• Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 0336 101177
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor

PRODUCȚIE DE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL ÎNTREPRINDERILORINACTIV 

Eficiență energetică și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor – investiții destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor

AXA PRIORITARĂ 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, Prioritatea de investiţii 4b. Promovarea eficienţei energetice şi a utilizării energiei din surse regenerabile în întreprinderi

Data și ora deschidere apel de proiecte: 18 octombrie 2022, ora 10.00
Data și ora închidere depunere de proiecte: 24 noiembrie 2022, ora 17.00

OBIECTIV:

Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari promovează acţiuni orientate spre măsuri de eficiență energetică și reducerea consumului.

Rezultatul urmărit (investiții în scopul reducerii consumului de energie la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari) este:

– Sprijin pentru mediul de afaceri în scopul de a dobândi independență energetică prin producerea de energie verde din resurse regenerabile pentru consum propriu.

BENEFICIARI ELIGIBILI:

a) IMM-urile și microîntreprinderile

b) Întreprinderile mari

Sucursalele, agențiile, reprezentanțele sau alte asemenea unități fără personalitate juridică nu pot aplica pentru finanțare în cadrul prezentului apel. Societatea care le deține poate aplica la finanțare pentru acestea, iar analiza economico-financiară se realizează aceasta.

– Beneficiarul finanțării trebuie să demonstreze că a avut minim un angajat la 31 decembrie 2021;

– că desfășoară activitatea de producție/prestări servicii cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței

Nu se acordă finanțare pentru:(1) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare; (2) investițiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din activitățile enumerate la anexa I la Directiva 2003/87/CE; (3) investițiile în sectorul locuințelor, cu excepția celor legate de promovarea eficienței energetice sau a utilizării energiei din surse regenerabile; (4) fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun; (5) întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat; (6) investițiile în infrastructura aeroportuară, cu excepția celor legate de protecția mediului sau a celor însoțite de investițiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.   

– Beneficiarul finanțării are obligația de a face dovada prin coduri CAEN specifice că a realizat cifra de afaceri aferentă codului CAEN specific producție/servicii, pentru care solicită finanțarea, cu excepția celor menționate.

VALOAREA MINIMĂ ȘI MAXIMĂ A FINANȚĂRII NERAMBURSABILE:

Valoarea minimă este de 50 000 euro și maximă de 500.000 euro. Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul inforeuro din luna publicării ghidului solicitantului.

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiții prin prezenta schemă de ajutor de stat este de  30% din costurile eligibile, pentru proiecte de investiţii în capacităţi de producere de energie din SRE cu excepția biomasei. 

ACȚIUNI SPRIJINITE:

a) investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului.

b) investitii în lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, intelegând prin aceasta adăugarea la instalațiile de cogenerare/trigenerare existente a unor  instalații noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

ACȚIUNILE ȘI CHELTUIELILE AFERENTE FINANȚABILE:

Vor fi finanţate proiecte care au ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor, denumite producție din SRE (Surse Regenerabile de Energie).
a) investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului.
b) investitii în lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, intelegând prin aceasta adăugarea la instalațiile de cogenerare/trigenerare existente a unor instalații noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie.


ATENȚIE! Utilizarea biomasei ca sursă regenerabilă de energie nu este eligibilă.


      În cadrul acestui apel de proiecte nu se acordă prefinanțare. Implementarea financiară a proiectului de investiție se face pe baza mecanismului rambursării cheltuielilor aferente activităților/investițiilor eligibile, care implică transmiterea de către beneficiari a unor cereri de rambursare în care sunt solicitate la rambursare cheltuieli care au fost efectuate și pentru care se atașează dovezi ale efectării acestora.

CHELTUIELI NEELIGIBILE:

Cheltuieli aferente contribuției în natură; cheltuieli cu amortizarea; cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite; cheltuieli de leasing; cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație; cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport; cheltuieli generale de administrație; dobânda debitoare cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau pentru comisioane de garantare; alte comisioane aferente creditelor; achiziţia de echipamente second-hand; amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată si arbitraj; costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii; cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie; cheltuielile cu activităţi legate de realizarea auditului energetic (solicitat conform Legii nr. 121/2014).

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.