• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
PR V – Sprijin pentru universitățile publice din regiunea Vest

VEST (Arad, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș) – Sprijin pentru universitățile publiceACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL VEST

DESCHIDEREA CERERII DE PROIECTE: ESTIMAT SEPTEMBRIE 2023

OBIECTIVUL INVESTIȚIEI

Obiectivul apelului de proiecte îl reprezintă asigurarea accesului nediscriminatoriu la educația de calitate, condiții moderne de învățare și dezvoltarea aptitudinilor studenților, în corelare cu specificul economic regional.

VALOAREA AJUTORULUI FINANCIAR

Valoarea eligibilă a proiectului este cuprinsă între 250.000 euro – 4.500.000 euro.

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției este de minim 2% din valoarea totală eligibilă a investiției, respectiv din suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.

Alocarea regională pentru prezentul apel de proiecte este de 21 milioane euro.

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE INVESTIȚII

Perioada de implementare a activităților proiectului nu poate depăși 31 decembrie 2029.

Perioada de durabilitate a proiectului este de 5 ani de la efectuarea plății finale.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi eligibil, solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • se încadrează în categoria solicitanților eligibili, respectiv este instituție de învățământ superior de stat care are sediul social și/ sau desfășoară activități de învățământ superior în regiunea Vest;
 • are capacitatea de a asigura contribuția proprie precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului;
 • nu are obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimele 12 luni și până la data semnării contractului de finanțare.
 • proiectul depus este corelat cu obiectivul apelului și propune:
  • investiții specifice de modernizare/reabilitare/extindere/echipare/dotare a infrastructurii educaționale universitare de stat, și investiții referitoare la servicii de creștere a calității și de accesibilitate la educație, inclusiv pentru dezvoltarea de noi specializări,

sau

 • investiții specifice de echipare/dotare a infrastructurii educaționale universitare de stat, și investiții referitoare la servicii de creștere a calității și de accesibilitate la educație, inclusiv pentru dezvoltarea de noi specializări,

 

CHELTUIELI ELIGIBILE:

În cadrul acestui apel de proiecte se finanțează următoarele tipuri de activități:

a) Dotarea cu active corporale: mobilier și echipamente necesare laboratoarelor universitare și a infrastructurii de specialitate, în acord cu noile tendințe educaționale și tehnologice;

b) Dotarea cu active necorporale, inclusiv active relaționate de dezvoltarea unei infrastructuri digitale: programe informatice, licențe, software, brevete, biblioteci digitale, platforme digitale în cadrul universității etc.;

c) Lucrări de modernizare/reabilitare/extindere a infrastructurii de învățământ, eligibile în procent de maxim 40% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Cheltuielile pentru reabilitarea energetică sau întreținerea și reparațiile nu sunt eligibile. Pentru proiectele care propun spre finanțare și lucrări de modernizare/reabilitare/extindere a infrastructurii universitare de stat, acestea trebuie să includă măsuri de accesibilizare a persoanelor cu dizabilități și alte cerințe educaționale speciale, respectiv să prevadă măsuri de implementare a conceptului de design universal – „design for all”, astfel încât investiția să poată fi utilizată de către toate persoanele, fără a fi nevoie de adaptări ulterioare sau de un design specializat.

d) Achiziția de servicii de creștere a calității și de accesibilitate la educație, inclusive pentru dezvoltarea de noi specializări, conform principiilor Pilonului European al Drepturilor Sociale.

 

CARACTERISTICILE APELULUI:

Prezentul apel de proiecte este unul competitiv, cu verificare în funcție de criteriile de calitate și prioritizare, respectând pentru departajare principiul ”primul venit, primul servit”, în funcție de încadrarea în alocare.

Prioritizarea proiectelor se va realiza la nivelul AM PRV, anterior depunerii cererii de finanțare, în baza unui buget predefinit pentru fiecare universitate, stabilit ca urmare a rezultatelor cartografierii nevoilor universităților publice din cadrul Regiunii Vest.

 

*Informații elaborate în baza Ghidului specific în forma draft/ consultare publică.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.