• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderi

NORD-VEST (Bihor, Bistrita-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj) – Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderiACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 8 MAI 2024
ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 2 IULIE 2024

CUI SE ADRESEAZĂ

Microîntreprinderilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a României (Bihor, Satu Mare, Maramureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud) care necesită sprijin financiar în vederea creșterii competitivității prin investiții de achiziționare de echipamente, brevete, licențe, construire/ extindere spații de lucru.

FINANȚARE

Alocarea totală a prezentului apel de proiecte este de 19.306.216,00 de euro, cu posibilitatea de supracontractare.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile aferentă cererii de finanțare poate fi cuprinsă între 20.000 euro și 200.000 euro.

Ajutorul financiar nerambursabil solicitat reprezintă maxim 90% din valoarea eligibilă a proiectului, iar cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

CRITERII DE ELIGIBILITATE SOLICITANȚI ȘI PARTENERI

Solicitanții eligibili sunt agenții economici care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt societăți constituite în baza Legii 31/1990 cu modificările şi completările  ulterioare, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor înregistrate în Regiunea Nord-Vest;

b) solicită finanțare pentru unul din domeniile de activitate eligibile;

c) au desfășurat activitate pe o perioadă a cel puțin un an fiscal (companie înființată cel târziu la 03.01.2023) și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare;

d) are capacitatea financiară de a asigura, din surse proprii, cofinanțarea la cheltuielile eligibile, precum și cheltuielile neeligibile și costurile de funcționare și întreținere a investiției – dovada cofinanțării va fi necesară la contractare;

e) în anul fiscal anterior au înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, iar la data acordării finanțării înregistrează un număr mediu de salariați cel puțin egal cu cel înregistrat în anul anterior acordării finanțării sau au cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată la data acordării finanțării;

f) locul de implementare al proiectului este situat în mediul urban din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (inclusiv sate aparținătoare de orașe și municipii);

g) nu au datorii la bugetul de stat respectiv la bugetul local;

h) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

i) nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/ ajutor de minimis;

j) propun un proiect de investiții care:

  • respectă obiectivele specifice ale programului și principiile orizontale;
  • presupune creșterea cifrei de afaceri față de anul anterior depunerii cererii de finanțare și crearea a cel puțin un nou loc de muncă cu normă întreagă.

 

CHELTUIELI ELIGIBILE

Se acordă sprijin pentru investiții care includ una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 • construire, extindere spații de producție/prestare de servicii, inclusiv utilitățile generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI):
  • cheltuieli pentru amenajarea terenului;
  • amenajări teren;
  • relocarea/protecția utilităților;
  • asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;
  • construcții și instalații pentru investiția de bază.
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe (subgrupele 2.1, 2.2, 2.3.6 sau grupa 3 conform HG 2139/2004) – cheltuieli obligatorii:
 • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare (în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului). Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală;
 • achiziția de brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
 • costuri indirecte eligibile (maxim 7% din cheltuielile directe eligibile).

 

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a proiectului este de maxim 36 de luni (proiectele de lucrări) și de 24 de luni (proiectele fără lucrări de construcție care se supun autorizării) după semnarea contractului de finanțare.

Beneficiarul va menține investiția pentru care a beneficiat de sprijin financiar pentru cel puțin 3 ani după finalizarea investiției (momentul în care autoritățile naționale consideră că investiția a fost finalizată sau, în absența acesteia, 3 ani de la începerea lucrărilor).

 

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

Selectarea proiectelor spre contractare se face pe baza punctajului obținut în urma evaluării tehnice și financiare (prin aplicarea Grilei de evaluare tehnico-financiară).

Proiectele care obțin mai puțin de 70 puncte (prag minim de calitate) sunt respinse fiind neeligibile.

 În cazul prezentului apel de proiecte pragul de excelență/ de etapă este de:

 • etapa 1 (08.05.2024 – 21.05.2024): 98 de puncte
 • etapa 2 (22.05.2024 – 04.06.2024): 95 de puncte
 • etapa 3 (05.06.2024 – 18.06.2024): 90 de puncte
 • etapa 4 (19.06.2024 – 02.07.2024): 70 de puncte

Vor fi evaluate toate proiectele depuse în respectivul interval de timp, în ordinea depunerii, și care conform alocării automate a punctajului din sistemul electronic, ating respectivul prag de calitate stabilit.

Departajarea proiectelor cu același punctaj se va face ținând cont, în ordinea de mai jos, de următoarele criterii:

 • Vor fi selectate acele proiecte care au cea mai mică valoare rezultată a raportului dintre cuantumul finanțării nerambursabile solicitate și cifra de afaceri înregistrate în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (cuantumul finanțării/cifra de afaceri);
 • Data și ora depunerii proiectelor.

 

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.