerabile destinate consumului propriu al întreprinderilor.

III. Pentru categoria de investiție III aferent activităților eligibile:

   i) realizarea de unităţi de cogenerare, trigenerare noi pentru obţinerea în cogenerare de energie termică şi electrică din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, destinate consumului propriu, care se încadrează în capacităţi de producţie specifice prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   ii) modernizarea, reabilitarea, creşterea puterii instalate pentru unităţile de cogenerare/trigenerare care obţin energie termică şi electrică din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, destinate consumului propriu, care se încadrează în capacităţi de producţie specifice prosumatorului;

   iii) achiziţionarea de echipamente/utilaje/tehnologii/dotări specifice pentru obţinerea în cogenerare de energie termică/electrică din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, necesare consumului propriu, care se încadrează în capacităţi de producţie specifice prosumatorului.

IV) Pentru categoria de investiție IV aferent activităților finanțabile:

   i) achiziţionarea şi implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul întreprinderii, respectiv instalaţii/echipamente necesare realizării de sisteme de monitorizare a consumului de energie la IMM-uri şi întreprinderi mari, cu scopul de reducere imediată şi pe termen scurt a pierderilor de energie, localizarea punctelor de aplicare şi cuantificare a potenţialului de reducere a consumului de energie şi pentru maximizarea eficienţei măsurilor de creştere a eficienţei energetice ce pot fi

aplicate ulterior de către întreprindere, fără a fi exhaustiv: – sisteme de monitorizare hardware şi software: senzori pentru instrumente de măsură şi/sau instrumente de măsură şi dispozitive de control pentru date de proces; – RTU – Remote Terminal Units – unitate de prelevare date din proces sau din câmp, sistem de comunicare date, staţie; – sistem de comunicare date; – staţie master – staţia la care ajung toate comunicaţiile şi care este legată de toate echipamentele şi subsistemele; – sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare a unor soluţii sau acţiuni şi/sau optimizarea acestor acţiuni. Alte echipamente, numai dacă sunt necesare implementării proiectului, inclusiv autolaboratoare de măsurări energetice, analizoare de gaze, fără a fi exhaustiv;

   ii) achiziţionarea de echipamente, utilaje şi aparatură necesare investiţiilor în eficienţă energetic.  

CHELTUILEI NEELIGIBILE:

Următoarele tipuri de cheltuieli sunt considerate neeligibile: cheltuieli aferente contribuției în natură; cheltuieli cu amortizarea; cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite; cheltuieli de leasing; cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație; cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport; cheltuieli generale de administrație; dobânda debitoare cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau pentru comisioane de garantare; alte comisioane aferente creditelor; achiziţia de echipamente second-hand; amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată si arbitraj; costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii; cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie; cheltuielile cu activităţi legate de realizarea auditului energetic (solicitat conform Legii nr. 121/2014).

Nu sunt eligibile lucrările de reabilitare termică și consolidare la clădiri şi construcţiile anexe, cu excepția cheltuielilor/intervenţiilor eligibile menționate la  art 6, lit b-e din OUG 112/2022, respectiv la secțiunea 1.3.2 din cadrul prezentului ghid. Măsurile de eficiență energetică nu se pot realiza asupra clădirilor administrative sau clădirilor cu destinație de sedii sociale sau sediile în care se desfășoară activități economice situate în blocuri multifamiliale și/sau unifamiliale.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.